จุดเด่น

คุ้มครองเต็มแม็กซ์

เหมาจ่ายตามจริง 5 ล้านบาท*
นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล

พลัสความคุ้มครองเพิ่มได้

คลอดบุตร พลัส หรือเลือกสุขภาพดี
พลัสที่ครอบคลุม การตรวจสุขภาพ
ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา ครบทุกความต้องการ

คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ

อายุ 90 ปีก็ซื้อได้ ดูแลถึงอายุ 99 ปี

 

 

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
       เพราะโรคร้ายหรือโรคภัยต่างๆ เป็นสิ่งที่ยากจะหลีกเลี่ยง รวมถึงโรคอุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แม้เราดูแลตัวเองดีแค่ไหนแต่ก็มีโอกาสพลาดแบบไม่ทันตั้งตัว ดังนั้นการวางแผนสุขภาพไว้ล่วงหน้าจึงเป็นทางเลือกที่สำคัญ กับ ดี เฮลท์ พลัส
(D Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพแบบเหมา ๆ สูงสุด 5 ล้านบาท* ครอบคลุมโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ คุ้มครองตอนแอทมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี นอกจากนี้ยังให้คุณพลัสความคุ้มครองได้ตามต้องการ ไม่ว่าจะเป็น พลัสความคุ้มครองการคลอดบุตรพลัส หรือ แพ็กสุขภาพดี พลัส

 

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ 11 ปี - 90 ปี
ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี 

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ไม่เสียเปล่า ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

การชำระเบี้ย

แบ่งจ่ายรายเดือนได้
D Health Plus
แผนความคุ้มครอง
แผน
5 ล้านบาท

เบี้ย

59 บาท
ต่อวัน
34 บาท
ต่อวัน
27 บาท
ต่อวัน
12 บาท
ต่อวัน

ความคุ้มครอง

5,000,000 บาท
 ความรับผิดชอบส่วนแรก ไม่มี 30,000
บาท
50,000
บาท
 
100,000
บาท
 ค่ารักษาพยาบาล
 (ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
เหมาจ่ายตามจริง
 ค่าห้อง (บาทต่อวัน) ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
 ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
 คุ้มครองโรค โรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป
 เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
 ระยะเวลารอคอย 30 วัน
ผลประโยชน์เพิ่มเติม (OPD)
 ผ่าตัดใหญ่หรือผ่าตัดเล็ก  เหมาจ่ายตามจริง
 ค่ารักษากรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชม.
 การรักษาฟื้นฟูต่อเนื่อง หลังจากออกรพ.
 ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท 

- สำหรับผู้เอาประกันภัย เพศหญิง อายุ 35 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

ทั้งนี้ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ยังให้คุณวางแผนเลือกซื้อ ความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส (ค่าตรวจสุขภาพประจำปี ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา) เพิ่มได้ตามความต้องการ

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง
(Convertible Option)

ทางเลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่เงื่อนไขสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) คลิก

หมายเหตุ (Remark)

*กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท

  • ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
  • ความคุ้มครองเสริม การคลอดบุตร พลัส และ สุขภาพดี พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย

- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
- บันทึกสลักหลังความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และ บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส เท่านั้น โดยความคุ้มครองของบันทึกสลักหลังต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังแนบท้าย
- ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน(ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
- ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

คำถามที่พบบ่อย (D Health Plus)

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท
รวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท* ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด
และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด
ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง
สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะกับใคร?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยในรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอก คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากอัปวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 90 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

Q: ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา ทั้งนี้หากซื้อเลือกซื้อความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส หรือ สุขภาพดี พลัส เพิ่มเติม การคลอดบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม แม้ในกรณีเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์และหลังคลอดบุตร ที่จะต้องรอ 280 วัน การถ่างขยายปากมดลูกและการขูดมดลูก รวมทั้งกรณีแท้งบุตรในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม ที่จะต้องรอ 90 วัน ค่าฉีดวัคซีน ค่ารักษาทางทันตกรรม ค่ารักษาทางสายตา ที่จะต้องรอ 30 วัน การตรวจสุขภาพประจำปี ที่จะต้องรอ 1 ปี หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามบันทึกสลักหลังนี้

Q: เจ็บป่วยขึ้นมา ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ดูแลอะไรบ้าง?
A: เมื่อเจ็บป่วยก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทรวมถึงการรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องกรณีผู้ป่วยนอกสูงสุด 5 ล้านบาท* นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวัน การรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด อีกทั้งจะผ่าตัดเล็กหรือใหญ่หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง แบบเหมาจ่ายตามจริง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่?
A: มีบางแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง
หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้
เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ความคุ้มครอง อยู่ที่ 100,000 บาท
ผู้ทำประกันจะต้องดูแลในส่วน 30,000 บาทแรก
และความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จะดูแลให้ 70,000 บาท ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

Q : ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) สามารถเลือกพลัสความคุ้มครองเสริมอะไรได้บ้าง?
A : สามารถพลัสความคุ้มครองเสริมได้ตรงใจ เช่น การคลอดบุตร พลัส หรือ เลือกแพ็กสุขภาพ ดี พลัส ซึ่งจะประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ดูแลสุขภาพดวงตา ดูแลสุขภาพฟัน ตัวอย่างพลัสความคุ้มครองกรณีการตั้งครรภ์ เพราะค่าใช้จ่ายในการคลอดบุตรค่อนข้างสูงและอาจมีความเสี่ยงที่คาดไม่ถึง เช่น ค่าใช้จ่ายในการคลอด หรือความเสี่ยงกรณีแท้งบุตร

คำถามที่พบบ่อยกับสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)

Q: สิทธิ Convertible Option คืออะไร ?
A: ทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก (เปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น) โดยได้สิทธิพิเศษ
ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ (ไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่) และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ?
A: ปัจจุบันให้สิทธิ์เฉพาะความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์, ดี เฮลท์ (N) หรือ ดี เฮลท์ พลัส ในแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายรวมถึง โครงการ ดี คิดส์ หรือ โครงการ ดี คิดส์ พลัส (ไม่รวมที่แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน)โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกแผนหรือไม่ ?
A: ไม่ทุกแผน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามเกณฑ์ตารางการปรับสัญญาเพิ่มเติม และ ตารางการปรับลด ความรับผิดส่วนแรก
(Deductible) ทั้งนี้แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามสัญญาเพิ่มเติม / แผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์สูงสุด(Limit) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ โดยสิทธิ Convertible Option เป็นทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก ที่ผลประโยชน์สูงสุด (Limit)
ต้องเท่ากับแผนความคุ้มครองเดิม

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถปรับได้อายุเท่าไหร่ ?
A : สามารถแจ้งใช้สิทธิได้ โดยมี 2 ช่วง ดังต่อไปนี้
• ช่วงอายุที่ 1: อายุ 11 ปี ถึง 15 ปี
• ช่วงอายุที่ 2: อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี
โดยผู้เอาประกันภัยสามารถใช้สิทธินี้ได้ 1 ครั้งในแต่ละช่วงอายุตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์
และผู้เอาประกันภัยจะต้องถือแผนปัจจุบันต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี ก่อนที่จะใช้สิทธิ ทั้งนี้
เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 11 ปี ถึง 15 ปี หรือ อายุ 55 ปี ถึง 65 ปี เท่านั้น ดูจากอายุอะไร ?
A: พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด – ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A: ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้สิทธิ Convertible Option นี้

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
A: บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง
ทั้งนี้ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q: สนใจใช้สิทธิ Convertible Option สามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ?
A: หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสิทธิ Convertible Option บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และส่งใบคำร้องขอใช้สิทธิ
Convertible Option ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 11 ปี หรือ อายุ 55 ปี ตามแต่ละช่วงอายุ

หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารสามารถแจ้งกลับมาได้ทันที ทั้งนี้ต้องแจ้งกลับมาที่บริษัทฯ
ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 16 ปี หรือ อายุ 66 ปี ตามแต่ละช่วงอายุ

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition)
บริษัทจะไม่จ่ายผลประโยชน์ตามสัญญาเพิ่มเติมนี้สำหรับโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก เว้นแต่

1) ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัททราบและบริษัทยินยอมรับความเสี่ยงภัย โดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ

2) โรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินิจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปีก่อนวันที่สัญญาเพิ่มเติมเริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก และในช่วงเวลา 3 ปีตั้งแต่วันที่สัญญาเพิ่มเติมนี้เริ่มมีผลคุ้มครองเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ ดี เฮลท์ พลัส มีทั้งหมด 21 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก

- การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วงหรือการควบคุมน้ำหนักตัว การผ่าตัดที่สามารถทดแทนด้วยการรักษาแนวทางอื่น เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง
- การตรวจรักษา หรือการป้องกัน การใช้ยา หรือสารต่างๆ เพื่อชะลอการเสื่อมของวัย หรือการให้ฮอร์โมนทดแทนในวัยใกล้หมดหรือหมดระดู การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศในหญิง หรือชาย การรักษาความผิดปกติทางเพศ และการแปลงเพศ
- การรักษาหรือการบำบัดการติดยาเสพติดให้โทษ บุหรี่ สุรา หรือสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
- การตรวจรักษาที่ยังอยู่ในระหว่างทดลอง การตรวจหรือการรักษาโรคหรืออาการหยุดหายใจขณะหลับ การตรวจหรือการรักษาความผิดปกติของการนอนหลับ การนอนกรน
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัย ซึ่งเป็นแพทย์สั่งให้แก่ตัวเอง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการตรวจรักษาพยาบาลจากแพทย์ ผู้ซึ่งเป็น บิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของผู้เอาประกันภัย เป็นต้น

การต่ออายุกรมธรรม์ (Renewal) และการปรับเบี้ย

การต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมกรณีครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้ จะต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ต้องแสดงหลักฐาน แต่บริษัทยังคงไว้ซึ่งสิทธิในการปรับเบี้ยประกันภัย ตามข้อกำหนดเรื่อง “การปรับเบี้ยประกันภัย” ตามที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน เว้นแต่กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทจะสงวนสิทธิ์ไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

1) ในกรณีที่มีหลักฐานว่าผู้เอาประกันภัยไม่แถลงข้อเท็จจริงตามใบคำขอเอาประกันภัย หรือคำขอต่ออายุ (Reinstatement) ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงเพิ่มเติมอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการทำสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ ซึ่งเป็นสาระสำคัญที่อาจทำให้บริษัทฯ เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นหรือบอกปัดไม่รับทำสัญญา หรือรับประกันแบบมีเงื่อนไข
2) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์จากการที่ตนให้มีการรักษาการบาดเจ็บหรือการป่วยโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์
3) ผู้เอาประกันภัยเรียกร้องผลประโยชน์ค่าชดเชยจากการนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมกันทุกบริษัทเกินกว่ารายได้ที่แท้จริง

การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทอาจปรับเบี้ยประกันภัย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนไว้ แล้ว อันเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) อายุ และชั้นอาชีพ ของแต่ละบุคคล
2) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่สูงขึ้น หรือจากประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนโดยรวมของ
พอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) ของสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของ
ผู้เอาประกันภัยแต่ละราย โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นที่ผู้เอาประกันภัยให้ความยินยอม ไม่น้อยกว่า 30 วัน

สำหรับการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย หากมีการยกเลิกเงื่อนไขการปรับเบี้ยประกันภัยตามประสบการณ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนของผู้เอาประกันภัยแต่ละราย
บริษัทจะออกบันทึกสลักหลังหรือออกสัญญาประกันภัยที่ไม่มีข้อความดังกล่าวให้กับผู้เอาประกันภัยทุกราย


การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
     - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
     - ไส้เลื่อนทุกชนิด
     - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
     - เส้นเลือดขอดที่ขา
     - ริดสีดวงทวาร
     - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
     - นิ่วทุกชนิด
     - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ประกันสุขภาพ

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์ พลัส

ให้คุณเพิ่มความคุ้มครองได้ตามต้องการ ด้วยความคุ้มครองสุขภาพ อีลิท เฮลท์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต

ประกันสุขภาพ

โครงการเหมาจ่าย เอ็กซ์ตร้า

สร้างสวัสดิการสุขภาพให้ตัวเองง่าย ๆ พร้อม แบ่งจ่ายรายเดือนได้

ไม่มีสวัสดิการก็ยังอุ่นใจตั้งแต่บาทแรก คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 500,000 บาทต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง* เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล พร้อมค่าห้องเพิ่มอีกวันละ 4 พันบาท*

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ