Multiple Banner

สัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ

คุ้มครองโรคร้ายแรง สูงสุด 400%(1)

อายุ 7 - 65 ปี ซื้อได้

อายุ 7 - 65 ปี ซื้อได้

ดูแลถึงอายุ 80 ปี

ดูแลถึงอายุ 80 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

เพราะสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญ แต่บางทีโรคร้ายก็อาจมาเยือนแบบไม่ทันตั้งตัว เตรียมพร้อมด้วยสัญญาเพิ่มเติมโรคร้ายแรง มัลติเพิล ซีไอ (Multiple CI) จากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ครอบคลุม 4 กลุ่มโรคร้ายแรง มากถึง 35 โรค เช่น มะเร็ง หัวใจ ปอด อัลไซเมอร์ หากตรวจพบโรคร้ายกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง หยุดชำระเบี้ยประกันภัยทันที พร้อมคุ้มครองต่อเนื่องโรคในกลุ่มที่เหลือต่ออีก 10 ปี รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อน ให้คุณจัดสรรได้ตามต้องการ รับทันที 100%(1) เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง รวมสูงสุดถึง 400%(2)

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
3บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

500,000

คุ้มครองโรคร้ายแรง

35 โรค

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด

2,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

  • หยุดชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงที่คุ้มครองในครั้งแรก
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เหลือต่อเนื่องอีก10ปี
แผน 2
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
5บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

1,000,000

คุ้มครองโรคร้ายแรง

35 โรค

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด

4,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

  • หยุดชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงที่คุ้มครองในครั้งแรก
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เหลือต่อเนื่องอีก10ปี
แผน 3
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
21บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครอง

5,000,000

คุ้มครองโรคร้ายแรง

35 โรค

คุ้มครองโรคร้ายแรงสูงสุด

20,000,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

  • หยุดชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงที่คุ้มครองในครั้งแรก
  • คุ้มครองโรคร้ายแรงในกลุ่มโรคที่เหลือต่อเนื่องอีก10ปี

- เบี้ยประกันภัยสำหรับ ชั้นอาชีพ 1 และ 2 ที่มีสุขภาพแข็งแรง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยเพศและอายุเป็นไปตามที่เลือก
(1) รับทันที 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เมื่อตรวจพบโรคร้ายแรงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
(2) คุ้มครองโรคร้าย 4 กลุ่มโรค รวมรับความคุ้มครองสูงสุด 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

รู้หรือไม่?

คนไทยป่วยเป็นโรคมะเร็งสูงสุดที่ อันดับ 1 ในกลุ่มโรคร้ายแรง
โดยเพศชายมีโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก สูงที่สุด และโรคมะเร็งหน้าอก เป็นของเพศหญิง

  • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เงื่อนไขและข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย


บทความน่าสนใจ