ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ


บริษัทฯจะทำการหักบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวันอัตโนมัติ โดยเลือกใช้บริการของแต่ละธนาคารดังนี้

รวม

สามารถสมัครหักชำระค่าเบี้ยประกันภัยผ่านบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ง่ายๆ ผ่าน 4 ช่องทาง

1. ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 12 ธนาคาร
ซึ่งบริษัทฯ จะทำการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติตามวันที่ของแต่ละธนาคาร
   1.1 กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”
   1.2 นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด มายังบริษัทฯ
   1.3 ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่

     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
     250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

2. ลงทะเบียนผ่านตู้ ATM
โดยผ่านเครื่อง ATM ธนาคารเจ้าของบัตร ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ATM Barcode โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำ และเลือกใช้บริการของธนาคาร ดังนี้
   2.1 ระบุรหัสบริษัทฯ

     001 K Bank ธนาคารกสิกรไทย รหัสบริษัทฯ : 50123
     002scb ธนาคารไทยพาณิชย์ รหัสบริษัทฯ : 1766
     Bbl ธนาคารกรุงเทพ รหัสบริษัทฯ : 99989
     004ktb ธนาคารกรุงไทย รหัสบริษัทฯ : 6060
     005bay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา รหัสบริษัทฯ : ไม่ต้องระบุ
     006tmb ธนาคารทหารไทยธนชาต รหัสบริษัทฯ : 9986


   2.2 ระบุเลขที่อ้างอิง : เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
   2.3 กรอก “แบบฟอร์มหนังสือยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝากและหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร”
   2.4 นำส่งแบบฟอร์มฯ (ฉบับจริง 1 ชุด) พร้อมสำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ชุด และสลิปผลการสมัครหักบัญชีเงินฝากฯ ผ่านตู้ ATM ที่เสร็จสมบูรณ์ มายังบริษัทฯ
   2.5 ยื่นเอกสารที่ ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่

     บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
     250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วิธีสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่านตู้ ATM

001 K Bank ธนาคารกสิกรไทย

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก กองทุนรวม/สมัครบริการ K Mobile Banking/อื่นๆ
 3. เลือก สมัครหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ระบุรหัสบริษัทฯ
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 50123 **กรณีกรมธรรม์แบบยูนิตลิงค์ หรือ ยูแอล กด 33711
 7. ระบุหมายเลขออ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ยืนยันการทำรายการ


006tmb ธนาคารทหารไทยธนชาต

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก รายการอื่นๆ
 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 5. ระบุรหัสบริการ กด 9986
 6. ระบุรหัสลูกค้า/เลขที่ลูกค้า หรือ หมายเลขอ้างอิง 1 ให้ระบุ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 7. เลือก ยืนยันการทำรายการ


002scb ธนาคารไทยพาณิชย์

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก อื่นๆ
 3. เลือก สมัครบริการ/ตรวจข้อมูลบัตรเครดิต (NCB)
 4. เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 1766
 7. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ยืนยันการทำรายการ


005bay ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก สมัคร/เปลี่ยนแปลงบริการ
 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ประกัน เลือก เมืองไทยประกันชีวิต
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 7. เลือก ตกลง


Bblธนาคารกรุงเทพ

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก สมัครบริการ/ปรับเปลี่ยนบริการ
 3. เลือก บริการหักบัญชีอัตโนมัติ
 4. เลือก ตกลง
 5. เลือกประเภทบัญชี ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
 6. เลือก ด้วยรหัสบริษัท 5 หลัก กด 99989
 7. ระบุ Ref No.1 เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 8. เลือก ไม่มี Reference 2
 9. เลือก ยืนยันการทำรายการ


004ktb ธนาคารกรุงไทย

 1. เสียบบัตร ATM/ใส่รหัสบัตร
 2. เลือก บริการอื่นๆ
 3. เลือก บริการอื่นๆ อีกครั้ง
 4. เลือก สมัครใช้บริการ
 5. เลือก หักบัญชีอัตโนมัติ
 6. ระบุรหัสบริษัทฯ กด 6060
 7. ระบุหมายเลขอ้างอิง เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก (ระบุเฉพาะ Ref.1)
 8. เลือก ถูกต้อง


3.สมัครผ่าน MTL Click Application (K-Plus)

007 Mtl Click Icon 008icon Kplus


โดยต้องมีบริการ K-Plus Application พร้อมทั้งอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดเพื่อรองรับการผูกบัญชี ดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ คลิก4.สมัครผ่าน Mobile Application
สมัครผ่าน Mobile Application ธนาคารเจ้าของบัญชีได้ โดยทำตามขั้นตอนที่ระบบแนะนำและเลือกใช้บริการของธนาคารได้ที่ คลิก