ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 2567
ระดับราคาดัชนี = 243.58 อัตราแลกเปลี่ยน = 36.5711 บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ

 

วันที่ออกกรมธรรม์
ประกันชีวิต

วันคำนวณมูลค่า
แรกเริ่มของดัชนี

ระดับดัชนี
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก

อัตราแลกเปลี่ยน
ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก
(หน่วย : บาท ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐฯ)

อัตราการมีส่วนร่วม
(PR)

วันคำนวณมูลค่า
สุดท้ายของดัชนี

ประมาณการเงินปันผล
เมื่อครบกำหนดสัญญา
ตามสูตรการคำนวณ

1 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563

30 ต.ค. 2563

243.54

31.2310

40%

6 ต.ค. 2573

0.01%

26 ต.ค. 2563 - 25 พ.ย. 2563

30 พ.ย. 2563

257.27

30.2985

40%

20 ต.ค. 2573

0.00%

26 พ.ย. 2563 - 25 ธ.ค. 2563

30 ธ.ค. 2563

261.86

30.0794

40%

23 พ.ย. 2573

0.00%

26 ธ.ค. 2563 - 25 ม.ค. 2564

29 ม.ค. 2564

262.07

30.0389

40%

14 ธ.ค. 2573

0.00%

26 ม.ค. 2564 - 22 ก.พ. 2564

25 ก.พ. 2564

266.07

30.0390

40%

25 ม.ค. 2574

0.00%

23 ก.พ. 2564 - 25 มี.ค. 2564

31 มี.ค. 2564

265.97

31.2400

40%

9 ก.พ. 2574

0.00%

26 มี.ค. 2564 - 25 เม.ย. 2564

30 เม.ย. 2564

268.37

31.2685

40%

11 มี.ค. 2574

0.00%

26 เม.ย. 2564 - 25 พ.ค. 2564

28 พ.ค. 2564

269.94

31.2985

40%

29 มี.ค. 2574

0.00%

26 พ.ค. 2564 - 25 มิ.ย. 2564

30 มิ.ย. 2564

270.46

32.0435

40%

17 พ.ค. 2574

0.00%

26 มิ.ย. 2564 - 25 ก.ค. 2564

30 ก.ค. 2564

270.13

32.9075

40%

11 มิ.ย. 2574

0.00%

26 ก.ค. 2564 - 25 ส.ค. 2564

31 ส.ค. 2564

273.682

32.3800

40%

19 ก.ค. 2574

0.00%

26 ส.ค. 2564 - 25 ก.ย. 2564

30 ก.ย. 2564

268.609

33.8768

40%

17 ส.ค. 2574

0.00%

26 ก.ย. 2564 - 25 ต.ค. 2564

29 ต.ค. 2564

270.08

33.2930

40%

18 ก.ย. 2574

0.00%

26 ต.ค. 2564 - 25 พ.ย. 2564

30 พ.ย. 2564

271.3

33.7385

40%

12 ต.ค. 2574

0.00%

26 พ.ย. 2564 - 25 ธ.ค. 2564

30 ธ.ค. 2564

270.63

33.5430

40%

16 พ.ย. 2574

0.00%

26 ธ.ค. 2564 - 25 ม.ค. 2565

31 ม.ค. 2565

266.55

33.2630

40%

15 ธ.ค. 2574

0.00%

26 ม.ค. 2565 - 23 ก.พ. 2565

28 ก.พ. 2565

264.59

32.5480

40%

20 ม.ค. 2575

0.00%

24 ก.พ. 2565 - 25 มี.ค. 2565

31 มี.ค. 2565

257.97

33.3580

40%

15 ก.พ. 2575

0.00%

26 มี.ค. 2565 - 25 เม.ย. 2565

29 เม.ย. 2565

252.26

34.4530

40%

14 มี.ค. 2575

0.00%

26 เม.ย. 2565 - 25 พ.ค. 2565

31 พ.ค. 2565

250.43

34.1660

40%

18 เม.ย. 2575

0.00%

26 พ.ค. 2565 - 25 มิ.ย. 2565

30 มิ.ย. 2565

246.0313

35.0730

40%

20 พ.ค. 2575

0.00%

26 มิ.ย. 2565 - 25 ก.ค. 2565

27 ก.ค. 2565

249.1

36.6730

40%

15 มิ.ย. 2575

0.00%

26 ก.ค. 2565 - 25 ส.ค. 2565

31 ส.ค. 2565

244.29

36.6100

40%

19 ก.ค. 2575

0.00%

26 ส.ค. 2565 - 25 ก.ย. 2565

30 ก.ย. 2565

237.05

38.2910

40%

11 ส.ค. 2575

1.05%

26 ก.ย. 2565 - 25 ต.ค. 2565

31 ต.ค. 2565

236.3

37.7200

40%

13 ก.ย. 2575

1.19%

26 ต.ค. 2565 - 25 พ.ย. 2565

30 พ.ย. 2565

240.11

35.5920

40%

17 ต.ค. 2575

0.59%

26 พ.ย. 2565 - 25 ธ.ค. 2565

30 ธ.ค. 2565

234.84

34.6563

40%

19 พ.ย. 2575

1.57%

26 ธ.ค. 2565 - 25 ม.ค. 2566

31 ม.ค. 2566

240.87

32.7730

40%

19 ธ.ค. 2575

0.50%

26 ม.ค. 2566 - 25 ก.พ. 2566

28 ก.พ. 2566

235.92

35.4830

40%

16 ม.ค. 2576

1.34%

26 ก.พ. 2566 - 25 มี.ค. 2566

31 มี.ค. 2566

236.25

34.285

40%

24 ก.พ. 2576

1.32%


26 มี.ค. 2566 - 25 เม.ย. 2566

28 เม.ย. 2566

237.99

34.090

40%

26 มี.ค. 2576

1.01%

26 เม.ย. 2566 - 25 พ.ค. 2566

31 พ.ค. 2566

233.53

34.748

40%

12 เม.ย. 2576

1.81%
26 พ.ค. 2566 - 25 มิ.ย. 2566

30 มิ.ย. 2566

238.45

35.346

40%

25 พ.ค. 2576

0.89%

26 มิ.ย. 2566 - 25 ก.ค. 2566

31 ก.ค. 2566

240.36

34.0821

40%

12 มิ.ย. 2576

0.57%

26 ก.ค. 2566 - 25 ส.ค. 2566

31 ส.ค. 2566

237.18

35.13

40%

25 ก.ค. 2576

1.12%

26 ส.ค. 2566 - 25 ก.ย. 2566

29 ก.ย. 2566

232.34

36.7695

40%

16 ส.ค. 2576

1.92%

26 ก.ย. 2566 - 25 ต.ค. 2566

31 ต.ค. 2566

228.44

36.045

40%

15 ก.ย. 2576

2.69%

26 ต.ค. 2566 - 25 พ.ย. 2566

30 พ.ย. 2566

233.7

34.7315

40%

10 ต.ค. 2576

1.78%

26 พ.ย. 2566 - 25 ธ.ค. 2566

29 ธ.ค. 2566

240.68

34.4705

40%

30 ก.ย. 2576

0.51%

26 ธ.ค. 2566 - 25 ม.ค. 2567

31 ม.ค. 2567

239.88

35.5475

40%

09 ธ.ค. 2576

0.63%

26 ม.ค. 2567 - 25 ก.พ. 2567

29 ก.พ. 2567

242.88

36.034

40%

22 ม.ค. 2577

0.12%

26 ก.พ. 2567 - 25 มี.ค. 2567

28 มี.ค. 2567

247.13

36.421

40%

20 ก.พ. 2577

0.00%

26 มี.ค. 2567 - 25 เม.ย. 2567

30 เม.ย. 2567

241.98

37.039

40%

21 มี.ค. 2577

0.26%

26 เม.ย. 2567 - 25 พ.ค. 2567

31 พ.ค. 2567

243.58

36.8195

40%

26 เม.ย. 2577

0.00%

 
สูตรการคำนวณประมาณการเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

 

คำอธิบายเพิ่มเติม
- โครงการเมืองไทย 101 พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย สมาร์ท ลิงค์ พลัส 10/1 (Global)
- ดัชนีหมายถึง Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://investmentstrategies.citi.com/indice/CIXBFU35/12/2
- เนื่องจากดัชนี Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 มีการคำนวณดัชนีในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะทำการแปลงผลการดำเนินงานให้เป็นสกุลเงินไทยบาท ตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศในวันคำนวณมูลค่าระดับดัชนีวันแรกกับวันสุดท้าย โดยอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการทำธุรกรรมรับจ่ายเงินตามกรมธรรม์ฉบับนี้จะอ้างอิงอัตราซื้อ และ/หรืออัตรารับซื้อคืนแล้วแต่กรณี ณ วันเวลาที่บริษัทดำเนินการแลกเปลี่ยนเงินตรา บริษัทฯจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีที่สุดเปรียบเทียบ 3 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  ทั้งนี้ บริษัทฯอาจพิจารณาเปลี่ยนเป็นธนาคารอื่นได้ในกรณีที่ธนาคารอื่นให้อัตราแลกเปลี่ยนที่ดีกว่า
- วันที่ออกกรมธรรม์ประกันชีวิต หมายถึง วันที่บริษัทฯ ได้อนุมัติการรับประกันภัยแล้ว
- ระดับดัชนี ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ ระดับดัชนี ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันคำนวณมูลค่าวันแรก คือ อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่เริ่มต้นการลงทุน (คำนวณภายใน 45 วันนับตั้งแต่วันที่ออกกรมธรรม์)
- Participation rate (PR) คือ อัตราการมีส่วนร่วมในผลตอบแทนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของดัชนี ณ วันเริ่มต้นการลงทุนกับวันสุดท้ายของการลงทุน ซึ่งอัตรานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในวันเริ่มต้นสัญญาประกันภัย

คำสงวนสิทธิ์
- ผลตอบแทนในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทนในอนาคต
- สำหรับผลประโยชน์อื่นๆ สามารถศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง ข้อยกเว้น และความเสี่ยงจากกรมธรรม์ประกันภัย
- บริษัทฯ มีนโยบายลงทุนในดัชนีอ้างอิงภายใน 45 วันนับจากวันออกกรมธรรม์ และจะคำนวณมูลค่าของดัชนีวันสุดท้ายภายใน 45 วัน ก่อนวันครบสัญญา
- กรณีวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันหยุดทำตามการประกาศ ให้เลื่อนวันคำนวณมูลค่าสุดท้ายของดัชนีเป็นวันทำการถัดไป
- เงินปันผลเมื่อครบสัญญาอาจแตกต่างจากการประมาณการ
- เงินปันผลที่คำนวณจาก  Citi Global Multi Asset USD VT 5 Series 3 Index มีความเสี่ยง ดังนี้
       1. ความเสี่ยงจากความผันผวนของราะดับราคาดัชนี (Market Risk) ดังนั้นบริษัทฯ จึงไม่การันตีจำนวนเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา 
       2. ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน เนื่องจากเป็นดัชนีที่ลงทุนอยู่ในเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นจึงมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ 
       อย่างไรก็ดี ผู้ถือกรมธรรม์จะยังคงได้รับเงินจ่ายคืนตามเงื่อนไขเต็มจำนวนเมื่ออยู่จนครบกำหนดสัญญา เนื่องจากเงินจ่ายคืนไม่มีความเสี่ยงจากความผันผวนของระดับราคาดัชนี (Market Risk) และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
- ในกรณีที่ผู้คำนวณดัชนีอ้างอิง Citi Global Multi Asset USD VT5 Series 3 ได้ยกเลิกการคำนวณดัชนีระหว่างสัญญา บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาดัชนีใหม่มาทดแทนตามความเหมาะสม หากไม่สามารถหาดัชนีมาทดแทนได้จะทำการชำระเป็นเงินสดแทนโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะกระทำได้
- Citi is a registered trademark and service mark of Citigroup Inc. or its affiliates and is used and registered throughout the world. Muang Thai Smart Linked Plus 10/1 (Global) (the “Financial Product”) is not sponsored, endorsed, sold or promoted by Citigroup, and Citigroup makes no representation regarding the advisability of investing in such Financial Product. Citigroup gives no express or implied warranties, including, but not limited to, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or use. In no event shall Citigroup be liable for any direct, indirect, special or consequential damages in connection with any use of the Citigroup data and information.