Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...
นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับวิทยากร

ย้อนกลับหน้า นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปนี้รวมเรียกว่า “MTL” “บริษัทฯ” หรือ “เรา”) ยึดค่านิยมที่ถือว่า ความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่ท่านมีให้แก่เรา เป็นสิ่งสำคัญที่สุดสิ่งหนึ่งสำหรับเรา MTL จึงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการให้มีการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและเหมาะสม ดังนั้น การสร้างความเข้าใจแก่ท่านในเรื่องของวิธีการ ขั้นตอนในการเก็บรวบรวม การใช้ การประมวลผล และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญสำหรับเรา


นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับวิทยากร (“นโยบาย”) เป็นนโยบายกล่าวถึงเหตุผลและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของวิทยากร (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ท่าน”) เราตระหนักดีถึงสิทธิในความเป็นส่วนตัวและความรับผิดชอบของบริษัทฯ เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ/หรือการส่ง การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลอื่น เราจะดำเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างเคร่งครัดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (“พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) และกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวมและประมวลผล

MTL เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ดังต่อไปนี้
1) ข้อมูลแสดงตัวตน (Identification Information) เช่น ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน วัน/เดือน/ปี/เกิด เพศ อายุ ลายมือชื่อ ภาพถ่าย
2) ข้อมูลติดต่อ (Contact Data) เช่น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล แชทออนไลน์ โซเชียลมีเดีย (Facebook /LINEID/IG/Twitter หรืออื่นๆ หากมี)
3) ข้อมูลเกี่ยวกับการทํางานและการศึกษา เช่น อาชีพ ตําแหน่งงาน หน่วยงานที่สังกัด ประวัติการทํางาน ประวัติการศึกษา หลักสูตรที่เข้าอบรม
4) ข้อมูลภาพและเสียงหรือวิดีโอที่บันทึกภาพของท่านจากกล้องวิดีโอ หรือจากโปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจระบุตัวตนของท่านได้ อย่างไรก็ดีเราจะแจ้งเตือนหรือติดป้ายในช่วงที่มีการบันทึกเพื่อให้ท่านทราบ
5) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ เพื่อการอํานวยความสะดวกตามจําเป็น เช่น รายละเอียดการชําระเงินและธุรกรรมทางการเงินของท่านที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ ข้อมูลอาหารที่รับประทาน
6) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว
6.1) เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับการแพ้อาหาร ข้อมูลศาสนา และข้อมูลเกี่ยวกับความเจ็บป่วย ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน ทั้งนี้ เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่านเท่าที่จำเป็น (เช่น เพื่อจัดเตรียมอาหารที่ปลอดภัยสําหรับท่าน จัดให้มีสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อประกอบกิจกรรมทางศาสนา) ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวและดําเนินการตามที่กฎหมายกําหนดไว้
6.2) เราอาจมีความจําเป็นต้องประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวรวมอยู่ด้วย เช่น อาการของท่าน ประวัติการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 ผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ประวัติการได้รับวัคซีน เพื่อใช้ในการคัดกรอง ควบคุม และป้องกันโรค รวมถึงเพื่อรายงานให้กับหน่วยงานที่มีอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งเราจะใช้ความระมัดระวังและดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการประมวลผลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน


2. วิธีการเก็บรวบรวมหรือการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

2.1 MTL เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งต่างๆ ดังต่อไปนี้

1) จากตัวท่านเอง เช่น ข้อมูลที่ท่านระบุในแบบฟอร์ม ใบสมัคร แบบฟอร์มลงทะเบียน แบบสอบถาม ข้อมูลที่ปรากฎในนามบัตรที่ท่านให้ไว้กับเรา ข้อมูลในเอกสารที่ท่านให้ไว้กับเรา หรือการจากการที่เราสอบถามและติดต่อสื่อสารกับท่านทั้งที่เป็นวาจาและลายลักษณ์อักษร
2) จากบริษัทในเครือของ MTL เช่น เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการแนะนําหรืออ้างถึงโดยบริษัทในเครือของเรา
3) จากองค์กรที่ท่านสังกัดหรือเกี่ยวข้องกับท่าน
4) จากบุคคลอื่นซึ่งเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับเรา เช่น จากพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัทฯ
5) จากแหล่งสาธารณะอื่น เช่น จากแหล่งข้อมูลที่เข้าถึงได้ทั่วไป โดยใช้อินเตอร์เน็ต
บัญชีโซเชียลมีเดียที่ท่านตั้งค่าเผยแพร่ต่อสาธารณะ เอกสารที่ท่านหรือองค์กรที่ท่านเกี่ยวข้องเผยแพร่ต่อสาธารณะ
6) ในระหว่างที่ท่านเข้าร่วมกิจกรรมกับเราหรือเข้ามาในพื้นที่ที่บริษัทฯ เก็บบันทึกภาพและเสียง

2.2 ในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นให้กับเรา ท่านต้องดําเนินการเพื่อทําให้มั่นใจได้ว่า ท่านสามารถเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้กับเราได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งอาจรวมถึงการที่ท่านต้องแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายนี้ด้วย  


3. วัตถุประสงค์การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

MTL ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1) เพื่อประสานงานหรือเชิญเป็นวิทยากร
2) เพื่อบริหารจัดการจัดเตรียมความพร้อม และอํานวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม
3) เพื่อจ่ายค่าตอบแทนและจัดทําเอกสารการประกอบ
4) เพื่อใช้ในการประเมิน วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรม
5) เพื่อใช้ประกอบการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม
6) เพื่อประกอบการขอรับรองระบบบริหารจัดการและการตรวจประเมินจากหน่วยงานหรือองค์กรที่กํากับดูแล ให้การรับรอง ให้รางวัล หรือพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
7) เพื่อดําเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับท่านหรือกับองค์กรของท่าน
8) เพื่อจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (เช่น การเข้าถึงสถานที่ของเรา การประมวลผลโดยใช้กล้อง CCTV) และเพื่อป้องกันความเสียหายและรักษาผลประโยชน์ของเราและผู้อื่น
9) เพื่อป้องกันและระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือบุคคลอื่น เช่น การติดต่อในกรณีฉุกเฉิน การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
10) เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมาย, กฏระเบียบ และคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจตามกฎหมาย, เช่น MTL ในฐานะหน่วยงานที่จัดอบรมอาจดำเนินการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้นแก่สำนักงานคปภ. เพื่อปฏิบัติตามประกาศที่เกี่ยวข้องกับ การอบรมความรู้เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและนายหน้าประกันชีวิต
11) เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับความยินยอมจากท่าน ซึ่งเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่เราขอความยินยอมจากท่านเป็นรายกรณี

ในกรณีที่เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏอยู่บนบัตรประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นใดที่ท่านได้เปิดเผยไว้ให้เรา แล้วแต่กรณีเพื่อใช้ประกอบการทำธุรกรรมกับท่าน เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีวัตถุประสงค์ และนโยบายในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวดังกล่าวนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดยเราจะใช้มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวนี้โดยไม่จําเป็น เช่น การขีดฆ่า/ถมดำข้อมูลในเอกสารทำให้ไม่สามารถอ่านเข้าใจในข้อมูลดังกล่าวได้
เราจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของท่าน


4. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมจะถูกประมวลผลอย่างเป็นธรรมและถูกต้องตาม พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย MTL มีมาตรการการป้องกันทั้งทางกายภาพและทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการกำกับดูแลที่บังคับใช้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดและวิธีการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านของ MTL ได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ที่เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy5. ระยะเวลาการเก็บรักษา

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกจัดเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นตามกฎหมายเป็นระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่บันทึกเหตุการณ์นั้น เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในช่วงเริ่มต้นของการบันทึก หรือจัดเก็บตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดในกรณีที่ไม่สามารถระบุระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลได้ชัดเจน เราจะเก็บรักษาข้อมูลไว้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL โดยท่านสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ได้ที่เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น

MTL จะไม่สื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้แก่บริษัทฯ อาจมีการถ่ายโอนไปยังบริษัทอื่น ๆ ในเครือ MTL และไปยังผู้รับเหมาช่วง หรือผู้ให้บริการที่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้น เช่น นายจ้างหรือองค์กรที่ท่านสังกัดหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้ตรวจสอบการรับรอง เจ้าของอาคารและสถานที่เกี่ยวข้องกับการ จัดกิจกรรม ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการและทําหน้าที่ภายใต้การควบคุมของเรา เช่น ผู้จัดกิจกรรม ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ที่เรามอบหมายให้ส่งโฆษณาสําหรับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือ ให้ความช่วยเหลือและบริการแก่ท่าน ผู้ให้บริการเกี่ยวกับธุรกรรมและการเงิน (เช่น ธนาคาร บริษัทรับชําระเงินแทน) ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูล (เช่น การจัดทํา Big Data, Business Insight) ผู้ให้บริการทางด้านเทคโนโลยี (เช่น ระบบคลาวด์ ระบบบล็อคเชน บริการส่ง SMS บริการ data analytics) ผู้ให้บริการจัดทําโปรแกรมและระบบไอทีต่าง ๆ ผู้ตรวจสอบ บริษัทประกัน ที่ปรึกษา หน่วยงานของรัฐ (เช่น กรมสรรพากร สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) และบุคคลอื่นที่จําเป็นเพื่อให้เราสามารถดําเนินธุรกิจและให้บริการแก่ท่าน รวมถึงดําเนินการใด ๆ ตามวัตถุประสงค์การเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
ในกรณีนี้ เราจะกําหนดให้บุคคลภายนอกมีกระบวนการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เพียงพอและคล้ายคลึงกันโดยใช้ข้อกำหนดในสัญญาที่เหมาะสม


7. การโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการโอน ถ่าย และ/หรือ ส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศในนโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ได้ที่เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
MTL อาจใช้บริการผู้ให้บริการรายอื่นที่อยู่ต่างประเทศ เช่น Google Meet, Zoom, Microsoft Team เป็นต้น ท่านสามารถอ่านคําชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการรายอื่นได้ที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้น ๆ
MTL อาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในประเทศที่อยู่นอกประเทศไทย หากประเทศดังกล่าว ไม่มีระดับการคุ้มครองที่เพียงพอตามกฎหมาย เราจะบังคับใช้ระดับการป้องกันที่เพียงพอตามมาตรฐาน การจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด


8. สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านสามารถร้องขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูล ตลอดจนภาพและเสียงของท่านได้ทุกเมื่อ โดยส่งคำร้องไปยังอีเมล [email protected]
ในฐานะเจ้าของข้อมูล ท่านมีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวท่าน รับทราบเกี่ยวกับการดํารงอยู่และขอบเขตของการประมวลผลข้อมูล แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง (แล้วแต่กรณี) ใช้ประโยชน์จากการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และปฏิเสธการประมวลผลเพิ่มเติมด้วยเหตุอันมีสภาพร้ายแรงและชอบด้วยกฎหมาย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของ MTL ที่เว็บไซต์ https://www.muangthai.co.th/th/privacy-policy
นอกจากนี้ ท่านสามารถปรึกษาและค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลในการยื่นคำร้องจากสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามขั้นตอนที่กําหนดไว้ใน พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


9. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

กรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เราจะประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับใหม่ผ่านทางเว็บไซต์นี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 256610. ช่องทางติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และ MTL

บริษัทฯ ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบการดำเนินการที่เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และนโยบาย ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ของบริษัทฯ รวมทั้งประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ตามข้อมูลการติดต่อด้านล่างนี้

ที่อยู่สำนักงาน: บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น “สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
E-mail: [email protected]
โทร. 02-275-4385 ต่อ 5376

ช่องทางติดต่อ MTL
• ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ โทร. 1766 ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
• ทางไปรษณีย์ที่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ประเทศไทย 10310 ระบุผู้รับเป็น “สำนักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
• เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล E-mail: [email protected] หรือ โทร. 02-275-4385 ต่อ 5376