เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” ต่อเนื่องปีที่ 6

กิจกรรมด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ
รางวัลและการรับรอง

25 มีนาคม 2567

Top Awards02 834 500

Top Awards01 834 500

เมืองไทยประกันชีวิต รับรางวัลแห่งเกียรติยศ รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลที่มอบให้องค์กรที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศ ประจำปี 2567 ซึ่งจัดขึ้นโดยนิตยสาร BUSINESS+ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจด้วยการตั้งเป้าหมายการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ (Sustainable Growth)  เป็นการใช้แนวทางยุทธศาสตร์ที่เป็นรากฐานของบริษัทในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและสังคมโดยรวม โดยได้กำหนดยุทธศาสตร์หลายด้านเพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป็นอย่างดี โดยเน้นการพัฒนาและขยายธุรกิจผ่านพันธมิตรธุรกิจใหม่ การนำเสนอประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้า การใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความยั่งยืนในการเติบโตผ่านสุขภาพที่ดีทั้งทางกาย ใจ และการเงินของลูกค้า โดยยึดหลักการมีลูกค้าเป็นศูนย์กลางและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และเงื่อนไขของชีวิตทุกคน

จากนโยบายการดำเนินงานดังกล่าว ทำให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2024” รางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยต่อเนื่องปีที่ 6 ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันและเสริมสร้างความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และรางวัลนี้เป็นแรงบันดาลใจและกำลังใจสำคัญที่จะกระตุ้น ให้บริษัทฯ เร่งพัฒนาศักยภาพและ  การบริหารจัดการในธุรกิจอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ เสริมสร้างชุมชนธุรกิจที่เข้มแข็งและยั่งยืน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว โดยการให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสูงสุด