ฟรี! คุ้มครองการแพ้วัคซีน โควิด 19
ฉีดวัคซีน โควิด 19 อย่างอุ่นใจ

 

ในสถานการณ์ที่เชื้อไวรัสโควิด 19 กำลังระบาดและยังมีความรุนแรงมากขึ้น ตามการกลายพันธุ์ ทำให้ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยเร่งการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อลดโอกาสในการติดเชื้อและการแพร่เชื้อจนอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ ตลอดจนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ สร้างเกาะป้องกันการติดเชื้อเพิ่มในอนาคต แต่หลายคนก็อาจกังวลกับอาการข้างเคียงอื่น ๆ หรือการแพ้วัคซีนโควิด 19 หลังฉีดไปแล้ว ทำให้ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะฉีดวัคซีนโควิด 19 ดีหรือไม่

MTL ห่วงใยพร้อมเสริมความมั่นใจ มอบความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ฟรี! คุ้มครองผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 สำหรับลูกค้าของ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิตทั้งลูกค้าที่มีความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทควบการลงทุน รวมถึงประเภทประกันกลุ่ม เพียงลูกค้ามีกรมธรรม์ตามที่บริษัทกำหนดและยังมีผลคุ้มครองอยู่ จะได้ความคุ้มครองตามสิทธิของแต่ละแบบประกันและเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถใช้สิทธิความคุ้มครองได้ ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2564 (เวลา 24:00 น.)

เงื่อนไขการรับประกันภัย

สำหรับลูกค้าที่ความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน ที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ และประเภทควบการลงทุน รวมถึงประเภทประกันกลุ่ม กับ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม ดังนี้ 

- กรมธรรม์ต้องมีผลบังคับเท่านั้น

- แบบประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ประกอบด้วย ความคุ้มครองกลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน เช่น สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ดี เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ไดมอนด์แคร์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย (H&S), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ วีไอพี, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เหมาจ่าย, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ พรีเมี่ยม เฮลท์ แคร์, สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพวงเงินแน่นอน (HB), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุขสันต์, สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพเด็กเล็ก (0-5 ปี), สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม, ตะกาฟุลสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย, ตะกาฟุลสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม เป็นต้น


- ความคุ้มครองเริ่มต้น ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 หรือวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญา (โดยจะนับระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ) แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นหลังสุด และความคุ้มครองนี้จะมีผลบังคับตราบเท่าที่สัญญายังมีผลบังคับ หรือจนถึง วันที่ 31 ธ.ค. 2564 (เวลา 24:00 น.) แล้วแต่วันใดเกิดขึ้นก่อน

- บริษัทฯ จะไม่จ่ายผลประโยชน์ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเริ่มเข้ารับการรักษาผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 หลังจากวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (เวลา 24:00 น.) เป็นต้นไป

- ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเคยเจ็บป่วยจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 ก่อนวันที่ 11 พ.ค. 2564  หรือก่อนวันที่เริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่มหรือบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม  โดยพิจารณาตามเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

- ข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเจ็บป่วยจากผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด 19 ในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ หรือบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม หรือบันทึกสลักหลังแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพกลุ่ม 

- ความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติมนี้บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองสำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินผลประโยชน์ที่ระบุในตารางผลประโยชน์ของกรมธรรม์ประกันภัยที่ท่านถือครอง  โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ความคุ้มครองดังกล่าว เมื่อบริษัทฯ ได้รับหลักฐานแสดงถึงเหตุแห่งการเจ็บป่วยเป็นที่ยอมรับของบริษัทฯ แล้ว

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้น ก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

 

ขั้นตอนการเคลม

- ท่านสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมได้ตามวิธีการที่ระบุในสัญญาประกันสุขภาพที่ท่านถือครอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร.1766

- เอกสารที่ในการเรียกร้องสินไหม มีดังนี้  ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19/ สำเนาบัตรประชาชน/ ใบรับรองแพทย์/ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล

ให้คุณเพิ่มความมั่นใจได้ ด้วยประกันสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิต ดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาล และให้ความคุ้มครองกรณีการแพ้วัคซีนโควิด 19 ฟรี! ครอบคลุมทั้งการรักษาแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอก หรือชดเชยรายวัน ตามสิทธิของแต่ละแบบประกัน ความคุ้มครองดี ๆ แบบนี้ มีไว้ไม่ต้องรอป่วย เลือกเมืองไทยประกันชีวิต พร้อมดูแลคุณและเคียงข้างไปด้วยกัน


คำถามที่พบบ่อย

1. ระยะเวลาของโครงการ
- ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564 (เวลา 24:00 น.)

2. ความคุ้มครองที่จะได้รับ คืออะไร
- หากท่านได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยท่านจะได้รับ
ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่ท่านถือครองอยู่
คำนิยาม ผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมายถึง อาการ ข้างเคียงหรือผลข้างเคียง (Side effects) หรือการแพ้วัคซีนหรือส่วนประกอบของวัคซีน (Hypersensitivity reaction) ที่เกิดขึ้นกับผู้เอาประกันภัย ซึ่งมีสาเหตุมาจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. ท่านจะได้รับความคุ้มครอง เริ่มต้น และสิ้นสุดเมื่อใด
- ความคุ้มครองจะเริ่มมีผลดังนี้
   • ลูกค้าใหม่ ที่ซื้อกรมธรรม์และบริษัทฯตกลงคุ้มครองให้แล้ว ตั้งแต่ วันที่ 11 พ.ค. 2564: โดยความคุ้มครองจะเริ่มมีผลเมื่อพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของกรมธรรม์ที่ ท่านถือครองอยู่ และคุ้มครองตราบเท่าที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน)
   • ลูกค้าเดิม ที่ซื้อกรมธรรม์และบริษัทฯ ตกลงให้ความคุ้มครองแล้ว ก่อน วันที่ 11 พ.ค. 2564 : เนื่องจากโครงการนับ
ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ดังนั้น
      - หากท่านซื้อกรมธรรม์ภายก่อนวันที่ 12 เม.ย.2564 ท่านจะได้รับความคุ้มครองทันที ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. 2564 เนื่องจากพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของ กรมธรรม์ไปแล้ว โครงการบริษัทขยายความคุ้มครองผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 11 พ.ค. – 31 ธ.ค. 2564
      - หากท่านซื้อกรมธรรม์ระหว่างวันที่ 12 เม.ย.2564 ถึง 10 พ.ค. 2564 ท่านจะได้รับความ คุ้มครองภายหลังพ้นระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) ของกรมธรรม์ที่ท่านถือครองอยู่
และท่านจะได้รับความคุ้มครองตราบเท่าที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 (แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน)

4. ผลิตภัณฑ์ใดบ้างที่จะได้รับความคุ้มครองภายใต้โครงการนี้
- แบบประกันภัยที่ได้รับความคุ้มครองพิเศษเพิ่มเติม ประกอบด้วย ความคุ้มครองกลุ่มค่า รักษาพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก และกลุ่มชดเชยรายวัน เช่น สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพแบบ อีลิท เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ดี เฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ สมาร์ทเฮลท์, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ ไดมอนด์แคร์, สัญญา เพิ่มเติมสุขภาพแบบ แยกค่าใช้จ่าย (H&S), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ วีไอพี, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ แบบ เหมาจ่าย, สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบ พรีเมี่ยม เฮลท์ แคร์, สัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก (OPD), สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพวงเงินแน่นอน (HB), สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพข้าราชการสุข สันต์, สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพเด็กเล็ก (0-5 ปี), สัญญาเพิ่มเติม คุ้มครองค่าใช้จ่ายในการศัลยกรรม, ตะ กาฟุลสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย, ตะกาฟุลสุขภาพแบบวงเงินแน่นอน และสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัย สุขภาพกลุ่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ในแบบและข้อความของสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) และ สัญญาเพิ่มเติม สุขภาพเด็กเล็ก (0-5 ปี) ไม่ได้มีการระบุข้อยกเว้นความคุ้มครองผลกระทบของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไว้ ตั้งแต่ต้น ดังนั้น ผู้เอาประกันภัยที่ถือครองสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพวงเงินแน่นอน (HB) หรือสัญญา เพิ่มเติมสุขภาพเด็กเล็ก (0-5 ปี) และ สัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ HIP จะได้รับความคุ้มครองผลกระทบ หลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ตลอดอายุสัญญา

5. มีระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง Waiting Period หรือไม่
- มีโดยระยะเวลาที่ไม่คุ้มครองขึ้นอยู่กับแต่ละแบบประกัน โดยจะระบุไว้ในส่วนข้อกำหนดทั่วไปของสัญญา

6. หากท่านได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าได้รับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ก่อนวันที่ 11 พ.ค. 2564 ท่านจะได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่
- ไม่ได้รับความคุ้มครอง เพราะ ตามข้อกำหนดความคุ้มครองกรมธรรม์พิจารณาตามเงื่อนไขสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)

7. หากท่านเคยตรวจพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) แต่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่ารักษาหายแล้ว ท่านจะได้รับความคุ้มครองนี้หรือไม่
- ได้รับความคุ้มครอง เพราะ ความคุ้มครองนี้เกี่ยวเนื่องกับผลกระทบหลังจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

8. จะสามารถเรียกร้องสินไหม (Claim) ได้อย่างไร
- ลูกค้าสามารถดำเนินการเรียกร้องสินไหมได้ตามวิธีการที่ระบุในสัญญาประกันสุขภาพที่ท่านถือครอง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ โทร.1766 (หมายเหตุ: กรณีการเคลมสินไหมสุขภาพแบบไม่ต้องสำรองจ่าย จะขึ้นอยู่กับความพร้อมของแต่ละโรงพยาบาล)

9. เอกสารที่ใช้ในการเรียกร้องสินไหม
- ใบเสร็จรับเงิน หรือ ใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) / สำเนาบัตรประชาชน/ ใบรับรองแพทย์/ ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาตัวในโรงพยาบาล

คลิกดูรายละเอียดความคุ้มครอง
คลิกดูคำถามที่พบบ่อย  

ค้นหาสาขา

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์

คุ้มครองสูง ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพ

ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยความคุ้มครองสูงตั้งแต่ 20-100 ล้านบาท/ปี ในราคาเบี้ยเข้าถึงง่าย คลอบคลุมโรคร้ายแรงและการไปรักษาต่างประเทศ(2)

ประกันสุขภาพ

ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์

ประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพดีๆ ที่เข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน เพราะเหมาจ่ายวงเงินเดียวสูงสุด 5 ล้านบาท* เงื่อนไขน้อยแต่คุ้มครองเยอะ

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ