จุดเด่น

สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน

คุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้น สูงสุดถึง 120%*

ลดหย่อนภาษีได้ **

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"เริ่มต้นทำงาน ก็สร้างเงินเก็บก้อนโตได้!" เตรียมพร้อมอนาคตของคุณตั้งแต่วันนี้ ด้วย แบบประกันสะสมทรัพย์ เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16 จากเมืองไทยประกันชีวิต ผู้ช่วยที่ทำให้คุณเปลี่ยนเงินออมเป็นเงินก้อนได้อย่างง่ายดาย พร้อมรับความคุ้มครองชีวิตที่เพิ่มความอุ่นใจ จ่ายเบี้ยสบายๆ สร้างวินัยทางการออม ให้คุณก้าวถึงอนาคตที่ฝันได้ดั่งใจ

ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย

1 เดือน - 60 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

20 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

16 ปี

วิธีการการชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน และรายเดือน

การตรวจสุขภาพ

ตรวจสุขภาพ เป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

ผลประโยชน์

หมายเหตุ

*% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

**เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่172
***เป็นการออมเงินในรูปแบบการประกันชีวิต

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ความสมบูรณ์ของสัญญาประกันภัย

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยรู้อยู่แล้ว และแถลงข้อความอันเป็นเท็จ หรือรู้อยู่แล้วในข้อความจริงใด  แต่ไม่เปิดเผยข้อความจริงนั้น ให้บริษัทฯ ทราบในขณะที่ขอเอาประกันภัย ซึ่งถ้าบริษัทฯ ทราบข้อความจริงนั้นๆ แล้ว อาจจูงใจบริษัทฯ ให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือให้บอกปัดไม่ยอมทำสัญญา สัญญาประกันภัยจะตกเป็นโมฆียะตาม ป.พ.พ. มาตรา 865 ซึ่งบริษัทฯ อาจบอกล้างสัญญา และไม่จ่ายเงินตามกรมธรรม์ ความรับผิดของบริษัทฯ จะมีเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระให้แก่บริษัทฯ แล้วทั้งหมดเท่านั้น

กรณีที่บริษัทฯ จะไม่คุ้มครอง

1. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้เอาประกันภัยถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา 
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องแท้จริงอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ


คำถามที่พบบ่อย

Q: ใครที่สามารถทำประกันภัย เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16 ได้บ้าง
A: ทำได้ตั้งแต่อายุ 1 เดือน - 60 ปี

Q: ความคุ้มครองขั้นต่ำที่สามารถซื้อได้ของแบบประกันภัย เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16 คือเท่าไร
A: 120,000 บาท

Q: ต้องตรวจสุขภาพมั้ย
A: ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q: ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้มั้ย
A: สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ แนบท้ายกรมธรรม์ได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนั้น

Q: ถ้าหากสมัครทำประกันกับแบบประกันนี้และผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เบี้ยประกันจะถูกปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้ทำประกันหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายสำหรับปีกรมธรรม์ถัดไปจะเท่าเดิม (เบี้ยประกันภัยไม่ปรับเพิ่มขึ้นตามอายุ) โดยลูกค้าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยปีต่ออายุก่อนหรือภายใน 31 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย

Q: ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้มั้ย
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172

Q: แบบประกันนี้ให้ผลประโยชน์สูงสุดเท่าไหร่
A: ถ้าผู้ที่ทำประกันมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา ผลประโยชน์รวมสูงสุดที่ผู้ทำประกันจะได้รับจากแบบประกันภัย เมืองไทย สไมล์ เซฟเวอร์ 20/16 เท่ากับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

Q: แบบประกันนี้ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง

A: หากผู้ที่ทำประกันเสียชีวิตภายในระยะเวลาเอาประกันภัย บริษัทจะจ่ายเงินให้ผู้รับประโยชน์ ดังนี้
- หากผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 - 10 บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)
- หากผู้ทำประกันภัยเสียชีวิตภายในปีกรมธรรม์ที่ 11 - 20 บริษัทฯ จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับประโยชน์เท่ากับ 120% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

Q: บริษัทฯ จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: 1. กรณีผู้ทำประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี นับแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ หรือตามการต่ออายุ หรือตามการกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือวันที่บริษัทฯ อนุมัติให้เพิ่มจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้เฉพาะในส่วนของจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เพิ่มขึ้นเท่านั้น
2. กรณีผู้ทำประกันถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้ทำประกันแจ้งอายุไม่ถูกต้อง และบริษัทฯ พิสูจน์ได้ว่าในขณะทำสัญญาประกันภัยอายุที่ถูกต้องอยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

แบบประกันออมทรัพย์

ประกันชีวิตรูปแบบใหม่ ทางเลือกที่ใช่สำหรับคนชอบลงทุน

จ่ายเบี้ยครั้งเดียว คุ้มครอง 10 ปี

ประกันชีวิตทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการได้แบบ 3 in 1 ในกรมธรรม์เดียว ทั้งในส่วนของความคุ้มครองชีวิต การันตีเบี้ยที่จ่ายไม่สูญหาย และโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผล

แบบประกันออมทรัพย์

โอกาสลงทุนในระดับสากล เพื่อสร้างผลตอบแทน
ที่มากกว่า

จ่ายเบี้ย 7 ปี คุ้มครอง 17 ปี

ให้การลงทุนทุกมุมโลกเป็นเรื่องง่าย ไร้พรมแดน ผ่านประกันชีวิต เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ 17/7 (Global) ด้วยการลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก (Global Multi Asset) เช่น อเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น และกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีขึ้น

แบบประกันออมทรัพย์

ออมเงิน(1)ก้อนง่ายๆ พร้อมรับเงินคืนทุกปี

จ่ายเบี้ย 16 ปี คุ้มครอง 25 ปี

เริ่มต้นวินัยทางการออมสร้างเงินก้อนง่ายๆ มีเงินจ่ายคืนทุกปี รวม 33% รับผลประโยชน์รวมสูงสุด 183% และอุ่นใจด้วยความคุ้มครองชีวิตนาน 25 ปี

แบบประกันออมทรัพย์

สร้างเงินก้อนได้ง่ายๆ แม้วัยเริ่มทำงาน

จ่ายเบี้ย 16 ปี คุ้มครอง 20 ปี

จุดเริ่มต้นง่ายๆ เปลี่ยนเงินออม***เป็นเงินก้อน เพื่อต่อยอดเป้าหมายของคุณได้อย่างมั่นคง พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิตเพิ่มขึ้นสูงสุด 120%

แบบประกันออมทรัพย์

วางแผนความสุข เพื่ออนาคตของลูกรัก

จ่ายเบี้ย 21 ปี คุ้มครอง 21 ปี

ประกันชีวิตฉบับแรกของลูกรัก ของขวัญที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้เพื่อเป็นหลักประกันชีวิตอนาคต เพื่อให้ลูกรักสามารถไปถึงเป้าหมายได้อย่างมั่นใจ

แบบประกันออมทรัพย์

ตอบโจทย์การออม(1) พร้อมลดหย่อนภาษี

เมืองไทย ธนทวี 15/10 จ่ายเบี้ย 10 ปี คุ้มครอง 15 ปี

ทำเงินให้งอกเงยรับผลประโยชน์รวม 310% พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองชีวิต สูงสุดถึง 280% และสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ตอบทุกโจทย์ครบจบในกรมธรรม์เดียว

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว