จุดเด่น

คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาท*

กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้สูงสุด1,095,000 บาทต่อปี*

ชดเชยกรณีเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลจากอุบัติเหตุ วันละ 3,000 บาท สูงสุด 365 วัน

ดูแลค่ารักษาพยาบาลสูงสุดถึง 30,000 บาท*

 จากอุบัติเหตุ 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
"ใช้ชีวิตได้เต็มที่ ไม่ต้องกลัวรายได้สะดุดเพราะอุบัติเหตุ" ด้วยโครงการ PA สบายใจ ประกันอุบัติเหตุจากเมืองไทยประกันชีวิตที่รู้ใจ พร้อมช่วยคุณแบ่งเบาภาระในเวลาที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รับผลประโยชน์ชดเชยการขาดรายได้ตลอดทั้งปีสูงสุด1,095,000 บาท* คุ้มครองชีวิตสูงสุด 2,000,000 บาท* อุบัติเหตุไหนๆก็อุ่นใจได้เพราะเบิกค่ารักษาได้จริงตามบิลสูงสุดถึง 30,000 บาท*

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

- เลือกวิธีชำระเงินได้ 2 ช่องทาง ผ่านบัตรเครดิต และ Line Pay

- เฉพาะซื้อให้ตนเองและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเท่านั้น

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

 

ซื้อประกันออนไลน์

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA สบายใจ

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA สบายใจ Online มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1.การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า "ขณะอยู่ภายในฤทธิ์สุรา" นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

2.การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง

3.การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท(Disc Herniation) กระดูกสันหลัง-เคลื่อน(Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม(Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก(Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis(Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก(Fracture) หรือเคลื่อน(dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

4.สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ ซึ่งกฎอัยการศึก

5.การก่อการร้าย เป็นต้น

การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้สามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

หมายเหตุ

บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก(ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน (ผาดโผน) จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า ป่าไม้ (อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร (ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม)

*สำหรับแผน 4

ท่านจะได้รับบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงพร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ โดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่อยู่ในโครงการ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่าย และนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ


คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันภัยของ โครงการ PA สบายใจ ได้บ้าง
A: แผน 1 500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี โดยรับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 และ 2
แผน 2 1,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 70 ปี โดยรับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 และ 2
แผน 3 1,500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 70 ปี โดยรับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 และ 2
แผน 4 2,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 60 ปี โดยรับประกันภัย ชั้นอาชีพ 1 และ 2

Q: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของโครงการ PA สบายใจ หรือไม่
A: ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สำหรับโครงการ PA สบายใจ บริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะประเภทอาชีพ ชั้น 1 และ 2 โดย
- ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
- ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบในใบคำขอเอาประกัน

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้


Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q: ประกันภัยอุบัติเหตุโครงการPA สบายใจ ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: โครงการ PA สบายใจ ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ และผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลต่อวันที่ได้ซื้อไว้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

Q: โครงการ PA สบายใจ ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่
A: ผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร จากการขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์ และรวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้

Q: หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

Q: ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลได้ในกรณีใด
A: ในกรณีที่การบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยในในโรงพยาบาลติดต่อกันไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ตามข้อบ่งชี้ซึ่งเป้นมาตรฐานทางการแพทย์ บริษัทจะจ่ายผลประโยชน์การชดเชยรายได้ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล ให้ตามจำนวนเงินที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย

Q: ประกันภัยโครงการ PA สบายใจ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง

A: ข้อยกเว้นความคุ้มครองของโครงการ PA สบายใจ มีทั้งหมด 20 ข้อ เช่น
1. การกระทำของผู้ทำประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การปวดหลัง อันมีสาเหตุมาจาก หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท (Disc herniation) กระดูกสันหลังเคลื่อน (Spondylolisthesis) หมอนรองกระดูกสันหลังเสื่อม (Degenerative disc disease) กระดูกสันหลังเสื่อม (Spondylosis) และภาวะที่มีรอยแตก (Defect) หรือพยาธิสภาพที่กระดูกสันหลังส่วน Pars interarticularis (Spondylolysis) เว้นแต่มีการแตกหัก (Fracture) หรือเคลื่อน (Dislocation) ของกระดูกสันหลังอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
4. สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม ไม่ว่าจะได้มีการประกาศสงครามหรือไม่ก็ตาม หรือสงครามกลางเมือง การแข็งข้อ การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฏอัยการศึก หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
5. การก่อการร้าย เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุ้มครองอุบัติเหตุ

เดินทางบ่อยแค่ไหน ก็อุ่นใจทุกสถานการณ์

โครงการ PA Go

เดินทางกี่ทีก็แฮปปี้ เพราะมีประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครอสูงสุด 1,000,000 บาท* และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท*

คุ้มครองอุบัติเหตุ

เจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ยังไงก็รับมือไหว

PA Safety

ประกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณสนุกกับทุกจังหวะชีวิตได้เต็มที่ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 20,000,000 บาท(1)

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว