นโยบายความเป็นส่วนตัว
สำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม ที่มีการบันทึกภาพและเสียง

ย้อนกลับหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“MTL” หรือ “เรา”) ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา MTL จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับ MTL ทั้งนี้ ท่านจะต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL อย่างละเอียด โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ได้ที่ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy


นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมที่มีการบันทึกภาพและเสียง (“นโยบาย”) เป็นนโยบาย กล่าวถึงเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดในการประชุมที่บันทึกไว้ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน” หรือ “ผู้เข้าร่วม”) ในขณะที่บันทึกการประชุม แนวทางการคุ้มครองและระยะเวลาจัดเก็บข้อมูล เราตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของ MTL เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น เราจะดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านคือนิติบุคคลดังต่อไปนี้ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“MTL”)


2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผล

โดยการยอมรับเข้าร่วมประชุม ท่านได้รับทราบว่าการประชุมจะถูกบันทึกไว้ และจะจำกัดการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากการบันทึกให้น้อยที่สุด

ท่านจะได้รับแจ้งการบันทึกพร้อมกับนโยบายฉบับนี้เมื่อเริ่มการประชุม ทั้งนี้ ช่วงก่อนและระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้รับแจ้งถึงการบันทึกทั้งทางวาจาและผ่านข้อความ เพื่อให้ท่านได้รับการแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างเกี่ยวกับการบันทึกการประชุมอย่างเพียงพอ

ในระหว่างการจัดการประชุม หากท่านทำการเปิดวิดีโอและ/หรือเปิดเสียงไมโครโฟนของท่าน จะถือว่าท่านให้สิทธิ์ในการดำเนินการ ดังนี้:

ก) บันทึกวิดีโอ/เสียงระหว่างการประชุม ด้วยระบบหรืออุปกรณ์อื่นๆ

ข) ใช้วิดีโอที่ถูกบันทึกเหล่านี้ รวมถึงการทําซ้ำหรือการดัดแปลงใด ๆ

ค) แบ่งปันการบันทึกเหล่านี้กับผู้เข้าร่วมทั้งหมด หน่วยงานภายในของ MTL และสามารถแบ่งปันกับ  บริษัทในเครือ MTL และบริษัทอื่นๆ ตามความเหมาะและความจำเป็น

ง) เผยแพร่การบันทึกบนเว็บไซต์ที่ถูกจํากัดการเข้าถึง

 จ) จัดเก็บการตั้งค่าส่วนบุคคลไว้เป็นหลักฐานยืนยันการยอมรับว่า MTL ดําเนินการประมวลผลเพื่อบันทึกการประชุมนี้มีภายใต้ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย และตราบเท่าที่ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายดังกล่าวไม่ริดรอนผลประโยชน์ สิทธิขั้นพื้นฐาน หรือเสรีภาพของท่าน

ฉ) ใช้วิดีโอ หรือเสียงที่ถูกบันทึกเหล่านี้ เพื่อจัดทำรายงานการประชุม ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด


3. วัตถุประสงค์ของข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

ท่านยินยอมให้ MTL ลงทะเบียน เก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ลงทะเบียนไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

ก) เพื่อการศึกษาและการวางแผนโปรแกรม

ข) เพื่อปรับปรุงมาตรฐานวิชาชีพผ่านโครงการวิจัยหรือการฝึกอบรม

ค) เพื่อวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพ

ง) เพื่อปรับปรุงข้อมูลเชิงลึกให้เป็นประโยชน์ต่อ MTL  

จ) เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ภายในบริษัท

ฉ) เพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูล หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (เว้นแต่เป็นการประชุมลับ) ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  มาตรา 9 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ข้อ 5 และ ข้อ 14


4. การโอนข้อมูล

MTL จะไม่สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่ MTL อาจมีการถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่น ๆ ในเครือ MTL และไปยังผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น ในกรณีนี้ MTL จะกําหนดให้บุคคลภายนอกมีกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เพียงพอและคล้ายคลึงกันโดยใช้ข้อกำหนดในสัญญาที่เหมาะสม


กรณีประชุมโดยใช้ระบบ
Google Meet

ข้อมูลจะถูกบันทึกผ่าน Google Meet และจัดถูกเก็บไว้ภายใต้ ระบบสารสนเทศของ MTL ท่านสามารถอ่านคําชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Google Meet ได้ที่ https://support.google.com/meet/answer/9852160 และศึกษาวิธีการที่เหมาะสมเพื่ออนุญาตให้พนักงานบันทึกการประชุมได้ที่ MTL Meet Recording instructions


กรณีประชุมโดยใช้ระบบ
Lifesize

ข้อมูลจะถูกบันทึกผ่านระบบ Lifesize และจัดเก็บไว้ภายใต้ระบบสารสนเทศของ MTL โดยจะอนุญาตให้ผู้ได้รับสิทธิ์บันทึกการประชุมเท่านั้น ที่จะสามารถเข้าถึงไฟล์บันทึกดังกล่าว ทั้งนี้ ท่านสามารถอ่านคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Lifesize ได้ที่  https://www.lifesize.com/en/legal-notices/privacy-policy/

MTL อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศที่อยู่นอกประเทศไทย หากประเทศดังกล่าวไม่มีระดับการคุ้มครองที่เพียงพอตามกฎหมาย MTL จะบังคับใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอตาม PDPA Standard Contractual Clauses ที่เหมาะสม


5. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและประมวลผล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในระหว่างการบันทึกกิจกรรมจะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล MTL ได้จัดทำแนวทางปฏิบัติภายในที่เพียงพอ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติตามเมื่อจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


6. มาตรการทางเทคนิคและการดําเนินงาน

MTL จัดให้มีมาตรการทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึง การแก้ไข หรือการทําลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมจะต้อง

ก) เพียงพอ มีความเกี่ยวข้อง และไม่มากเกินไป

ข) ใช้สำหรับจุดประสงค์ที่กล่าวไว้ในนโยบายเท่านั้นและจะไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น

ค) สามารถเข้าถึงได้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ล่วงหน้าของการบันทึก

ง) บริหารจัดการอย่างเป็นความลับ

จ) เก็บและ/หรือจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัย และ

ฉ) ไม่จัดเก็บไว้นานเกินความจําเป็นและจะถูกทําลายอย่างปลอดภัยเมื่อปัญหาได้รับการแก้ไข


7. ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่บันทึกเหตุการณ์นั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในช่วงเริ่มต้นของการบันทึก หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด


8. สิทธิและวิธีการปกป้องสิทธิ์ของท่าน

ท่านสามารถร้องขอให้ MTL ระงับการใช้ข้อมูลที่ได้จากการบันทึกภาพและเสียงของท่านทุกเมื่อ โดยส่งคำร้องไปยังอีเมล [email protected]

ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน รับทราบเกี่ยวกับการดํารงอยู่และขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) ใช้ประโยชน์จากการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปฏิเสธการประมวลผลเพิ่มเติมด้วยเหตุอันมีสภาพร้ายแรงและชอบด้วยกฎหมาย ท่านสามารถส่งคำร้องเพื่อใช้สิทธิ์เหล่านี้ไปยัง MTL ผ่านอีเมล [email protected]

นอกจากนี้ ท่านสามารถปรึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลในการยื่นคำร้องจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล