Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของคุณ
คุณสามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ในหน้านี้

titleบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ หมายรวมถึง บริษัทหรือองค์กรอื่นใดที่ควบคุม ถูกควบคุม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
ซึ่งอาจมีผู้ถือหุ้นหรือกรรมการส่วนใหญ่เป็นชุดเดียวกัน (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “MTL” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัทฯ
เกี่ยวกับเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น

บริษัทฯ ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา บริษัทฯ
จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ
ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับบริษัทฯ ทั้งนี้
ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายฉบับนี้อย่างละเอียด ดังนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ บริษัทฯ ครอบคลุมถึง

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และหรือ/เปิดเผยจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการให้ข้อมูลนั้นของท่าน โดยบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย การเข้าทำสัญญา และ/หรือการรับบริการ หรือบริการเสริมจากบริษัทฯ เท่านั้น ทั้งนี้ หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ การไม่ให้ความยินยอม และ/หรือยกเลิกการให้ความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล อาจส่งผลให้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการเข้าทำธุรกรรมของท่าน หรือท่านอาจจะไม่สามารถใช้บริการของบริษัทฯ ได้อย่างเหมาะสม

เมื่อท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอกแก่บริษัทฯ (ซึ่งบุคคลภายนอกดังกล่าว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้เอาประกันภัย สมาชิกในครอบครัว ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์) ท่านรับรองและรับประกันความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลนั้น พร้อมทั้งรับรองและรับประกันว่าท่านได้แจ้งให้บุคคลเหล่านั้นทราบอย่างครบถ้วนแล้วเกี่ยวกับรายละเอียดตามนโยบายฉบับนี้

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านสมัครเพื่อเข้าใช้บริการ เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ หรือเมื่อท่านได้รับการบริการหรือได้ใช้บริการใดจากบริษัทฯ อันได้แก่ข้อมูลดังต่อไปนี้

• ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านเมื่อท่านลงทะเบียนหรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลในใบสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ เพื่อรับ หรือขอใช้บริการผลิตภัณฑ์/บริการของบริษัทฯ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเมล รูปภาพ ข้อมูลด้านการเงิน ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการทำงาน ซึ่งอาจรวมถึงชื่อและที่อยู่ของนายจ้าง ข้อมูลสุขภาพ ลายมือชื่อ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับใบสมัคร/แบบฟอร์มที่ท่านกรอก
• ข้อมูลทางการเงิน เช่น รายได้ แหล่งที่มาของรายได้ เลขที่บัญชีธนาคาร ข้อมูลเกี่ยวกับภาษี รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคาร รายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้ ข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุน รายละเอียดเกี่ยวกับบัตรเครดิต และรายละเอียดหรือข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินอื่น ๆ
• ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการถูกดำเนินคดีความของท่าน เช่น ประวัติอาชญากรรม บันทึกเกี่ยวกับการดำเนินคดีไม่ว่าทางแพ่ง หรือการดำเนินคดีอื่น ๆ รวมไปถึงรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง
• รายละเอียดผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ที่ท่านเคยซื้อจากบริษัทฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่นๆ เช่น เลขที่กรมธรรม์ประกันภัย จำนวนเงินเอาประกันภัย การเปลี่ยนแปลง/การทำธุรกรรมเกี่ยวกับกรมธรรม์ วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย ประวัติการชำระเบี้ยประกันภัย หรือประวัติเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน ผู้รับประโยชน์ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงการใช้สิทธิต่าง ๆ ภายใต้กรมธรรม์ หรือผลิตภัณฑ์ หรือบริการอื่นๆ ของบริษัทฯ หรือผู้ประกอบธุรกิจประกันภัยอื่นๆ
• สถานะเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนเงินแก่การก่อการร้าย และภาวะล้มละลาย กฎหมายสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการป้องกันมิให้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลที่มีสถานะเป็นบุคคลอเมริกันหลีกเลี่ยงภาษี (Foreign Account Tax Compliance Act: FACTA) กฎหมายว่าด้วย Common Reporting Standard: CRS
• ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมของท่านกับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลการสมัครงาน ข้อมูลการสมัครเป็นตัวแทนประกันชีวิต ข้อมูลการเข้าเสนอราคา ข้อมูลกรมธรรม์ ข้อมูลความคุ้มครองของกรมธรรม์ เบี้ยประกันภัย และประวัติการชำระเงินซึ่งรวมถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หมายเลขบัญชีธนาคารหรือข้อมูลการธนาคารหรือการชำระเงินอื่นๆ รวมทั้งวันที่และเวลาที่ชำระเงิน ข้อมูลการเข้ารักษาพยาบาล ข้อมูลการเข้าใช้บริการศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของการทำธุรกรรมของท่าน
• ข้อมูลจากการเข้าชมเว็บไซต์ www.muangthai.co.th เว็บไซต์อื่นๆ หรือแอปพลิเคชันที่บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการ ข้อมูลการใช้เว็บไซต์และแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ข้อมูลการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) และการโต้ตอบกับโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ เช่น รุ่นและประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เปิดดูเว็บ (Browser Type and Version) ประเภทของอุปกรณ์ที่ท่านใช้เพื่อเข้าถึงการบริการ (เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แล็ปท๊อป หรือสมาร์ทโฟน) ข้อมูลประเภทระบบการปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม IP (Internet Protocol) Address ของอุปกรณ์หรือเครื่องมือปลายทาง ข้อมูล Location ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ที่ท่านเข้าชมหรือค้นหา
• บันทึกการติดต่อของท่านกับบริษัทฯ ซึ่งเก็บในรูปแบบของบันทึกข้อความของผู้รับบริการ การประเมินความพึงพอใจ การวิจัยและสถิติ หรือ การบันทึกเสียงสนทนา หมายเลขผู้โทรศัพท์เข้า หรือการฝากข้อความเสียง (Voice Mail) หรือการบันทึกภาพ (และการบันทึกเสียงเฉพาะกรณี) ผ่านกล้องรักษาความปลอดภัย (CCTV) เมื่อท่านติดต่อกับศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ หรือการติดต่อเพื่อรับบริการในรูปแบบ Video Call Service (มีการบันทึกภาพและเสียง) รวมไปถึงการให้ข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น SMS Social Media แอปพลิเคชัน FAX Chat และ อีเมล เป็นต้น
• ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อท่านมีการขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของบริษัทฯ หรือเพื่อให้บริษัทฯ ติดต่อท่านกลับไป
• ข้อมูลสำหรับการติดต่อและข้อมูลอื่นๆ เช่น ชื่อ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นๆ หมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งข้อมูลประชากร (Demographic Information) ที่เกี่ยวกับท่านที่ท่านได้แจ้งต่อ MTL เมื่อท่านตกลงเข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขัน การจับสลากชิงโชค แคมเปญ หรือการสำรวจการวิจัย
• ข้อมูลโปรไฟล์สื่อสังคมออนไลน์ของท่านเมื่อท่านใช้ข้อมูลและรหัสการเข้าระบบของสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Credential) เช่น Facebook, Twitter และ LINE เพื่อเชื่อมต่อหรือเข้าสู่บริการใด ๆ ของ MTL เช่น บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media Account ID) สิ่งที่สนใจ (Interests) รายการที่ชอบ (Likes) และรายชื่อเพื่อนของท่าน ท่านสามารถควบคุมการจัดเก็บความเป็นส่วนตัวนี้ผ่านการตั้งค่าบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ที่จัดทำไว้ให้โดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่าน
• ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ เมื่อสร้างบัญชีออนไลน์ หรือบัญชีของแอปพลิเคชัน โดยทั่วไปบริการเหล่านี้กำหนดไว้สำหรับเจ้าของที่ลงทะเบียนเท่านั้น หากท่านเลือกที่จะให้บุคคลอื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวหรือตัวแทนของท่านใช้บัญชีของท่าน ท่านควรให้บุคคลนั้น ๆ ศึกษานโยบายนี้อย่างละเอียด
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ตามที่กฎหมายระบุให้ต้องขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บรวบรวม บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนทำการเก็บข้อมูล หรือตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Personal Data) เช่น ประวัติสุขภาพซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมการสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อการซื้อ หรือ ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กล่าวคือ ข้อมูลดังกล่าวจำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัย ตลอดจนการให้บริการและการจ่ายค่าสินไหมทดแทน หากท่านไม่ยินยอมให้บริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่สามารถให้ผลิตภัณฑ์ และให้บริการใดๆ แก่ท่านได้

ช่องทางติดต่อบริษัทฯ ช่องทางติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัย เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือการจัดการดูแลข้อมูลของท่าน ท่านสามารถติดต่อมายัง

• ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766

• ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น “สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”

• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: [email protected] หรือ โทร. 02-275-4385 ต่อ 5376

ช่องทางติดต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจ

หากท่านต้องการรายงานเรื่องร้องเรียน หรือหากท่านรู้สึกว่าบริษัทฯ ไม่ตอบข้อกังวลของท่านในลักษณะที่น่าพึงพอใจ ท่านมีสิทธิที่จะเสนอข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562