ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกันภัย 30 วัน - 65 ปี

ไม่ต้องตรวจสุขภาพและไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 3 ปี

ชำระเบี้ยประกันภัยแบบรายปี และรายเดือน