จุดเด่น

ดี คิดส์ ช่วยจ่ายส่วนเกิน

ค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน และค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด ค่ารักษาพยาบาลกรณีแอดมิดเหมาจ่ายในวงเงินเดียว สูงสุดถึง 5 ล้านบาท (1) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง

ดี คิดส์ คุ้มครองตั้งแต่วัยเด็ก

รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน-10 ปี

ดี คิดส์ ดูแลกันไปยาวๆ

ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้สุขภาพของลูกน้อยสำคัญ จำเป็นต้องวางแผน ดูแลตั้งแต่วัยเริ่มต้นด้วยโครงการ ดี คิดส์ ที่ออกแบบมาเพื่อให้ความคุ้มครองเรื่องสุขภาพของลูกน้อย พร้อมช่วยแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลด้วยความคุ้มครองแบบเหมาจ่ายในวงเงินเดียว มอบความคุ้มครองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเด็กและดูแลกันไปยาวๆ พ่อแม่ก็วางใจ และคลายกังวลยามลูกน้อยเจ็บป่วย

ข้อมูลแบบประกัน

ระยะเวลาเอาประกันภัย

สมัครได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน – 10 ปี คุ้มครองถึงอายุ 99 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ความคุ้มครองและผลประโยชน์

ตารางความคุ้มครองโดยย่อ

บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์สำหรับค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและสมควร ซึ่งเกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาลตามความจำเป็นทางการแพทย์และมาตรฐานทางการแพทย์ให้ตามจำนวนที่จ่ายจริง หลังจากหักความรับผิดส่วนแรก ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง (ถ้ามี) แต่ไม่เกินผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางความคุ้มครองหมายเหตุ

การเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง หมายถึง การต้องอยู่ในโรงพยาบาล เพื่อการรักษาในฐานะผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง และให้รวมถึงการต้องอยู่ในโรงพยาบาลสองครั้ง หรือมากกว่าด้วยสาเหตุ หรือโรคหรือภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกัน โดยที่ระยะเวลาการต้องอยู่ในโรงพยาบาล แต่ละครั้งห่างกันไม่เกินกว่า 90 วัน นับแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลครั้งสุดท้าย ก็ให้ถือว่าเป็นการเข้าพักรักษาตัวครั้งเดียวกันด้วย

จำนวนที่จ่ายจริง หมายถึง ค่าใช้จ่ายหลังจากหักการชดใช้ที่ได้รับมาแล้ว จากสวัสดิการของรัฐ สวัสดิการอื่น และ/หรือ กรมธรรม์อื่นไม่ว่าจะทำไว้กับบริษัทใด

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)
ทางเลือกปรับ ลด ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพใหม่ สามารถตัดสินใจใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ
55 -65 ปี ทั้งนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด คลิก

หมายเหตุ

(1) กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยในต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง และมีความรับผิดส่วนแรกตามแผนความคุ้มครองที่เลือก
- การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
- เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383
- โครงการ ดี คิดส์ สามารถใช้สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) ได้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
- โครงการ ดี คิดส์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์
- เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ 
- สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
- เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 
 

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น

ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1
. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2
. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

ระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

() ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
() ไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับตั้งแต่ วันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้หรือตามการต่ออายุครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1
.เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด 
2
.ริดสีดวงทวาร 
3
.ไส้เลื่อนทุกชนิด 
4
.ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
5
.การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ 
6
.นิ่วทุกชนิด 
7
.เส้นเลือดขอดที่ขา 
8
.เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การต่ออายุกรมธรรม์ (Renewal) และการปรับเบี้ย

การต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้อาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะคำนวณตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยได้เป็นครั้งคราวโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

คำถามที่พบบ่อย

Q: อายุรับประกันภัย และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
A: สามารถทำประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 10 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี

Q: โครงการ ดี คิดส์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ เป็นชื่อทางการตลาดของ สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ซึ่ง สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าว ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) 

Q: ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
A: หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญาวันเริ่มมีผลความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วันเนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่


Q: เบี้ยประกันภัยของโครงการ ดี คิดส์  จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
A: เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย

Q: โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
A: คุ้มครองเหมาจ่ายตามจริง และสูงสุดไม่เกิน 60 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 180 วัน

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร ?
A: ค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของลูกค้าโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกกับสวัสดิการอื่น ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้  ซึ่งโครงการ ดี คิดส์ จะให้ความคุ้มครองความเสียหายส่วนที่เกินจากความรับผิดส่วนแรก ทั้งนี้ วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนหรือไม่
A: โครงการ ดี คิดส์ มีความรับผิดส่วนแรก (Deductible) ทุกแผนค่ะ ทั้งนี้  วงเงินที่กำหนดไว้จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่เลือก

Q: โครงการ ดี คิดส์ คุ้มครองพื้นที่ใดบ้าง
A: พื้นที่ความคุ้มครองเฉพาะประเทศไทย ยกเว้น การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลแบบฉุกเฉิน โดยวันที่เริ่มเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลต้องอยู่ภายใน 90 วันของการเดินทางออกนอกพื้นที่ความคุ้มครองแต่ละครั้ง

Q: ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อโครงการ ดี คิดส์ หรือไม่
A: การตรวจสุขภาพนั้นจะเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ 

Q: สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
A: สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ