ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

1 เดือน - 70 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี ตราบที่มูลค่าการลงทุน มีเพียงพอที่จะชำระค่าการประกันภัย ค่าธรรมเนียมการรักษากรมธรรม์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆของกรมธรรม์

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

ครบอายุ 99 ปี

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

- รายปี 20,000 บาท
- ราย 6 เดือน 10,000 บาท
- ราย 3 เดือน 6,000 บาท
- รายเดือน 2,000 บาท

*เงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์และการพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

หมายเหตุ

โครงการ mDesign เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด)

เบี้ยประกันภัย (ไม่รวมส่วนของการลงทุน) ของแบบประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ. วันที่ 30 ธ.ค. 51

 

ความคุ้มครองเพิ่มเติม

เพิ่มความอุ่นใจด้วยสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพและโรคร้ายแรง แบบเบี้ยประกันภัยรวม
คงที่ตลอดอายุสัญญา (สัญญาเพิ่มเติม UDR) เช่น

 

  ข่าวสารจาก บลจ. คลิก!

  บริการปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ คลิก!

กองทุนที่ท่านสามารถเลือกลงทุนผ่านผลิตภัณฑ์ UNIT-LINKED