Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

รู้ก่อนช้อป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

รู้ก่อนช้อป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง

หลังจากช้อปลดหย่อนภาษีกับช้อปดีมีคืนเมื่อปีที่แล้ว ปีนี้ก็มีโครงการดี ๆ กลับมาอีกครั้งกับ Easy E-Receipt แค่ซื้อสินค้าและบริการที่สามารถใช้สิทธิ EASY E-Receipt ผ่านร้านหรือห้างสรรพสินค้าที่เข้าร่วมโครงการ ก็ยื่นใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) ได้สูงสุด 50,000 บาท เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้ อยากช้อปลดหย่อนภาษีต้องทำยังไง มีเงื่อนไขอะไรบ้าง เรารวมไว้ให้แล้วEASY E-Receipt คืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้เท่าไร

EASY E-Receipt คืออะไร ใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้เท่าไร


EASY E-Receipt เป็นโครงการลดหย่อนภาษี 2567 โดยกรมสรรพากรได้กำหนดให้ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถนำหลักฐานใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ของการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) มาใช้ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 


โดยหลักฐานที่ใช้สิทธิได้ต้องเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ไม่สามารถใช้รูปแบบกระดาษเหมือนช้อปดีมีคืนได้ และหากเป็นค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการระยะเวลานาน เริ่มต้นก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 จะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน


ช้อปลดหย่อนภาษี ซื้ออะไร? ถึงใช้สิทธิ EASY E-Receipt ได้

ช้อปลดหย่อนภาษี ซื้ออะไร? ถึงใช้สิทธิ EASY E-Receipt ได้


✔️สินค้าและบริการที่ “สามารถ” ใช้สิทธิ EASY E-Receipt และใช้ลดหย่อนภาษี 2567 ได้ ต้องมีเงื่อนไข ดังนี้


 • สินค้าหรือบริการที่ถูกซื้อหรือใช้บริการในราชอาณาจักรไทยเท่านั้น
 • สินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) หรือใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ผ่านระบบ e-Tax Invoice และ e-Receipt ของกรมสรรพากรให้กับผู้ซื้อหรือผู้ใช้บริการได้
 • หนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารทั้งในรูปแบบปกติและในรูปแบบของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-book)
 • สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งได้ลงทะเบียนกับกรมพัฒนาชุมชนแล้ว


❌สินค้าและบริการที่ "ไม่สามารถ" ใช้สิทธิ EASY E-Receipt มีดังนี้


 • สุรา เบียร์ และไวน์
 • ยาสูบ
 • รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
 • น้ำมัน และก๊าชสำหรับเติมยานพาหนะ
 • สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า บริการสัญญาณโทรศัพท์ และบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
 • บริการที่มีข้อตกลงการให้บริการ และผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567)
 • เบี้ยประกันวินาศภัย


สำหรับคนที่มีสิทธิใช้ EASY E-Receipt ต้องเป็นผู้มีเงินได้ที่เป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น ซึ่งหักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการในปี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยซื้อสินค้าและบริการกับผู้ประกอบการที่มีสัญลักษณ์โครงการตามที่กรมสรรพากรกำหนด หรือตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการเข้าระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ก็ได้


รู้ก่อนช้อป Easy E-Receipt ช้อปลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง


รีบไปช้อปลดหย่อนภาษี ใช้สิทธิ EASY E-Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท! ใช้ลดภาษีได้ฉ่ำกว่าช้อปดีมีคืนเมื่อปีที่แล้วอีก อย่าลืมไปช้อปแล้วนำไปลดหย่อนภาษี 2567 เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 นี้เท่านั้น


ที่มา : สืบค้นเมื่อวันที่ 05/01/66
🔖 กรมสรรพากร
🔖 prachachat

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

บทความน่าสนใจ