Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

ประกันสุขภาพ Extra Care Plus

Extra Care Plus

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

อายุ 11 ปี - 90 ปี<br>ซื้อได้

อายุ 11 ปี - 90 ปี
ซื้อได้

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี

ลดหย่อนภาษีได้

ลดหย่อนภาษีได้

ดาวน์โหลดโบรชัวร์

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

สวัสดิการเดิมที่มีไม่พอก็ Top up ไปเลย กับโครงการเอ็กตร้า แคร์ พลัส จากเมืองไทยประกันชีวิต ประกันสุขภาพที่ช่วยเติมเต็มสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลที่ไม่เพียงพอ คุ้มครองแบบเหมาจ่ายตามจริง สูงสุดถึง 500,000 บาท(1)
คุ้มครองครบ ทั้งโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ โรคทั่วไปและโรคร้ายแรง
ไม่ทับซ้อนความคุ้มครองที่มีอยู่เดิม ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือนเท่านั้น

แผนความคุ้มครอง

แผน 1
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
9บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครองต่อครั้ง

200,000

ค่ารักษาพยาบาล

เหมาจ่ายตามจริง

ความรับผิดส่วนแรก

20,000

ค่าห้องนอน รพ.

2,000

ค่าห้อง ICU

4,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ค่ายากลับบ้าน

1,000

แผน 2
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
14บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครองต่อครั้ง

200,000

ค่ารักษาพยาบาล

เหมาจ่ายตามจริง

ความรับผิดส่วนแรก

20,000

ค่าห้องนอน รพ.

4,000

ค่าห้อง ICU

8,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ค่ายากลับบ้าน

1,000

แผน 3
เบี้ยเฉลี่ยต่อวัน
18บาท

หน่วยเป็นบาท

ความคุ้มครองต่อครั้ง

500,000

ค่ารักษาพยาบาล

เหมาจ่ายตามจริง

ความรับผิดส่วนแรก

20,000

ค่าห้องนอน รพ.

4,000

ค่าห้อง ICU

8,000

ผลประโยชน์เพิ่มเติม

ค่ายากลับบ้าน

1,000

- สำหรับผู้เอาประกันภัยชั้นอาชีพ 1 และ 2 ที่มีสุขภาพแข็งแรง และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี โดยเพศและอายุเป็นไปตามที่เลือก

คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

(1) สำหรับแผน 3 โดยมีความรับผิดส่วนแรก 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
(2) สำหรับแผน 1 ผู้เอาประกันภัย อายุ 11-20 ปี

 

  • โครงการเอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของสัญญาเพิ่มเติมการประกันสุขภาพแบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N)
  • ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 1,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
  • การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
  • เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
  • สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบ เอ็กซ์ตร้า แคร์ (N) ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่ 
  • เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์ 
  • เงื่อนไขการใช้บริการ MTL Global Connect เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 


บทความน่าสนใจ