Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันสุขภาพ D Health Plus

D Health Plus

สัญญาเพิ่มเติม ดี เฮลท์ พลัส

อายุ 11 ปี - 90 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 11 ปี - 90 ปี
ซื้อได้

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

เวลาทำการ จ-ศ 8.30-20.00 น.

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เจ็บป่วยเล็กน้อย อย่าคอยจนอาการหนัก! คน Gen ใหม่ ถึงอายุจะน้อยก็ป่วยได้ ต้องวางแผนรับมือเรื่องสุขภาพด้วย ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ เบี้ยไม่แพงแต่ดูแลคุ้มมม…เหมาจ่ายค่าห้องค่ารักษา 5 ล้านบาท(1) คุ้มครองโรคร้าย โรคทั่วไป  และอุบัติเหตุ ครอบคลุมทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ากายภาพบำบัด ผ่าตัดเล็กใหญ่ หรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุภายใน 24 ชั่วโมงโดยไม่ต้องนอนก็คุ้มครอง ดูแลกันยาว ๆ ถึงอายุ 99 ปี สมัครได้ตั้งแต่อายุ 11-90 ปี

ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) พลัสความคุ้มครองให้ดีกว่าเดิมได้ Concern เรื่องไหนก็ซื้อเพิ่มได้เลย! เพิ่มความคุ้มครอง แคร์ พลัส (Care Plus) ดูแลโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังทุกระยะทั้ง IPD และ OPD เพิ่มอีก 10 ล้านบาท(2) ต่อปี การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD), สูงสุด 30 ครั้งต่อปีด้วยวงเงิน 500 - 3,000 บาทต่อครั้ง หรือเพิ่มความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส และ แพ็กสุขภาพดี พลัส (ครอบคลุมค่าตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ทำฟัน ดูแลสายตา) รวมถึงให้สิทธิ์เลือกปรับลดความรับผิดส่วนแรก (Convertible Option) ตอนเกษียณก็ทำได้โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพใหม่

ดี เฮลท์ พลัส (D Health Plus) ความคุ้มครองสุขภาพของคน Gen ใหม่ แผนเดี่ยวก็ดี หรือเพิ่มกับสวัสดิการที่มีก็คุ้ม เลือกแผนตามสไตล์คุณได้เลย! เงื่อนไขสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) คลิก


(1) กรณีเลือกความคุ้มครองแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) กรณีเลือกความคุ้มครองสำหรับโรคมะเร็งและไตวายเรื้อรังแผน 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อปี
และจะคุ้มครองค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบำบัดรักษาโรคมะเร็งและ/หรือโรคไตวายเรื้อรังสำหรับวิธีการบำบัดรักษาตามที่บริษัทฯ กำหนด  

 

 • ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
 • ความคุ้มครอง แคร์ พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
 • กรณีการรักษาพยาบาลเกิดขึ้นนอกอาณาเขตประเทศไทย บริษัทจะให้ความคุ้มครองตามที่ระบุในตารางผลประโยชน์
  ในกรณีที่เป็นการบาดเจ็บทางร่างกายจากอุบัติเหตุ หรือ การป่วยเฉพาะเป็นกรณีฉุกเฉินในต่างประเทศ
  โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาต้องอยู่ภายใน 90 วันแรกของการเดินทางออกนอกอาณาเขตประเทศไทยแต่ละครั้ง
 • ความคุ้มครองเสริม การคลอดบุตร พลัส และ สุขภาพดี พลัส พื้นที่ความคุ้มครอง เฉพาะประเทศไทย
 • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ พลัส ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • บันทึกสลักหลังความคุ้มครองการคลอดบุตร พลัส (Maternity Plus) และ บันทึกสลักหลัง สุขภาพดี พลัส (Well-Being Plus) ต้องซื้อแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ อีลิท เฮลท์ พลัส และ ดี เฮลท์ พลัส เท่านั้น โดยความคุ้มครองของบันทึกสลักหลังต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมที่บันทึกสลักหลังแนบท้าย
 • ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน(ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
 • ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
 • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

บทความน่าสนใจ