จุดเด่น

รับเงินบำนาญ สูงสุดรวม 372%(2)

ปีละ 12%(1)

ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว

สบาย..ไม่มีภาระผูกพัน

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ตามเงื่อนไขของกรมสรรพากร

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"อยากเกษียณแบบมีเงินใช้สบายๆ" ทำได้จริง... แค่เริ่มต้นวางแผนตั้งแต่ตอนนี้ ด้วยประกันที่ให้คุณมีบำนาญใช้ทุกปี ปีละ 12%(1) รวมสูงสุด 372%(2) จ่ายครั้งเดียวจบ ไม่ต้องคิดเยอะ ที่สำคัญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท

ข้อมูลแบบประกัน

เริ่มวางแผนเกษียณได้ยาวๆ

30 ปี-53 ปี (ดี55) หรือ 30ปี-58ปี (ดี60)

รับเงินบำนาญทุกปี จนถึงอายุ 85 ปี

เริ่มรับตั้งแต่อายุ 55 (ดี55) หรือ 60 ปี (ดี60)

สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(3)

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

หมายเหตุ

(1) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา สำหรับแบบประกันภัยเมืองไทย 8501 ดี55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
(3) ผู้ซื้อต้องแถลงเกี่ยวกับสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย และการแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัยหรือพิจารณาการจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย ทั้งนี้ การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

-เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้  สามารถ  นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกัน เมืองไทย 8501 ดี55 ดี 60 ได้บ้าง
A: สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 - 53 ปี
สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 - 58 ปี

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของ แบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) คือเท่าไร
A: 50,000 บาท


Q:  ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงิน ฉบับ 194 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

Q: จะได้รับเงินบำนาญตอนไหน
A: กรณีผู้ทำประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา
- สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
- สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) : จะได้รับเงินบำนาญตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 85 ปี โดยรับเงินบำนาญปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

Q: แบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 ดี 60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ให้ความคุ้มครองชีวิตอย่างไร

A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ
- สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)
- สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตในช่วงรับเงินบำนาญ (ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 ปี สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)) ผู้รับประโยชน์จะได้รับผลประโยชน์เท่ากับ เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยได้ชำระไว้แล้ว หักด้วยเงินบำนาญที่ผู้เอาประกันภัยได้รับไปแล้ว

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วอยากยกเลิกกรมธรรม์(เวนคืนกรมธรรม์)จะได้มั้ย

A: - สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี55 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะครบอายุ 55 ปี) เท่านั้น
- สำหรับแบบประกันภัย เมืองไทย 8501 ดี60 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) ผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธิเวนคืนกรมธรรม์ ในช่วงก่อนรับเงินบำนาญ (ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยจะครบอายุ 60 ปี) เท่านั้น

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วางแผนเกษียณ

รีไทร์สบาย ด้วยบำนาญรวมสูงสุด 520%(1)

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

จ่ายเบี้ยสบายๆ 5 ปี ก็มีเงินบำนาญไว้ใช้สบายๆ หลังเกษียณรวมสูงสุด 520%(1) พร้อมลดหย่อนภาษีสูงสุดถึง 300,000 บาท และคุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุด 150%(2)

วางแผนเกษียณ

สร้างเงินบำนาญ ด้วยเบี้ยเบาๆ

เมืองไทย 8560 จี 15 (บำนาญแบบลดหย่อนได้)

เกษียณอย่างเกษมด้วยเงินบำนาญทุกปี รวมสูงสุด 312%(1) ก่อนเกษียณก็เบาใจกับความคุ้มครองชีวิตก่อนเกษียณสูงสุด 250%(1) พร้อมสิทธิ์ลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท

หลักประกันชีวิต

จ่ายสั้นคุ้มครองยาว รับเงินคืนตลอดสัญญา

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและสุขภาพ

อุ่นใจกับสัญญาเพิ่มเติมต่อจากสวัสดิการที่คุณมี

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

คุ้มครองได้มากขึ้น สัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพที่ช่วยให้คุณหมดกังวลกับค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากสัญญาประกันชีวิตหลัก คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

ประกันชีวิตและโรคร้ายแรง

ดูแลโรคร้ายต่อเนื่องตั้งแต่ระยะเริ่มต้น

สัญญาเพิ่มเติม ซีไอ เพอร์เฟ็ค แคร์

เบาใจเพราะเราดูแล 36 โรคร้ายแรงตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและดูแลต่อเนื่อง รับเพิ่มเมื่อเจ็บป่วยด้วยโรคแทรกซ้อนของเบาหวาน หรือผ่าตัดขยายหลอดเลือดแดงหัวใจ

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว