Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

คณะกรรมการบริษัท

นายโพธิพงษ์ ล่ำซำ

ประธานกรรมการ 

1698112340509

นายกฤษฎา ล่ำซำ

 • รองประธานกรรมการ
 • กรรมการอำนวยการบริหาร
1698113518336

นายฮานส์ เจ เจ เดอ คายเปอร์

รองประธานกรรมการ

1698113445081

นางสาวสุจิตพรรณ ล่ำซำ

 • กรรมการ
 • ประธานคณะอำนวยการบริหาร
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
1698113382457

นายสาระ ล่ำซำ

 • กรรมการ
 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 • ประธานคณะกรรมการบริหารด้านการลงทุน
 • ประธานคณะกรรมการผลิตภัณฑ์
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอำนวยการบริหาร
1698113220124

ดร.สุธี โมกขะเวส

 • กรรมการ
 • กรรมการผู้จัดการ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการอำนวยการบริหาร
 • กรรมการบริหารด้านการลงทุน
 • กรรมการผลิตภัณฑ์
1698113107155

นางสาวมณีรัตน์ อนุโลมสมบัติ

 • กรรมการอิสระ
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1698112992745

นายกนิช บุณยัษฐิติ

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
 • กรรมการตรวจสอบ
1698112878017

นางเอพริล ศรีวิกรม์

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • รองประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
1698112788485

ดร.ณฐพร พันธุ์อุดม

 • กรรมการอิสระ
 • ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1698112717282

นางภคินีนาถ ติยะชาติ

 • กรรมการ
 • กรรมการอำนวยการบริหาร
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการบริหารด้านการลงทุน
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต
1698112575538

นายฟิลลิป เอ แอล คอร์แมนส์

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
S12 Mr.filip A.l. Coremans 005 Resize 1800

นายเกล็นน์ จอห์น วิลเลี่ยมส์

 • กรรมการ
 • รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • กรรมการตรวจสอบ
 • กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1698113707373

นายสมเกียรติ ศิริชาติไชย

 • กรรมการ
 • ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • รองประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • กรรมการตรวจสอบ
 • ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
1698113599849

นายพิภวัตว์ ภัทรนาวิก

กรรมการ

1698113647256

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์

 • กรรมการ
 • กรรมการกำกับดูแลกิจการ
Khun Adisorn Photo(เต็มตัว) (1)

นายสืบตระกูล สุนทรธรรม

ประธานคณะที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1698113893040

นางจันทรา บูรณฤกษ์

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

1698114176178

นายภูมิชาย ล่ำซำ

 • ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
 • ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านตัวแทนประกันชีวิต
1698113962548

นายพิษณุ สุวรรณะชฎ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท

K Pisanu Photo No Bg
1698112340509
1698113518336
1698113445081
1698113382457
1698113220124
1698113107155
1698112992745
1698112878017
1698112788485
1698112717282
1698112575538
S12 Mr.filip A.l. Coremans 005 Resize 1800
1698113707373
1698113599849
1698113647256
Khun Adisorn Photo(เต็มตัว) (1)
1698113893040
1698114176178
1698113962548
K Pisanu Photo No Bg

โครงสร้างองค์กร

Organizational Chart Structure
+ ดูขนาดใหญ่คำสั่งที่ 78 - 2567 มีผลตั้งแต่ 01/07/2567