สะดวกสุด ทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์


ต้องการขอเปลี่ยนแบบประกันภัย/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย (โหมดการชำระเบี้ยประกันภัย) เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
หมายเหตุ :
1.กรณีเปลี่ยนแบบประกันภัย ถ้ามีค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มขึ้นจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มเติมและมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 300 บาท
2.กรณีลดจำนวนเงินเอาประกันภัย มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 300 บาท
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย คลิก


ข้อมูลในกรมธรรม์เปลี่ยนได้นะ

ต้องการขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 • เปลี่ยนชื่อ/สกุล เปลี่ยนที่อยู่/เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต/การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
 • การขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่ (แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย หรือชำรุด)
 • การขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น ใบแจ้งความกรณีกรมธรรม์สูญหาย/ส่งคืนกรมธรรม์ที่ชำรุด (กรณีขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่แทนกรมธรรม์ที่ชำรุด)/หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ:
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย คลิกต้องการขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
 2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ผลตรวจสุขภาพ (ตามหลักเกณฑ์การซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

หมายเหตุ
1.ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
2.สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ ขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม คลิก

ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ