จุดเด่น

อายุรับประกัน

30 วัน – 70 ปี
คุ้มครองถึง 81 ปี

เจ็บป่วย หนักหรือเบา

รับค่ารักษาพยาบาล สูงสุดถึง 5,000,000 บาท(1) ต่อปี

จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ต่อเนื่อง

หลังออกจากโรงพยาบาลสูงสุดถึง 5,000 บาท(1) ต่อครั้ง

คุ้มครองครบ

 ทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ชีวิตคือความไม่แน่นอน และเราก็ไม่อาจเลือกรับความเจ็บป่วยให้กับชีวิตได้ แต่เราสามารถเลือกความคุ้มครองที่ดีให้ชีวิตได้ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมประกันภัยสุขภาพแบบสมารท์เฮลท์ เจ็บป่วย หนักหรือเบา ก็คุ้มครองครบจบในแบบเดียว ครอบคลุมครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

ข้อมูลแบบประกัน

คุ้มครองผู้ป่วยในแบบเหมาจ่าย

ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง 10,000 บาท(1)ต่อวัน และเพิ่มเป็น 2 เท่า เมื่อต้องเข้ารักษาตัวในห้องไอ.ซี.ยู(2)

กรณีเสียชีวิต

ให้เงินช่วยเหลือ 10,000 บาท

ระยะเวลาคุ้มครอง

คุ้มครองถึงอายุ 81 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่

เลือกชำระเบี้ยได้หลากหลายไร้กังวล

รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน

ค่าล้างไต เคมีบำบัด และค่าฉายแสง

คุ้มครองสูงสุดถึง 180,000 บาท(1) ต่อปี

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

สามารถซื้อได้ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

หมายเหตุ

• ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถต่ออายุได้ถึงอายุ 80 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
• การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด 
(1) สำหรับแผน 5 
(2) สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู) จะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่า สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน 150 วัน

เงื่อนไขการรับประกัน : สำหรับเด็กอายุ 30 วัน - 10 ปี จะต้องซื้อพร้อมกับบิดาหรือมารดาโดยที่กรมธรรม์ประกันชีวิตของบิดาหรือมารดาจะต้องแนบสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพอย่างน้อย 1 สัญญา สำหรับกรณีอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณารับประกันภัยเป็นรายๆ ไป

เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ตารางแสดงความคุ้มครองคำถามที่พบบ่อย

1. อายุรับประกัน และระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุเท่าไหร่
สามารถทำรับประกันได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน-70 ปี และจะได้รับความคุ้มครองถึงอายุ 81 ปี

2. สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต (สัญญาหลัก) หรือไม่
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพดังกล่าวต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิต

3. ซื้อแล้วคุ้มครองเลยไหม
หากเป็นการเจ็บป่วยจะต้องเกิดขึ้นหลังจากทำสัญญานี้ไปแล้ว 30 วัน
คุ้มครองอาการเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ หลังจากต่ออายุ (Reinstatement) หรือทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ไปแล้ว 120 วัน
เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร
ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด
เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

4. เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ จะปรับเพิ่มขึ้นตามอายุของผู้เอาประกันภัยหรือไม่
เบี้ยประกันภัยจะปรับตามช่วงอายุของผู้เอาประกันภัย 

5.สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ คุ้มครองค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน สำหรับการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) ด้วยหรือไม่
- คุ้มครอง โดยผลประโยชน์ดังกล่าวจะจ่ายให้เป็นจำนวนสองเท่าของค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันต่อวันแล้วไม่เกิน150 วัน)

6.หากผู้เอาประกันภัยไม่ได้เสียชีวิตเนื่องจากเจ็บป่วย และไม่ได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน จะสามารถเรียกร้องค่าสินไหมผลประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเสียชีวิตได้หรือไม่
- สามารถทำได้ โดยบริษัทจะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ 10,000 บาท
เนื่องจากสัญญาเพิ่มเติมนี้ คุ้มครองกรณีเสียชีวิต ยกเว้นการเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยเจตนา สัญญาเพิ่มเติมนี้จะไม่คุ้มครอง 

7. ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสุขภาพก่อนซื้อสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ สมาร์ทเฮลท์ หรือไม่
- การตรวจสุขภาพเป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ  

8. สัญญาเพิ่มเติมดังกล่าว สามารถลดหย่อนภาษี ได้หรือไม่ 
- สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315 

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

จ่าย 20 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

จ่ายสั้นคุ้มครองยาว รับเงินคืนตลอดสัญญา

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันชีวิตและสุขภาพ

เหมา จบ ครบในกรรมธรรม์เดียว!

โครงการ SME คุ้มชัวร์

คุ้มครองทั้งชีวิตและดูสุขภาพในราคาคุ้มชัวร์ ประกันชีวิตและสุขภาพแบบเหมาจ่ายที่เข้าใจง่าย แม้เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาลก็หมดกังวลเรื่องกระทบเงินเก็บเพื่อธุรกิจ คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

ประกันชีวิตและสุขภาพ

เรื่องสุขภาพ อีลิท เฮลท์ ติ๊กเลยครับ!

สัญญาเพิ่มเติม อีลิท เฮลท์

แบบประกันที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านสุขภาพ ด้วยการดูแลที่มากกว่า จึงมั่นใจได้ตลอดการรักษา คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 อีลิท เฮลท์พร้อมให้ความคุ้มครองความเจ็บป่วย มั่นใจได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว