Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

PA Extreme

คุ้มครองให้เต็มแมกซ์ ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

อายุ 16 – 60 ปี ซื้อได้

อายุ 16 – 60 ปี ซื้อได้

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

คุ้มครองกีฬาเอ็กซ์ตรีม

คุ้มครองกีฬาเอ็กซ์ตรีม

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

สนุกให้สุด เต็มที่กับกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น ชกมวย ดำน้ำ เจ็ตสกี โดดร่ม ฯลฯ ก็คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ด้วยประกันอุบัติเหตุ PA Extreme จากเมืองไทยประกันชีวิต ความคุ้มครองที่ช่วยให้คุณหมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลหากเกิดอุบัติเหตุจากกีฬาผาดโผน(1) สูงสุดครั้งละ 50,000 บาท(2) และคุ้มครองหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากกีฬาผาดโผน(1) สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(4) โดยไม่ต้องสำรองจ่าย อยากเอ็กซ์ตรีมแค่ไหนก็มั่นใจได้

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
11บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

500,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด(5)

1,000,000

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

50,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องสำรองจ่าย(3)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผน(1)

สามารถจ่ายเบี้ยผ่านบัตรเครดิตได้

แผน 2
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
18บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

1,000,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด(5)

2,000,000

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

100,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องสำรองจ่าย(3)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผน(1)

สามารถจ่ายเบี้ยผ่านบัตรเครดิตได้

แผน 3
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
29บาท

หน่วยเป็นบาท

แผนความคุ้มครอง

2,000,000

คุ้มครองชีวิต,
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
และสูญเสียอวัยวะ
จากอุบัติเหตุสูงสุด(5)

4,000,000

ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดต่อครั้ง

100,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องสำรองจ่าย(3)

คุ้มครองทั่วโลก 24 ชม.

มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS

คุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากกีฬาผาดโผน(1)

สามารถจ่ายเบี้ยผ่านบัตรเครดิตได้ 

คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

Xtreme Th

(1) กีฬาผาดโผน ในที่นี้หมายถึง กีฬาอันตรายตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้แก่ การแข่งรถแข่งเรือทุกชนิด แข่งม้าแข่งสกีทุกชนิด รวมถึงเจ็ตสกีด้วย แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การโดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน เล่นบันจี้จั๊มพ์ ดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
(2) สำหรับความคุ้มครองแผน 2-3
(3) เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
(4) สำหรับความคุ้มครองแผน 3
(5) คุ้มครองชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุสาธารณะ

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ