ประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ในงาน Climate Care Forum 2023: Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก”

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง
กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม

20 ตุลาคม 2566

Climate 01 834 500

Climate 02 834 500

วันที่ 20 ตุลาคม 2566 บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกลุ่มที่สอง ประเภทกิจกรรม ด้านการจัดการของเสียโครงการ Care the Whale ในงาน Climate Care Forum 2023: Time to Reduce “ลด-เพื่อ-โลก” เพื่อเชิดชูองค์กรแนวร่วมลดก๊าซเรือนกระจก ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform ” พร้อมเป็นต้นแบบให้กับองค์กรอื่น ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนในองค์กรที่ร่วมกันลด และจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า จัดขึ้น ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นการลดการใช้ทรัพยากรที่ฟุ่มเฟือย และหันมาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่รอบตัวอย่างรู้คุณค่าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมเป็นการส่งเสริมและยกย่องสมาชิก Climate Care Platform ที่ดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง