Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันอุบัติเหตุเด็ก - ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ Pa Broken Bone

PA Broken Bone

คลายกังวลทุกอาการบาดเจ็บและกรณีกระดูกแตกหัก

อายุ 30 วัน – 75 ปี ซื้อได้

อายุ 30 วัน – 75 ปี ซื้อได้

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

คุ้มครองกระดูกแตกหัก

คุ้มครองกระดูกแตกหัก

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ประกันอุบัติเหตุเด็ก - ผู้สูงอายุ บาดเจ็บส่วนไหน ก็ดูแลได้ครอบคลุม


ความคุ้มครองอุบัติเหตุ PA Broken Bone เป็นประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กจนถึงผู้สูงอายุ สำหรับลูกน้อยเป็นเรื่องสำคัญที่คุณพ่อแม่ควรให้ความสนใจ เพราะวัยเด็กเป็นวัยที่อยู่ในช่วงของการเจริญเติบโตและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว ทำให้อาจเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ตลอดเวลาการทำประกันอุบัติเหตุเด็กไว้จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่อุ่นใจได้มากขึ้น สำหรับผู้สูงอายุการเลือกทำประกันอุบัติเหตุไว้ถือเป็นเรื่องจำเป็นอย่างมาก เพระยิ่งอายุเยอะก็ยิ่งมีความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของร่างกาย อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ทำให้บาดเจ็บถึงขั้นเรื้อรังได้ การเตรียมพร้อมด้วยการทำ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ไว้ ดูแลคนที่คุณรักให้คุณคลายกังวลได้ยิ่งขึ้น


บาดเจ็บส่วนไหนก็ดูแลได้ครอบคลุม ทั้งกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ ด้วยเงินชดเชย ประกันอุบัติเหตุสูงสุดถึง 200,000 บาท(1) พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท(1) โดยที่ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(2) เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit  คุ้มครองทั่วโลก 24 ชั่วโมง ประกันอุบัติเหตุนี้ยังคุ้มครองชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียอวัยวะ เช่น สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง ที่เกิดจากอุบัติเหตุอีกด้วย ดังนั้นประกันอุบัติเหตุสำหรับเด็กจนถึงผู้สูงอายุ จาก PA Broken Bone จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่จะช่วยคลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายค่ารักษาพยาบาลได้ สมัครได้ง่าย ๆ ไม่ต้องตรวจสุขภาพใด ๆ ทั้งสิ้น ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี นอกจากนี้ยังสามารถนำเบี้ย ประกันอุบัติเหตุ ไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วนตามที่กรมสรรพากรกำหนดได้อีกด้วย

ประกันอุบัติเหตุเด็ก - ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ เมืองไทยประกันชีวิต

(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 4
(2) บัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาล
คู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำ
บัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่
ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรง
พยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
(3) คุ้มครองชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และสูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุสาธารณะ

 

  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ