Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

Pago Banner

โครงการ PA Go

เดินทางบ่อยแค่ไหน ก็อุ่นใจทุกสถานการณ์

อายุ 20 - 75 ปี ซื้อได้

อายุ 20 - 75 ปี ซื้อได้

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

จ่ายเบี้ยปีต่อปี

ซื้อออนไลน์ได้

ซื้อออนไลน์ได้

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เพิ่มความอุ่นใจ อุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ก็รับมือได้ ด้วยประกันอุบัติเหตุ PA Go จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองสูงสุด 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง 50,000 บาท มั่นใจกับกิจกรรมได้เต็มที่ ซื้อความคุ้มครองได้เลย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ไม่ต้องสำรองจ่ายเพียงแค่แสดงบัตร Easy PA Credit(1)

Pa Go Th

(1) บัตร Easy PA Credit เพื่อใช้แสดงตนในการเข้ารับการรักษาพยาบาล ในกรณีประสบอุบัติเหตุต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาโดยไม่ต้องสำรองค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้า ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่ท่านเลือก โดยผู้เอาประกันภัยต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ออกให้โดยราชการ (บัตรที่มีรูปติด) ใช้ร่วมกับบัตร Easy PA Credit ทุกครั้ง ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่สะดวกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลคู่สัญญา ผู้เอาประกันภัยสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นๆได้ โดยสำรองค่าใช้จ่ายและนำใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จตัวจริงมาเบิกได้ที่บริษัทฯ

  • บริษัทฯ จะไม่พิจารณารับประกัน สำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนเช็ดกระจก (ที่สูง) นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง คนขับรถบรรทุกสิบล้อ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง นักแสดงกายกรรม ผู้แสดงแทน (ผาดโผน) จ๊อกกี้ เทรนเนอร์ม้า และคนเลี้ยงม้า ผู้ฝึกสัตว์ นักประดาน้ำ คนงานประจำสวนป่า ป่าไม้ (อยู่ในป่า) ตำรวจ และทหาร (ที่ปฏิบัติงานภาคสนาม)
  • โครงการ PA Go เป็นชื่อทางการตลาดของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กรณีชำระเบี้ยประกันภัยรายปี)
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผลประโยชน์ เงื่อนไข และความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้บางส่วนเท่านั้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย