จุดเด่น

คุ้มครองกรณีกระดูกแตกหัก หรืออวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

สูงสุด 200,000 บาท(1)

คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง

100,000 บาท(1) ต่อครั้ง

ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล

เพียงแสดงบัตร Easy PA Credit(2)

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย"ถูก"ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
For existing customer you can contact
  • ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

ไม่ว่าส่วนไหนของร่างกาย ก็อาจบาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้ 
เมื่อภัยอยู่รอบตัวในแบบที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ประกันอุบัติเหตุ PA Broken Bone ช่วยดูแลเราได้ครอบคลุมทุกการบาดเจ็บ ให้ความคุ้มครองทุกรณี อาทิ กระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ ชดเชยเงินสูงสุด 200,000 บาท(1) พร้อมรับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล จากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 100,000 บาท(1) โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล(2)

 


ข้อมูลแบบประกัน

อายุรับประกัน

30 วัน – 75 ปี

ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย

1 ปี

ระยะเวลาเอาประกันภัย

1 ปี

การชำระเบี้ยประกันภัย

รายปี

การตรวจสุขภาพ

ไม่ต้องตรวจสุขภาพ(3)

การซื้อสัญญาเพิ่มเติม

ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมอื่นแนบท้ายกรมธรรม์ได้

บริการเสริมพิเศษ

บริการให้ความช่วยเหลือพิเศษ SOS (เฉพาะความคุ้มครองแผน 2 – 4) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เช่น บริการฉุกเฉินใน การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย บริการให้คำแนะนำทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาล การนัดหมายกับแพทย์ เป็นต้น
2. บริการให้ความช่วยเหลือด้านการเดินทางในต่างประเทศ เช่น บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวีซ่าทั่วโลก บริการช่วยเหลือในกรณีกระเป๋าเดินทาง หรือหนังสือเดินทางสูญหาย และบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานฑูต อัตราแลกเปลี่ยน การฉีดวัคซีนที่จำเป็น สภาพอากาศทั่วโลกเป็นต้น

หมายเหตุ

(1) สำหรับความคุ้มครองแผน 4
(2) บัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ
(3) การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย/พิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย

- เบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันภัยนี้ สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315
- เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์

คำเตือน

ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง ของการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone มีทั้งหมด 23 ข้อเช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้
คำว่า "ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา" ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. โรคกระดูกพรุนบาง (Osteoporosis) หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
4. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
5. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่เป็นมาโดยกำเนิด เป็นต้น

คำถามที่พบบ่อย

Q:ใครที่สามารถทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone ได้บ้าง
A: แผน 1 200,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี 
แผน 2 300,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี 
แผน 3 500,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 30 วัน - 75 ปี
แผน 4 1,000,000 บาท : ทำได้ตั้งแต่อายุ 16 - 75 ปี
ทั้งนี้การพิจารณารับประกันเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯ

Q:ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone หรือไม่
A:ลักษณะอาชีพมีผลกับการพิจารณารับประกันของการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  PA Broken Bone บริษัทฯ จะรับประกันภัยเฉพาะประเภทอาชีพ ชั้น 1 และ 2  โดย 
- ประเภทอาชีพ ชั้น 1 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านบริการ หรือการจัดการ งานเสมียนหรืองานขาย ในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานประจำในสำนักงาน และรวมถึงการทำงานฝีมือที่ไม่ใช้เครื่องจักร ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับต่ำ
- ประเภทอาชีพ ชั้น 2 หมายถึง เจ้าของ ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการ หรือพนักงานในธุรกิจหรือการค้า ซึ่งทำงานนอกสำนักงานเป็นครั้งคราว หรือเป็นผู้ปฏิบัติทางด้านอุตสาหกรรม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นอาชีพเฉพาะหรือกึ่งอาชีพเฉพาะ และบางครั้งอาจจะมีการใช้เครื่องจักร หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ใช้วิชาชีพที่ต้องทำงานกลางแจ้งเกือบตลอดเวลา ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับปานกลาง


Q:ต้องตรวจสุขภาพไหม
A:ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่ผู้ทำประกันต้องแจ้งข้อมูลสุขภาพตามจริงให้บริษัททราบ โดยการขอตรวจสุขภาพจะขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท

Q:ถ้าทำประกันนี้แล้วจะยังสามารถซื้อสัญญาอื่นเพิ่มเติมได้ไหม
A:ไม่สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

Q:ประกันนี้สามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้ไหม
A:สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้บางส่วน ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 315

Q:ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone ให้ความคุ้มครองยังไงบ้าง
A: ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร รวมถึงจะได้รับการชดใช้ค่ารักษาพยาบาลต่างๆ ตามที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งที่ได้ซื้อไว้ ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์    นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองเพิ่มเติมกรณีกระดูกแตกหัก ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก และการบาดเจ็บอวัยวะภายในจากอุบัติเหตุ (ยกเว้น อุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

Q:การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล  PA Broken Bone ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์หรือไม่
A:ให้ความคุ้มครองในกรณีที่เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง และทุพพลภาพถาวร  ที่เกิดจากอุบัติเหตุ รวมการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย ขยายความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทให้ความคุ้มครองจากการเกิดอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

Q:หากเข้ารับการรักษาพยาบาลที่เกิดจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าหรือไม่
A: ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล เมื่อแสดงบัตร Easy PA Credit ในการเข้ารับการรักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลคู่สัญญา ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก 
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญาของบริษัทฯ ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆ ได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ 

Q:ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone จะไม่คุ้มครองในกรณีใดบ้าง
A: ข้อยกเว้นความคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA Broken Bone มีทั้งหมด 23 ข้อ เช่น ไม่คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้ คำว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น ในกรณีที่มีการตรวจเลือดให้ถือเกณฑ์มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือด ตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. โรคกระดูกพรุนบาง(Osteoporosis)  หรือกระดูกหักจากพยาธิสภาพ (Pathologic fracture)
4. สภาพการบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย
5. การแตกหักซึ่งเป็นผลมาจากกระดูกที่มีพยาธิสภาพหรือเป็นผลมาจากโรคที่มาโดยกำเนิด เป็นต้น

 

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

คุ้มครองอุบัติเหตุ

เจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ยังไงก็รับมือไหว

PA Safety

ประกันอุบัติเหตุที่ทำให้คุณสนุกกับทุกจังหวะชีวิตได้เต็มที่ จะเจ็บเล็กเจ็บใหญ่ ก็ช่วยแบ่งเบาค่ารักษาได้ พร้อมคุ้มครองชีวิตสูงสุด 20,000,000 บาท(1)

คุ้มครองอุบัติเหตุ

คุ้มครองให้เต็มแมกซ์ ในไลฟ์สไตล์ที่เป็นคุณ

PA Extreme

เต็มที่กับกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่ชอบ ด้วยความคุ้มครองที่ใช่ หมดกังวลกับค่ารักษาพยาบาล หากเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันจากกีฬาผาดโผนสูงสุดครั้งละ 50,000 บาท(2) คุ้มครองหากเสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก กีฬาผาดโผน(1) สูงสุดถึง 1,000,000 บาท(4) พร้อมความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

หลักประกันชีวิต

คุ้มครอง คุ้มค่า เพื่อผู้สูงอายุ

โครงการเมืองไทยวัยเก๋า คุ้มทั่วไทย (เพื่อผู้สูงอายุ)

เก๋าสุดคุ้มเพราะเลือกได้ ให้ผู้สูงอายุที่บ้านอุ่นใจด้วยประกันคุ้มครองทั้งชีวิตอุบัติเหตุ แฮปปี้ในทุกกิจกรรม พร้อมเต็มที่อย่างมั่นใจ คุ้มครองครบทั้งโควิด-19 โรคระบาด โรคทั่วไป และโรคร้ายแรง

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว