Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันชีวิตตลอดชีพ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

ส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่น...สู่รุ่น อย่างไม่สะดุด

อายุ 30 วัน - 70 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 30 วัน - 70 ปี
ซื้อได้

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

“วางแผนส่งต่อทรัพย์สิน” ด้วยแบบประกันตลอดชีพ เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่ จากเมืองไทยประกันชีวิต
ช่วยให้คุณวางใจได้ว่า สามารถส่งมอบหลักประกันครอบครัวสู่คนที่รักอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความมั่งคั่ง และคลายกังวลเรื่องภาษีมรดกที่อาจเกิดขึ้น มาเริ่มเตรียมพร้อมไปด้วยกันตั้งแต่วันนี้ เพื่อวันข้างหน้าที่ดีกว่าของครอบครัว

 ประกันครอบครัว เมืองไทย พรีเมียร์ เลกาซี่

(1) ให้ความคุ้มครองชีวิตสูง เมื่อเทียบกับเบี้ยฯ ที่จ่าย
(2) กรณีที่ผู้เอาประกันภัยตรวจสุขภาพและมีสุขภาพดีกว่ามาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ จะจ่ายเบี้ยฯ ในอัตราพิเศษ (Preferred)

 

  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

บทความน่าสนใจ