ข้อมูลแบบประกัน

รูปแบบประกันภัย

- ชำระเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว
- คุ้มครองนานถึง 10 ปี
- อายุเริ่มรับประกันภัย 5 - 55 ปี

รูปแบบการลงทุน

- ตราสารหนี้(เป็นหลัก)
- เงินฝาก
- หุ้น

ความคุ้มครอง

- กรณีเสียชีวิต รับเงินเท่ากับ 130% ***

เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ

- 75,000 บาท (สำหรับอายุ 5-50 ปี)
- 100,000 บาท (สำหรับอายุ 51-55 ปี)

หมายเหตุ

* ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว

** เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

***ของเบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว หรือมูลค่าการลงทุน ณ ขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)