ชำระโดยตรงที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทั่วประเทศ หรือชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ


1. ชำระด้วย QR CODE
เพิ่มความสะดวกแบบ Cashless ให้คุณชำระเบี้ยประกันภัยง่ายๆ ด้วย QR Code…สะดวก ง่าย ไม่ต้องถือเงินสด!

2. ชำระด้วยเงินสด

3. ชำระด้วยเช็ค
สั่งจ่าย บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยขีดคร่อมและขีดฆ่า “หรือผู้ถือ” พร้อมระบุเลขที่กรมธรรม์และชื่อผู้เอาประกันภัยที่ด้านหลังเช็ค

4. ชำระด้วยบัตรเครดิต
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตทุกธนาคารที่มีเครื่องหมาย
Bamk Pay000
(เฉพาะแบบประกันตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ที่อนุญาตให้รับชำระด้วยบัตรเครดิตเท่านั้นทั้งนี้ ประเภทของบัตรเครดิตให้เป็นไปตามเงื่อนไขของช่องทางการรับชำระของบริษัทฯ สำหรับช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคารกสิกรไทย รับเฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทยเท่านั้น)

สำหรับแบบประกันชีวิตควบการลงทุน (Unit-linked)
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตที่มีเครื่องหมาย
Bamk Pay001
เท่านั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม “หนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”

หมายเหตุ:

  • กรณีชำระผ่านตัวแทน โปรดเรียกรับใบรับเงินชั่วคราวจากตัวแทนของบริษัทฯ เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินทุกครั้ง
  • ในกรณีชำระเบี้ยประกันภัยมูลค่าสูง โปรดหลีกเลี่ยงการชำระด้วยเงินสด