สะดวกสุด ทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในกรมธรรม์


ต้องการขอเปลี่ยนแบบประกันภัย/ลดจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือ ต้องการเปลี่ยนวิธีการชำระเบี้ยประกันภัย (โหมดการชำระเบี้ยประกันภัย) เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
หมายเหตุ :
1.กรณีเปลี่ยนแบบประกันภัย ถ้ามีค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มขึ้นจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันภัยส่วนต่างเพิ่มเติมและมีค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง 300 บาท
2.กรณีลดจำนวนเงินเอาประกันภัย มีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 300 บาท
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัยและ ผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย คลิก


ข้อมูลในกรมธรรม์เปลี่ยนได้นะ

ต้องการขอเปลี่ยนแปลง/แก้ไขข้อมูลในกรมธรรม์

 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัว
 • เปลี่ยนชื่อ/สกุล เปลี่ยนที่อยู่/เปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์
 • การเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้รับประโยชน์/ผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
 • การขอเพิ่ม ยกเลิก หรือการเปลี่ยนแปลงการหักบัญชีธนาคาร/บัญชีบัตรเครดิต/การขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร
 • การขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่ (แทนกรมธรรม์ที่สูญหาย หรือชำรุด)
 • การขอรับเงินปันผลตามกรมธรรม์

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มหนังสือแจ้งความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย
 2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. เอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมแล้วแต่กรณี เช่น ใบแจ้งความกรณีกรมธรรม์สูญหาย/ส่งคืนกรมธรรม์ที่ชำรุด (กรณีขอให้ออกกรมธรรม์ใหม่แทนกรมธรรม์ที่ชำรุด)/หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิต/หนังสือยินยอมให้ธนาคารหักบัญชีเงินฝาก และหนังสือขอรับเงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์และเงินอื่นๆ ผ่านบัญชีธนาคาร หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล เป็นต้น

หมายเหตุ:
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ ขอรับผลประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย คลิกต้องการขอเอาประกันภัยเพิ่มเติม ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ของสัญญาเพิ่มเติม

เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

 1. แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม
 2. สำเนาบัตรประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
 3. ผลตรวจสุขภาพ (ตามหลักเกณฑ์การซื้อสัญญาเพิ่มเติม)

หมายเหตุ
1.ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (กรณีซื้อสัญญาเพิ่มเติม)
2.แบบประกันภัยบางแบบไม่สามารถยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมได้
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง


ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลง ยกเลิก หรือ ขอเอาประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม คลิก

ยื่นเอกสารได้ที่

ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310


ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ