บริการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม

เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการเสียชีวิต หรือ วันที่ทราบว่ามีการประกันภัยการยื่นเคลมสินไหมมรณกรรม ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้

1. MTL Click Application รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก
2. ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
3. ส่งเอกสารการเคลมผ่านไปรษณีย์ มายังบริษัทฯ โดยระบุรายละเอียดที่อยู่ดังนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นสินไหม ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องสินไหมมรณกรรม คลิก
ขั้นตอนที่ 2 เตรียมเอกสาร
สำหรับกรณีเสียชีวิตโดยธรรมชาติ
1. สำเนาใบมรณบัตร
2. แบบฟอร์มถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา
3. สำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้เอาประกันภัย” และ “ผู้รับประโยชน์ทุกคน” (กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้ สำเนาสูติบัตรแทน)
       3.1 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสาร “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” ของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม
4. สำเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้เอาประกันภัย” (ที่มีการประทับตราการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยจากเจ้าหน้าที่ทะเบียน) และ สำเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้รับประโยชน์ทุกคน”
       4.1 กรณีผู้รับประโยชน์เป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสาร “สำเนาทะเบียนบ้าน” ของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม
5. แบบฟอร์มใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมและถ้อยคำผู้รับประโยชน์
       5.1 กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2 ท่าน
       5.2 กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปี ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทน พร้อมระบุความสัมพันธ์
       5.3 กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ลงนามร่วมกับผู้เยาว์ พร้อมระบุความสัมพันธ์
6. กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับจริง หรือ หนังสือรับรองการประกันภัยฉบับจริง (ในกรณีสูญหายให้ยื่นหลักฐานรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหาย)
7. กรณีชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ ไม่ตรงกับที่ระบุในกรมธรรม์ ให้ส่งหลักฐานการ เปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของทางราชการ
8. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา ลงนามโดยผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย (กรณีผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามแทน)

สำหรับกรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ เช่น ฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ ถูกสัตว์ทำร้าย หรือเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ มีเอกสารเพิ่มเติมจากด้านบน ดังนี้
1. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ)
2. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ)
3. รายงานการตรวจศพ (กรณีผ่าศพพิสูจน์)
4. เอกสารยืนยันหรืออ้างอิง เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร เป็นต้น (ถ้ามี)

สำหรับกรณีเสียชีวิตโดยผลของกฎหมาย
1. กรณีตกเป็นบุคคลสาบสูญ เตรียมเอกสารดังนี้
       1.1 คำสั่งศาลให้เป็นบุคคลสาบสูญ
       1.2 หนังสือรับรองคดีถึงที่สุดขั้นตอนที่ 3 ส่งเอกสารการเคลมผ่านไปรษณีย์ มายังบริษัท
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หรือยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ
ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ในกรณีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาตรวจสอบอีกประมาณ 5 วันทำการ)


ตรวจสอบสถานะการเคลมผ่าน MTL Click Application

ตรวจสอบสถานะการเคลม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทร 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

 

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ