บริการเรียกร้องสินไหมมรณกรรม


เมื่อผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ทราบถึงการเสียชีวิต หรือ วันที่ทราบว่ามีการประกันภัย


ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร 

 1. สำเนาใบมรณบัตร
 2. แบบฟอร์มถ้อยคำแพทย์ผู้ทำการรักษา
 3. สำเนาบัตรประชาชนของ “ผู้เอาประกันภัย” และ “ผู้รับประโยชน์ทุกคน” (กรณีผู้เยาว์ที่ไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สำเนาสูติบัตรแทน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านของ “ผู้เอาประกันภัย” และ “ผู้รับประโยชน์ทุกคน”
 5. แบบฟอร์มใบเรียกร้องสินไหมมรณกรรมและถ้อยคำผู้รับประโยชน์
 6. กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับจริง หรือ หนังสือแจ้งความกรณีสูญหาย
 7. กรณีชื่อ-นามสกุลของผู้เอาประกันภัย และ/หรือ ผู้รับประโยชน์ ไม่ตรงกับที่ระบุในกรมธรรม์ ให้ส่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลของทางราชการ
 8. สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ (กรณเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ)
 9. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตผิดธรรมชาติ ฆ่าตัวตาย ถูกฆาตกรรม อุบัติเหตุ)
 10. รายงานการตรวจศพ (กรณีผ่าศพพิสูจน์)
 11. เอกสารยืนยันหรืออ้างอิง เช่น ข่าวจากหนังสือพิมพ์ หรือ นิตยสาร เป็นต้น (ถ้ามี)
 12. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจและยินยอมให้เปิดเผยประวัติการรักษา ลงนามโดยผู้รับประโยชน์/ทายาทตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย (กรณีผู้เยาว์ ให้ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงนามแทน)
 13. หนังสือรับรองยอดหนี้สิน (กรณีกรมธรรม์ประเภทคุ้มครองสินเชื่อบ้าน/คุ้มครองสินเชื่อธุรกิจ)


ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารและส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 7 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลถูกต้องครบถ้วน (ในกรณีที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ประกันภัยเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ จำเป็นต้องเพิ่มระยะเวลาตรวจสอบอีกประมาณ 5 วันทำการ)
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนดตรวจสอบสถานะการเคลม

 

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ