บริการเคลมสินไหมอุบัติเหตุ

สะดวก

ง่าย

รวดเร็ว

รู้ครบทุกขั้นตอนการเคลม

บริการเคลมสินไหมอุบัติเหตุ กรณีต้องสำรองจ่ายไปก่อน

เมื่อเกิดอุบัติเหตุ และคุณได้ทำการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รู้มั้ยว่า...ท่านสามารถนำค่ารักษาพยาบาลนั้น มาเคลมกับบริษัทฯ ได้ในภายหลัง (ตามเงื่อนไขความคุ้มครองในกรมธรรม์)

  

ขั้นตอนที่ 1 เตรียมเอกสาร

สำหรับผู้ป่วนยนอก (OPD) และผู้ป่วยใน (IPD) กรณีค่ารักษาพยาบาล 
1.แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย

  • ส่วนของผู้เอาประกันภัย – ผู้เอาประกันภัย/ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม
  • ส่วนของรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา – แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล

2.ผลการอ่านฟิล์ม (กรณีที่มีการแตกหัก หรือร้าวของกระดูก)  
3.สำเนาใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และสำเนาใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (กรณีเข้ารับการรักษาในฐานะผู้ป่วยในของโรงพยาบาล)

สำหรับค่าทดแทนอุบัติเหตุตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA
1.แบบฟอร์มใบเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย

  • ส่วนของผู้เอาประกันภัย – ผู้เอาประกันภัย/ผู้ปกครอง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนพร้อมลงนาม
  • ส่วนของรายงานแพทย์ผู้ตรวจรักษา – แพทย์ผู้ตรวจรักษากรอกรายละเอียดพร้อมลงนาม และประทับตราสถานพยาบาล

2.ผลการอ่านฟิล์ม (กรณีที่มีการแตกหัก หรือร้าวของกระดูก) 
3.ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลฉบับจริง และใบสรุปค่ารักษาพยาบาล (กรณีที่มีการเรียกร้องสินไหมทดแทนจากสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

หมายเหตุ:
1. กรณีลงนามโดยใช้วิธีพิมพ์ลายนิ้วมือ ต้องมีพยานลงนามรับรองให้ครบถ้วนทั้ง 2ท่าน
2. กรณีผู้เยาว์ อายุไม่เกิน 10 ปีให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมายลงนามแทน พร้อมระบุความสัมพันธ์
3. กรณีผู้เยาว์อายุมากกว่า 10 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ให้บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย ลงนามร่วมกับผู้เยาว์พร้อมระบุความสัมพันธ์
4.กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เยาว์ อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ให้ยื่นเอกสารสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของ บิดา/มารดา/ผู้ปกครองที่ชอบด้วยกฎหมาย เพิ่มเติม  

ขั้นตอนที่ 2 รวบรวมเอกสารและส่งไปรษณีย์มาที่

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 250 ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 หรือยื่นด้วยตนเองที่ศูนย์บริการลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตทุกสาขาทั่วประเทศ 
ระยะเวลาดำเนินการ : ประมาณ 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับเอกสารและข้อมูลโดยถูกต้องครบถ้วน
หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต กำหนด

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเรียกร้องค่าชดเชย กรณีบาดเจ็บ/เจ็บป่วย คลิก 

ค้นหาสาขา

แอปพลิเคชันสำหรับคุณ

MTL Click Application ช่วยให้ทุกอย่างของคุณเป็นเรื่อง "ง่าย" สามารถเข้าถึงทุกความคุ้มครองและทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้อย่างรวดเร็ว และสะดวกสบายยิ่งขึ้น

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ