Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...
คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว
ในการแลกบัตรเพื่อเข้าอาคารหรือสถานที่

ย้อนกลับหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว


บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มาติดต่อ ผู้ขอเข้าอาคารหรือสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัทฯ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) และเพื่อให้ท่านมั่นใจได้ว่าเราจะให้ความคุ้มครองและปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เราจึงได้กำหนดประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ของท่าน ดังนี้1.ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้

- ความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือบุคคลอื่น โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว จะไม่สามารถเข้าใช้อาคารหรือสถานที่ได้

- ความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งควบคุมดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน และทรัพย์สินของเรา


2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการอาคารและทรัพย์สินของอาคารหรือสถานที่
  2. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายตามที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายร้องขอ หรือใช้เพื่อเป็นพยานหลักฐานกรณีเกิดเหตุอาชญากรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นภายในหรือบริเวณอาคาร


3. ข้อมูลส่วนบุคคลเราเก็บรวบรวมและใช้ และระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

ประเภท/รายการข้อมูลส่วนบุคคล

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

· ข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฎตามหน้าใบขับขี่ บัตรพนักงาน หรือบัตรอนุญาตอื่นๆ ที่มีรูปถ่ายและสามารถแสดงตัวตนได้

· ชื่อ-นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่ได้จากแบบฟอร์มแลกบัตร

90 วัน นับแต่วันที่เข้าใช้อาคารหรือสถานที่

ทั้งนี้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะทำการลบหรือทำให้ข้อมูล ส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้


4.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และจะไม่ทำการเปิดเผย เว้นแต่ กรณีที่เรามีความจำเป็นต้องว่าจ้างผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ให้ดำเนินการในการรักษาความปลอดภัย โดยบริษัทดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อช่วยเหลือ สนับสนุนในการบังคับใช้กฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการสืบสวน สอบสวน หรือการดำเนินคดีความต่าง ๆ


5. สิทธิของเจ้าของข้อมูลของท่าน

ท่านมีสิทธิ (1) สิทธิในการเข้าถึง รับสำเนา และขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม (2) สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด (3) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (5) สิทธิในการขอให้ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งไม่อาจระบุตัวตนได้ (6) สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (7) สิทธิที่จะร้องเรียนในกรณีที่ท่านเห็นว่าถูกบริษัทหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของบริษัทละเมิดสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูล    ส่วนบุคคล พ.ศ. 2562


6. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

ในการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงประกาศนี้ เราอาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบโดยแสดงฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้ที่จุดแลกบัตรเข้าอาคาร อย่างไรก็ดี เราขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบประกาศฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565


7. การติดต่อสอบถาม

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับประกาศฉบับนี้ได้ที่

  1. ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller)
  • บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เลขที่ 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
  • ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1766
  1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer: DPO)
  • Data Protection Team
  • เลขที่ 250 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310
  • Email: [email protected] โทร. 02-275-4385 ต่อ 5137