รายละเอียดผลตอบแทนตัวชี้วัด /Benchmark ของแต่ละกองทุน


อัพเดตเมื่อ 06/12/2566

ชื่อกองทุนรายละเอียดตัวชี้วัด/Benchmark
K Corporate BondBenchmark คือ 50% TRI of TBMA Government Bond Index (1-3 Y) / 25% TRI of TBMA Corporate Bond Index (1-3 Y,A-up) /25% the average weighted of 1-Y fixed deposit rate BBL, KBANK and SCB.
Krungsri Star Multiple Benchmark คือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1-3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
K Lifestyle 2500 Benchmark คือ SETTRI2%,TR Short-term GOV 53%,TR_TBMA_GOV1-3Y 35%,TR TBMA CORP1-3YA 10%
K Lifestyle 2510 Benchmark คือ SETTRI15%,TR Short-term GOV 30%,TR TBMA GOV1-3Y 35%,TR TBMA GOV3-7Y 10%,TR TBMA CORP1-3YA 10%
K Lifestyle 2520 Benchmark คือ SETTRI25%,TR Short-term GOV10%,TR TBMA GOV1-3Y 30%,TR TBMA GOV3-7Y 20%,TR TBMA CORP1-3YA 15%
K Lifestyle 2530 Benchmark คือ SETTRI35%,TR Short-term GOV 5%,TR TBMA GOV1-3Y 25%,TR TBMA GOV3-7Y 20%,TR TBMA CORP1-3Y 15%
Aberdeen Standard Growth Fund Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
Aberdeen Standard Siam Leaders Fund Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
Aberdeen Standard Small Cap Fund Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
K Flexible Equity Benchmark คือ 75% SET TRI/ 12.5% TRI of TBMA Short-term Government Bond/ 12.5% TRI of TBMA Government Bond
K Valued Stock Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
Krungsri Dividend Stock Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET TRI)
Aberdeen Standard Asia Pacific Equity Fund Benchmark คือ ดัชนี MSCI AC AP ex JAPAN total return index
K China Equity Benchmark คือ MSCI China Capped 10% Index (N) adjusted by hedging cost against currency risk.
K-Europe Equity Benchmark คือ 75% of S&P Europe LargeMidCap Growth Net Total Return adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging
K Global Healthcare Equity Fund Benchmark คือ 75% of MSCI World Healthcare Index (Total Return Net) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging
K GLOBE Benchmark คือ MSCI All Country World Index USD (TRI)
K Japan Equity Fund-A(D) Benchmark คือ 75% of Tokyo Stock Exchange 1st Section(TOPIX)(TR) adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging
K Gold Benchmark คือ LBMA Gold Price AM adjusted by cost of FX hedging
K Cash Management Benchmark คือ Total Return of ThaiBMA Short-term Government Bond Index
K Asia Pacific Bond Fund- Benchmark คือ ไม่มีดัชนีชี้วัด เนื่องจากกองทุนนี้ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลักที่ไม่มีดัชนีชี้วัด
K Equity Absolute Return Fund Not for Retail Investors Benchmark คือ 3 month USD Libor (adjusted with hedging proportion of 75% and 25% unadjusted)
K FIT Allocation L Fund Benchmark คือ ผลตอบแทนร้อยละ 7 ต่อปี
K FIT Allocation M Fund Benchmark คือ ผลตอบแทนร้อยละ 5.5 ต่อปี
K FIT Allocation S Fund Benchmark คือ ผลตอบแทนร้อยละ 3 ต่อปี
K FIT Allocation XL Fund Benchmark คือ ผลตอบแทนร้อยละ 8.5 ต่อปี
K Fixed Income Plus Fund Benchmark คือ(35%)TBMA 1-3Y TRI (Govt)/(15%)TBMA 3-7Y TRI (Govt)/(15%)TBMA 1-3Y(A-up) TRI(Corp)/(25%) 1Y fixed deposit rate BBL, KBANK and SCB/(10%) US Govt 6m yield plus credit spread of Corp 6m BBB rating(adjusted with hedging costs)
K PLAN 2 FUND Benchmark คือ ค่าเฉลี่ยของดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET TRI) (20%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลอายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (50%) ผลตอบแทนรวมสุทธิของดัชนีตราสารหนี้ภาคเอกชน Mark-to-Market ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกตราสารอยู่ในระดับ A- ขึ้นไป อายุ 1 - 3 ปี ของสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (15%) ดัชนี MSCI ACWI Net Total Return USD ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อแปลงเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (10%) และ US Generic Government 12 Month Yield บวกด้วย Average Credit Spread ของตราสารที่มีอันดับต่ำสุด ในระดับ Investment Grade (BBB) อายุ 1 ปี ในช่วงระยะเวลาที่คำนวณผลตอบแทน และปรับด้วยต้นทุนการป้องความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน (5%)
K PLAN 3 FUND Benchmark คือ SET TRI 40% / TBMA Government Bond Total Return Index (1-3Y) (30%) MSCI All Country World Index (TR) adjusted with Hedging costs (15%)/ SIBU12M Index plus Average Credit Spread of Investment Grade (BBB) 1Y duration adjusted with Hedging costs (15%)
K Property Infrastructure Flexible Fund-A(D) Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) 50% และ The FTSE Strait times REIT Index 50%(สกุลเงินบาท)
K Strategic Global Multi-Asset Fund Benchmark คือ 30% of MSCI ACWI(TR) and 70% of Bloomberg Barclays Global Aggregate Total Return Hedged USD adjusted by the foreign exchange rate risk hedging cost and 25% no hedging
K STAR Equity Fund–A(A) Benchmark คือ SET TRI
K USA Equity Fund-A(A) Benchmark คือ S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the investing date
K USA Equity (D) Benchmark คือ S&P 500 Index adjusted by cost of FX hedging and converted to Thai Baht on the investing date
Krungsri China A Shares Equity Fund-A Benchmark คือ MSCI China A Onshore สัดส่วน 100% ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
Krungsri Global Collective Smart Income Fund Benchmark คือ ดัชนี Bloomberg Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD ในสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ตามสัดส่วนการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ
1AMSET50-RU Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมSET50 (SET TRI)
ONE Ultimate Global Growth Benchmark คือ MSCI AC World Index (THB)
Principal Global Opportunity Fund C Benchmark คือ M1WD Index
PRINCIPAL iPROP-D Benchmark คือ ดัชนีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (PFUND) 50% และ The FTSE Strait times REIT Index 50%(สกุลเงินบาท)
Eastspring Global Infrastructure Equity Fund (Accumulation) Benchmark คือ MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD ในรูปสกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทนซึ่งดัชนีชี้วัดดังกล่าวเป็นแบบ TRI (Total Return Index)
TMB Global Property Fund Benchmark คือ EPRA/NAREIT Developed Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property)
TMB Global Quality Growth Fund Benchmark คือ MSCI All Country World Daily Total Return Net Index ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบเท่าค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
TMB SET50 Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50
TMB EASTSPRNG Property and Infrastructure Income Plus Flexible Fund Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50
LH Global Equity Fund Benchmark คือ เปรียบเทียบกับผลการดำเนินงานของ กองทุน T. Rowe Price Funds SICAV – Global Focused Growth Equity Fund (“กองทุนหลัก”) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเปaนสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
LH Global Lifestyle Equity Fund - AccumulationBenchmark คือ ผลการดําเนินงานของกองทุนหลัก ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคํานวณผลตอบแทนเปนสกุลเงินบาท ณ วันที่คํานวณ
SCB Gold Benchmark คือ ดัชนีราคาทองคำในสกุลดอลลาร์สหรัฐจาก LBMA Gold Price AM
MFC Property Dividend Fund Benchmark คือ ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหำริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อกำรลงทุนในอสังหำริมทรัพย์ (PF&REIT Total return Index) สัดส่วน 100%
K Global Income Fund Benchmark คือ 75% of (Bloomberg Barclays US High Yield 2% Issuer Cap Index (Total Return Gross) Hedged to EUR 40% / MSCI World Index (Total Return Net) Hedged to EUR 35% / ดัชนี Bloomberg Barclays Global Credit Index (Total Return Gross) Hedged to EUR 25%) and 25% no hedging
KKP Global New Perspective Fund-Hedged Benchmark คือ 95% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน + 5% MSCI AC World NETR USD Index ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยน เพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน
United Equity Sustainable Global FundBenchmark คือ MSCI World NETR Euro ซึ่งเป็นดัชนีอ้างอิงของกองทุนหลัก (Master Fund) ปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน (100%)