คุ้มไหม?? ถ้าจะยกเลิกหรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญา
หลายคนตัดสินใจซื้อประกันชีวิตแล้วมีเหตุให้ต้องยกเลิกกรมธรรม์กลางทาง ซึ่งอาจเกิดจากความไม่เข้าใจในเงื่อนไขกรมธรรม์ หรือมีเหตุขัดข้องในเรื่องการเงิน แต่รู้หรือไม่ว่าการเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญามีข้อเสียที่คาดไม่ถึงเลยนะ

จุดเด่น

เงินเวนคืนที่ได้รับ

จะน้อยกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระไปแล้วเมื่อเทียบกับการถือกรมธรรม์จนครบสัญญา

ซื้อประกันชีวิตฉบับใหม่

อาจต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น เพราะความเสี่ยงเรื่องสุขภาพที่เพิ่มมากขึ้นตามอายุ

การซื้อกรมธรรม์ใหม่

มีความเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธการรับประกันหรือยกเว้นความคุ้มครองบางอย่างเนื่องจากสุขภาพเปลี่ยนแปลง แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ เมืองไทยประกันชีวิตมีทางออกให้คุณ

ค้นหาสาขา

Free Look Period คือ สิทธิในการขอยกเลิกกรมธรรม์ประกันชีวิตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขกรมธรรม์ นับจากวันที่ผู้เอาประกันภัยได้รับเล่มกรมธรรม์ โดยจะได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักค่าใช้จ่ายของบริษัทฉบับละ 500 บาท และหักค่าตรวจสุขภาพตามที่จ่ายจริง (ถ้ามี) ซึ่งหากเลยระยะเวลาที่กำหนดไปแล้วคุณขอยกเลิกกรมธรรม์หรือเวนคืนกรมธรรม์ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะไม่ได้รับเงินคืนหรืออาจจะได้คืนน้อยกว่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไป
 หมายเหตุ:
1.กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
2.ผู้เอาประกันภัยยังไม่มีการใช้สิทธิเรียกร้องสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ดังกล่าว
3.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 
จ่ายเบี้ยไม่ไหว ทำยังไงดี??
คงเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หนักหน่วงสำหรับผู้ถือกรมธรรม์อย่างเลี่ยงไม่ได้ และอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณตัดสินใจเวนคืนกรมธรรม์ หลายคนจึงคิดจะหยุดจ่ายเบี้ยประกันภัย หรือเลือกที่จะยกเลิกกรมธรรม์ แต่คุณรู้หรือไม่ว่านั่นไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด เพราะยังมีวิธีที่ช่วยให้เราถือกรมธรรม์ประกันชีวิตต่อไปได้ นั่นก็คือ การเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และ การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา

เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
การปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ “ลดทุนประกัน แต่ระยะเวลาคุ้มครองเท่าเดิม”
หากคุณไม่ต้องการจะชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ต้องการความคุ้มครองต่อไป โดยความคุ้มครองจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

หมายเหตุ:
1. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนครบกำหนดสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบสัญญาตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ใกรมธรรม์
2. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา บริษัทฯ จะจ่ายผลประโยชน์ให้แก่ผู้รับประโยชน์ตามมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่
ระบุไว้ในกรมธรรม์
3. จำนวนเงินเอาประกันภัยจะลดลงเท่ากับมูลค่าใช้เงินสำเร็จที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
4. ระยะเวลาความคุ้มครองเป็นไปตามสัญญาเดิม
5. หากมีหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ บริษัทฯ จะดำเนินการหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ก่อนจะนำมาคำนวณเพื่อเปลี่ยนแปลง
สถานะของกรมธรรม์ต่อไป 

แปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
การแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา “ทุนประกันภัยเท่าเดิม แต่ระยะเวลาคุ้มครองจะเปลี่ยนแปลง”
หากคุณไม่ต้องการจะชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่ต้องการรับความคุ้มครองในจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม ดังนั้น ระยะเวลาคุ้มครองของสัญญาจะเปลี่ยนไป โดยสามารถขยายความคุ้มครองต่อไปได้ตามที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์

หมายเหตุ:
1. จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่าเดิม หากมีหนี้สินจากกรมธรรม์ทุนประกันภัยจะลดลง
2. กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดระยะเวลาที่ขยายกรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับโดยไม่มีการจ่ายเงินผลประโยชน์ใดๆ แต่หากกรมธรรม์ยังมีเงินเหลืออยู่ บริษัทฯ จะจ่ายเงินครบกำหนดให้ตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ (ถ้ามี)
3. กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายในช่วงของการขยายระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับประโยชน์
4. ระยะเวลาคุ้มครองเป็นไปตามระยะเวลาที่กรมธรรม์ได้มีการแปลงเป็นกรมธรรม์ขยายเวลาซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์
5. หากมีหนี้สินคงค้างจากกรมธรรม์ บริษัทฯ จะดำเนินการหักหนี้สินออกจากเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ ก่อนจะนำมาคำนวณ
เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของกรมธรรม์ต่อไป 

ทำอย่างไรเมื่อต้องการเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ และ ขอแปลงเป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1.แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย (แปลงกรมธรรม์เป็นการประกันภัยแบบขยายเวลา/เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์
ใช้เงินสำเร็จ)
2. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ:
ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ยื่นเอกสารได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 
เวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ต้องคิดอะไรบ้าง?
ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ถ้าหากคุณเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบกำหนดสัญญาอาจมีข้อเสียที่คาดไม่ถึงตามมาอีกเยอะ แต่ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นจริงๆ เมืองไทยประกันชีวิตอยากให้คุณลองพิจารณาพร้อมศึกษาทำความเข้าใจให้ครบถ้วน หากติดปัญหาเรื่องการชำระเบี้ยก็ยังมีวิธี

“การเวนคืนกรมธรรม์” คืออะไร?
การเวนคืนกรมธรรม์ คือ การที่ขอยกเลิกกรมธรรม์เพื่อรับเงินสด (เงินค่าเวนคืนกรรม์) จากบริษัทประกันชีวิตตามจำนวนที่กำหนดไว้ในตารางมูลค่ากรมธรรม์ และสัญญาเป็นอันสิ้นสุด ซึ่งจะขอเวนคืนได้เมื่อกรมธรรม์มีมูลค่าเงินสดเกิดขึ้นแล้ว และโดยทั่วไปแล้วมูลค่าเงินสดจะเกิดขึ้นในปีที่ 2 หรือปีที่ 3 เป็นต้นไป 
หมายเหตุ: การเวนคืนกรมธรรม์จะทำให้ความคุ้มครองสิ้นสุดลง และความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมที่แนบท้ายกรมธรรม์ก็จะสิ้นสุดลงเช่นกัน
 
 

ทำอย่างไรเมื่อต้องการขอเวนคืนกรมธรรม์
เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน
1. แบบฟอร์มขอใช้สิทธิตามสัญญาประกันภัย (เวนคืนกรมธรรม์)
2. สำเนาบัตรประชาชน โดยขอให้ขีดทับข้อมูล “ศาสนา” จนไม่สามารถอ่านข้อความได้พร้อมลงนามกำกับ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ท่านยินยอมให้บริษัทฯ ดำเนินการขีดทับข้อมูลศาสนาแทนท่านได้ และรับรองสำเนาถูกต้อง
3. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับจริง (กรณีกรมธรรม์สูญหาย ให้ใช้หลักฐานใบแจ้งความ) 

หมายเหตุ :
1.กรณีผู้เอาประกันภัยต้องการให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก กรุณาส่งสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน
พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเป็นหลักฐานเพิ่มเติม
2.ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันภัย
และผู้รับมอบอำนาจที่ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

 

ยื่นเอกสารได้ที่
ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 
250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด


แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ