รู้ครบทุกขั้นตอนการเคลมการเคลมสินไหมสุขภาพ และ อุบัติเหตุกลุ่ม เมื่อลูกค้าต้องสำรองจ่ายไปก่อน

เคลมสุขภาพ เมื่อต้องสำรองจ่ายไปก่อน ง่าย สะดวก เพียงเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

ยื่นเอกสารได้ที่    ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

สำหรับผู้ป่วยนอก(OPD) และผู้ป่วยใน(IPD)
1. ใบรับรองแพทย์ หรือ แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย
2. ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล

ยื่นเอกสารได้ที่    ขั้นตอนที่ 2 ยื่นเอกสารได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน

หรือ ส่งเอกสารผ่าน MTL Click Applicationหมายเหตุ :
บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วน หรือภายในระยะเวลา 90 วัน กรณีบริษัทฯ จำเป็นต้องขอเอกสารเพิ่มเติมการยื่นเรื่องให้บริษัทฯ ทบทวนผลการพิจารณาสินไหมสุขภาพ และ อุบัติเหตุกลุ่ม

มีขั้นตอนดังนี้
1. บันทึกขอทบทวนผลการพิจารณาสินไหมฯ
2. ความเห็นแพทย์ผู้รักษาเพิ่มเติม หรือ ประวัติการรักษาทั้งหมด แล้วแต่กรณี
3. นำส่งเอกสารผ่านฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กรท่าน

หมายเหตุ :
บริษัทฯ จะดำเนินการพิจารณาทบทวนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับเรื่องขอทบทวน หรือ เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วน