Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันสุขภาพ โอพีดี ต่อครั้ง และ โอพีดี เหมาจ่าย

โอพีดี ต่อครั้ง และ โอพีดี เหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีต่อครั้ง และ
สัญญาเพิ่มเติมโอพีดีเหมาจ่าย

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง: อายุ 6 ปี – 80 ปี ซื้อได้

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง: อายุ 6 ปี – 80 ปี ซื้อได้

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย: อายุ 6 ปี – 90 ปี ซื้อได้

สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย: อายุ 6 ปี – 90 ปี ซื้อได้

ดูแลถึง<br/>อายุ 99 ปี

ดูแลถึง
อายุ 99 ปี

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย ไม่นอนโรงพยาบาลก็คุ้มครอง จะป่วยหนักหรือป่วยเล็กน้อยก็อุ่นใจทุกครั้งที่พบแพทย์ ด้วยสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) และ สัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) ที่ออกแบบมาให้คุณเลือกตามไลฟ์สไตล์ที่เป็น

Opd Benefit

* เฉพาะสัญญาเพิ่มเติม OPD ต่อครั้ง (OPD Per Time) ที่ร่วมโครงการ MTL Fit

 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง (OPD Per Time) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม การรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
  และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย (OPD Maochai) เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติม โอพีดี เหมาจ่าย
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง และ สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี เหมาจ่าย ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
 • ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลากรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง จำกัดสิทธิรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอกได้ 1 ครั้งต่อวัน สูงสุดไม่เกิน 30 ครั้งต่อปี และการรักษาโรค หรือ
  ภาวะแทรกซ้อนจากโรคเดียวกันต่อเนื่องได้ไม่เกิน 7 ครั้ง แต่หากต้องรักษาพยาบาลต่อเนื่องด้วยสาเหตุของโรคเดิม และระยะเวลาห่างจากการรักษาครั้งสุดท้ายเกินกว่า 14 วัน ให้ถือเป็นการรักษาโรคใหม่
 • สัญญาเพิ่มเติมโอพีดี ต่อครั้ง มีระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
 • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
 • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากรกำหนด


บทความน่าสนใจ