จุดเด่น

โอกาสของการลงทุนในระดับสากล

ผ่านหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset)

เบี้ยประกันภัยอยู่ครบ

เมื่อครบกำหนดสัญญา

มีโอกาสรับเงินปันผลพิเศษเมื่อครบสัญญา (ถ้ามี)

จากผลตอบแทนของดัชนี Citi Global Multi Asset Index

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ปลดล็อคผลตอบแทนจากประกันรูปแบบเดิมๆ  มาสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากกว่า ด้วยการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในหลายภูมิภาคทั่วโลก (Global Multi Asset) เช่น สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ประเทศในโซนยุโรป และกลุ่มประเทศเกิดใหม่ เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีขึ้น

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

อายุ 30 วัน - 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

10 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

การชำระเบี้ยประกันภัย

ครั้งเดียว

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจ และไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ*

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ผลประโยชน์

หมายเหตุ

เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172
*การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

(1) ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์
(2) บริษัทฯ ไม่การันตีจำนวนเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด  แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์  หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

คำเตือนที่สำคัญ / สาระสำคัญเกี่ยวกับตราสารที่ลงทุน

● ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index ที่ใช้ในการคำนวณ เงินปันผลตามหลักเกณฑ์ของบริษัทได้ยกเลิกการคำนวณดัชนี บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทน
● ดัชนีอ้างอิง Citi Global Multi Asset Index หมายถึง Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index
● บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญาประกันภัย
● ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: แบบประกันเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 มีคุ้มครองเงินที่จ่ายหรือไม่ ?
A: มีการคุ้มครองเงินที่จ่าย ในกรณีที่อยู่ครบสัญญา โดยบริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ไม่น้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ลูกค้าชำระมาทั้งหมด

Q: แบบประกันเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 ลูกค้าจะได้รับเงินคืนระหว่างสัญญาหรือไม่ ?
A: ไม่ได้รับ เนื่องจากเป็นแบบที่ไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญา

Q: ความเสี่ยงจากการซื้อแบบประกันเมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 10/1 มีอะไรบ้าง ?
A: 1.ความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk)   : โอกาสที่จะไม่ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนตามที่คาดหวังไว้ นั่นคืออัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนได้รับจริง (actual return) คลาดเคลื่อน หรือเบี่ยงเบน ไปจาก อัตราผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนคาดหวังว่าจะได้รับ (expected return) อย่างไรก็ตามนโยบายการลงทุนของ Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 Index มีการลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยการกระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ และหลายประเทศ เพื่อลดความผันผวน และเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี
2.ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  (Exchange Rate Risk) :   เงินปันผลที่คำนวณจาก  Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

Q: หากผลการดำเนินงานของดัชนีตอนจบสัญญาน้อยกว่าตอนที่เริ่มสัญญาผลตอบแทนที่ลูกค้าจะได้รับคืออะไร ?
A: ได้รับ 101% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ 

Q: ลูกค้าสามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จากที่ใด?
A: สามารถติดตามผลการดำเนินงานของดัชนีที่ลงทุนได้จาก website บริษัทฯ

Q: ทุนประกันขั้นต่ำเท่าไหร่?
A: 50,000 บาท

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบประกันออมทรัพย์

โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่มากกว่า

จ่ายเบี้ย 7 ปี คุ้มครอง 17 ปี

ให้การลงทุนทุกมุมโลกเป็นเรื่องง่าย ไร้พรมแดน ผ่านประกันชีวิต เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global) ด้วยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset) เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ