ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2565
ระดับราคาดัชนี = 109.9 อัตราแลกเปลี่ยน = 34.0166 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

วันที่ออกกรมธรรม์
ประกันชีวิต

วันคำนวณมูลค่า
แรกเริ่มของดัชนี

ระดับดัชนี
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก
(หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการมีส่วนร่วม
(PR)

วันคำนวณมูลค่า
สุดท้ายของดัชนี

ประมาณการเงินปันผล
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ตามสูตรการคำนวณ

15 ก.พ. 2563 - 25 มี.ค. 2563

31 มี.ค. 2563

105.4

32.6360

40%

25 ก.พ. 2578

1.78%

26 มี.ค. 2563 - 25 เม.ย. 2563

30 เม.ย. 2563

105.55

32.4900

40%

26 มี.ค. 2578

1.73%

26 เม.ย. 2563 - 25 พ.ค. 2563

29 พ.ค. 2563

106.21

31.8865

40%

17 เม.ย. 2578

1.48%

26 พ.ค. 2563 - 25 มิ.ย. 2563

30 มิ.ย. 2563

106.51

30.9350

40%

15 พ.ค. 2578

1.40%

26 มิ.ย. 2563 - 25 ก.ค. 2563

31 ก.ค. 2563

108.51

31.4180

40%

9 มิ.ย. 2578

0.55%

26 ก.ค. 2563 - 25 ส.ค. 2563

31 ส.ค. 2563

108.04

31.1800

40%

15 ก.ค. 2578

0.75%

26 ส.ค. 2563 - 25 ก.ย. 2563

30 ก.ย. 2563

107.07

31.7083

40%

21 ส.ค. 2578

1.13%

26 ก.ย. 2563 - 25 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

106.03

31.2583

40%

22 ก.ย. 2578

1.59%

26 ต.ค. 2563 - 25 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563

108.96

30.2985

40%

16 ต.ค. 2578

0.39%

26 พ.ย. 2563 - 25 ธ.ค. 2563

30 ธ.ค. 2563

110.82

30.0794

40%

13 พ.ย. 2578

0.00%

26 ธ.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2564

29 ม.ค. 2564

110.49

30.0259

40%

16 ธ.ค. 2578

0.00%

26 ม.ค. 2564 - 22 ก.พ. 2564

25 ก.พ. 2564

110.8

30.0390

40%

21 ม.ค. 2579

0.00%

23 ก.พ. 2564 - 25 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

110.81

31.2275

40%

16 ก.พ. 2579

0.00%

26 มี.ค. 2564 - 25 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

111.74

31.2585

40%

11 มี.ค. 2579

0.00%

26 เม.ย. 2564 - 25 พ.ค. 2564

28 พ.ค. 2564

112.74

31.2985

40%

19 เม.ย. 2579

0.00%

26 พ.ค. 2564 - 25 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

113.48

32.0435

40%

21 พ.ค. 2579

0.00%

26 มิ.ย. 2564 - 25 ก.ค. 2564

30 ก.ค. 2564

114.12

32.9075

40%

21 มิ.ย. 2579

0.00%

26 ก.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

114.79

32.3800

40%

20 ก.ค. 2579

0.00%

26 ส.ค. 2564 - 25 ก.ย. 2564

30 ก.ย. 2564

111.57

33.8768

40%

11 ส.ค. 2579

0.00%

26 ก.ย. 2564 - 25 ต.ค. 2564

29 ต.ค. 2564

113.9

33.2700

40%

14 ก.ย. 2579

0.00%

26 ต.ค. 2564 - 25 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

112.66

33.7385

40%

11 ต.ค. 2579

0.00%

26 พ.ย. 2564 - 25 ธ.ค. 2564

30 ธ.ค. 2564

114.31

33.5760

40%

12 พ.ย. 2579

0.00%

26 ธ.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2565

31 ม.ค. 2565

111.09

33.2630

40%

16 ธ.ค. 2579

0.00%

26 ม.ค. 2565 - 23 ก.พ. 2565

28 ก.พ. 2565

111.75

32.5600

40%

14 ม.ค. 2580

0.00%

24 ก.พ. 2565 - 25 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

112.55

33.3580

40%

15 ก.พ. 2580

0.00%

26 มี.ค. 2565 - 25 เม.ย. 2565

29 เม.ย. 2565

110.31

34.4530

40%

18 มี.ค. 2580

0.00%

26 เม.ย. 2565 - 25 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

109.9

34.1560

40%

19 เม.ย. 2580

0.00%


สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา
 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม
- ดัชนีหมายถึง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.solactive.com/downloads/GSMBMA5S_Factsheet.pdf
- เนื่องจากดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฉบับนี้จะอ้างอิงอัตราซื้อ และ/หรืออัตรารับซื้อคืนแล้วแต่กรณี ณ วันเวลาที่บริษัทดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทฯจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นธนาคารอื่นได้ในกรณีที่ธนาคารอื่นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
- วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย

คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจากดัชนี  GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ จึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขไม่มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- Goldman Sachs เป็นเพียงผู้พัฒนา (sponsor) ดัชนี GS Momentum Builder® Multi-Asset 5S ER Index เท่านั้น ซึ่ง Goldman Sachs จะไม่มีความรับผิดใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลในเอกสารฉบับนี้ และบริษัทฯ (ไม่ใช่ Goldman Sachs) เป็นผู้รับความเสี่ยงต่างๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยและมีหน้าที่ตามสัญญากับท่านโดยตรง

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Smile Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ