รายชื่อผู้โชคดี เมืองไทยสไมล์มอบโชค 2564 ครั้งที่ 2

สายช้อปปิ้ง

1. รางวัล บัตรแทนเงินสด เซ็นทรัล มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX8286  คุณอนน ชุติมาโอฬาร
 2  XXXXXX9385  คุณมนตรี ช้างทองสิริ

2. รางวัล บัตรแทนเงินสด โรบินสัน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX5183  คุณสนิท ตาจุมปา
 2  XXXXXX9067  คุณประมวณ วรรณโชติผาเวช

3. รางวัลบัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX8574  คุณกมลศักดิ์ นันทวงศ์
 2  XXXXXX8383  คุณบุญผ่อง พจน์เจริญอนันต์

4. รางวัล บัตรแทนเงินสด บิ๊กซี มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX2852  คุณชฎาพร จงพัฒนสมบัติ
 2  XXXXXX3090  คุณวพีร์ ขันธจีรวัฒน์


สายแก็ดเจ็ต

1. รางวัล แล๊ปท๊อป Surface Pro 7+ Intel Core i3 จำนวน 2 รางวัล
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX2714  คุณเมธี ทองคำ
 2  XXXX8464  คุณปัญญา ลักษณะพฤกษา

2. พัดลมฟอกอากาศแบบตั้งพื้น Dyson Pure Cool Link TP03 จำนวน 2 รางวัล  
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX6374  คุณนพคุณ ชิวะสุจินต์
 2  XXXXXX6420  คุณทรงเทพ เทียนทอง

3. กล้อง GoPro 9 พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 2 รางวัล 
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX3018  คุณณัฐดนัย แซ่เอี้ยว
 2  XXXXXX0142  คุณพีรพันธุ์ เพ็ญจำรัส

4. ลำโพง Marshall Stanmore II จำนวน 2 รางวัล 
 ลำดับ  เลขประจำตัว ชื่อ-นามสกุล 
 1  XXXXXX0680  คุณพรศิริ แสนป้อง
 2  XXXXXX7189  คุณณภลช์ภรรฐ ประทานทรง

เงื่อนไขและรายละเอียด

1. สมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ นำคะแนนสะสม Smile Point 2 คะแนน แลกคูปองชิงโชค 1 ใบ โดยจะต้องเลือกสายของรางวัลที่ต้องการชิงโชคในขณะที่ดำเนินการแลกคะแนนสะสม (แลกได้ไม่จำกัดจำนวนคูปอง) แลกได้ที่ MTL Click  Application หรือโทรมาแลกได้ที่ 1766 กด 4 เมืองไทยประกันชีวิต หรือแลกได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ในเวลา 9.00 – 17.00 น.
2. ของรางวัลจะมี 2 สาย ได้แก่ สายช้อปปิ้ง จำนวน 8 รางวัล (บัตรแทนเงินสด เซ็นทรัล มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, บัตรแทนเงินสด โรบินสัน มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล, บัตรแทนเงินสด โลตัส มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล และบัตรแทนเงินสด บิ๊กซี มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 2 รางวัล) และสายแก็ดเจ็ต จำนวน 8 รางวัล (แล๊ปท๊อป Surface Pro 7+ Intel Core i3 มูลค่า 30,470 บาท จำนวน 2 รางวัล, กล้อง GoPro 9 พร้อมอุปกรณ์เสริม มูลค่า 19,980 บาท, จำนวน 2 รางวัล ลำโพง Marshall Stanmore II มูลค่า 17,990 บาท จำนวน 2 รางวัล และพัดลมฟอกอากาศแบบตั้งพื้น Dyson Pure Cool Link TP03 มูลค่า 14,900 บาท จำนวน 2 รางวัล) รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
3. สำหรับสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ ที่แลกคูปองชิงโชค ทางบริษัทฯ จะทำการรวบรวมข้อมูลและออกสลากในนามของลูกค้าโดยแบ่งตามสายชิงโชคที่ลูกค้าเลือกแลกคะแนน เพื่อนำไปรวบรวมและจับสลากต่อไป
4. วิธีการในการจับสลาก : นำสลากทั้งหมดมาแบ่งเป็น 2 กล่อง 2 สายชิงโชค ตามที่ลูกค้าเลือกแลกคะแนนสะสม 
และเริ่มดำเนินการจับรางวัล สายช้อปปิ้ง 8 รางวัล สายแก็ดเจ็ต 8 รางวัล รวมทั้งสิ้น 16 รางวัล
5. จับรางวัลวันที่ 14 มกราคม  2565 ณ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ 
6. บริษัทฯ จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทาง www.muangthai.co.th  ในวันที่ 15 มกราคม 2565 และส่งจดหมายแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 7 วันนับจากวันที่จับรางวัลเป็นต้นไป
7. ในการจับชิ้นส่วนหากปรากฏชื่อผู้โชคดีแล้วจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้  รางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด  หรือของรางวัลอื่นได้
8. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับของรางวัล โดยสามารถรับรางวัลมูลค่าสูงสุดได้สายละ 1 รางวัล เท่านั้น
9. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไปจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลตามคำสั่ง กรมสรรพากร ที่ ทป.4/2528 และทป.101/2544
10. คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
11. ได้รับอนุมัติในการจับสลากชิงโชคจากกระทรวงมหาดไทย อ้างอิงตามใบอนุญาต เลขที่ 667 / 2564
12. พนักงานและตัวแทนฝ่ายขาย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้
13. ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนคะแนนสะสมที่ได้ใช้แล้วทุกกรณี
14. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับซึ่งจัดขึ้นเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยสไมล์คลับ
15. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
16. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิตทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อมูลการแลกคะแนนสะสม Smile Point

ใช้คะแนนสะสม Smile Point
ระยะเวลาจัดกิจกรรม
สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร

แลกคะแนนสุขล้นเพิ่มเติม

Health

Smile Healthy Plus ปี 2565

ระยะเวลา
280
20 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

ตรวจวัดระดับภูมิ หลังฉีดวัคซีนโควิด 19

ระยะเวลา
200
20 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565
Shopping

แลกรับบัตรกำนัลศูนย์การค้า THE MALL HAPPY CHINESE NEW YEAR 2022

ระยะเวลา
25
20 มกราคม 2565 - 20 กุมภาพันธ์ 2565
Health

We Fitness Society : We Check-in

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Special Menu

ระยะเวลา
5
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

We Fitness Society : We Fit Training By Personal Trainer

ระยะเวลา
10
17 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
Health

Let's Relax Spa

ระยะเวลา
230
10 มกราคม 2565 - 30 พฤศจิกายน 2565

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ