รางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

06 ธันวาคม 2566

Tc C23 834 500

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 นางพรชนก บัญชาเมตตากุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบ “เข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย” จากคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 21 พ.ศ. 2566 ซึ่งมอบให้แก่บริษัทฯ ในฐานะที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย (องค์กรขนาดใหญ่) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2565) โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย