Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันเกษียณ ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี : โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

รีไทร์สบาย ด้วยบำนาญรวมสูงสุด 520%(1)

อายุ 20 - 55 ปี ซื้อได้

อายุ 20 - 55 ปี ซื้อได้

ชำระเบี้ย 5 ปี

ชำระเบี้ย 5 ปี

ลดหย่อนภาษีได้<sup>(2)</sup>

ลดหย่อนภาษีได้(2)

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

"เหมือนมีรายได้หลังเกษียณ แบบไม่ต้องทำงาน" เพราะมีเงินบำนาญไว้ใช้รวมสูงสุด 520%(1)


วางแผนง่าย ๆ เพื่อชีวิตสบายหลังเกษียณ กับ ประกันแบบบำนาญ โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ จาก เมืองไทยประกันชีวิต จ่ายเบี้ยสั้นสบาย ๆ เพียง 5 ปี หลังเกษียณก็รับเงินจาก ประกันบำนาญ ทันที 20%(1) ต่อปี รวมสูงสุดถึง 520%(1) ตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 60 จนครบอายุ 85 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิตก่อนรับบำนาญหรือชีวิตในช่วงก่อนเกษียณสูงสุดถึง 150%(4) พร้อมให้คุณใช้ชีวิตแบบสบาย ๆ หลังเกษียณ


ประกันบำนาญ เพื่อวางแผนเกษียณ โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ สมัครง่าย ทำได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี เบี้ย ประกันบํานาญ ลดหย่อนภาษี ได้สูงสุด 300,000 บาท(2)

ประกันบำนาญ ลดหย่อนภาษี และ ประกันเกษียณ - โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์

(1) % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
(2) โดยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันภัย
สำหรับเบี้ยประกันชีวิต ตามจำนวนเงินที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ในอัตราร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินซึ่งต้องเสียภาษีในแต่ละปี แต่ไม่เกิน 200,000 บาท ทั้งนี้รวมกัน ใช้สิทธิได้ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท
(3) ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 15 ปี บริษัทฯ จะรับรองการจ่ายเงินเป็นจำนวนเดียว ซึ่งเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 15 ปี (ตามวิธีการคำนวณที่ระบุไว้ในกรมธรรม์) ให้แก่ผู้รับประโยชน์
(4) % ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้ว

 

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
  • โครงการเมืองไทย รีเทิร์น รีไทร์ เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัยเมืองไทย 8505 (บำนาญแบบลดหย่อนได้) และสัญญาเพิ่มเติมผลประโยชน์การยกเว้นเบี้ยประกันภัยของผู้เอาประกันภัย


บทความน่าสนใจ