จุดเด่น

คุ้มครองสุขภาพยาว ๆ

อายุ 80 ปี ก็ซื้อได้
ดูแลยาว ๆ ถึง 99 ปี

คุ้มครองเต็มแม็กซ์

เหมาจ่ายในวงเงินเดียว
สูงสุด 5 ล้านบาท*
นอนห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ได้ทุกโรงพยาบาล

เลือกปรับแผนได้ตรงใจ

เมื่อถึงวัยเกษียณ ให้สิทธิ์เลือกปรับ
ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น
โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูลสำหรับติดต่อกลับ

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้า เพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยม เป็นการแสดงเจตนายินยอมของข้าพเจ้าแทนการลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เรายินดีให้บริการตามวันและเวลาทำการต่อไปนี้


       ใครที่กำลังมองหาประกันสุขภาพที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน อัปเกรดวงเงินจากประกันสุขภาพที่มี ความคุ้มครองสุขภาพดี เฮลท์ (D Health) จากเมืองไทยประกันชีวิต สามารถตอบโจทย์คุณได้ หากแอดมิทก็นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาล เหมาจ่ายในวงเงินเดียวรวมค่าห้อง ค่าหมอ ค่ายา ค่าผ่าตัด สูงสุด 5 ล้านบาท* ดูแลค่ารักษายามเจ็บป่วย ทั้งจากโรคระบาด โควิด 19  โรคทั่วไป หรือโรคร้ายแรง สบายใจตั้งแต่ต้นถึงเคลม
วางแผนทุก Step พร้อมใช้ชีวิตในยุค Next Normal ได้อย่างมั่นใจ ฝากสุขภาพของคุณให้กับคนที่พร้อมพัฒนาเพื่อคุณ

ข้อมูลแบบประกัน

สมัครได้ตั้งแต่

อายุ 11 ปี - 80 ปี
ดูแลยาวถึงอายุ 99 ปี 

ลดหย่อนภาษีได้

สบายสิ้นปี ไม่เสียเปล่า
ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท

การชำระเบี้ย

แบ่งจ่ายรายเดือนได้
D Health
แผนความคุ้มครอง
แผน 5,000,000

เบี้ย

เบี้ย 55 บาท ต่อวัน เบี้ย 25 บาท ต่อวัน เบี้ย 11 บาท ต่อวัน

ความคุ้มครอง

5,000,000 บาท
ความรับผิดชอบส่วนแรก ไม่มี 50,000 บาท 100,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาล
(ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง)
เหมาจ่ายตามจริง
ค่าห้อง (บาทต่อวัน) ห้องเดี่ยวมาตรฐาน
ค่าห้อง ICU เหมาจ่ายตามจริง
คุ้มครองโรค  โรคระบาด โรคร้ายแรงทุกระยะ โรคทั่วไป โรคโควิด 19
เข้ารักษา เข้ารักษาได้ทุกโรงพยาบาล
ระยะเวลารอคอย 30 วัน
 ผลประโยชน์เพิ่มเติม
ค่ายากลับบ้าน 20,000 บาท 

-สำหรับผู้เอาประกันภัยเพศหญิง อายุ 35 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยรายปี

สิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง
(Convertible Option)

เมื่อถึงวัยเกษียณ เลือกปรับ ลดความรับผิดส่วนแรก (Deductible) รับความคุ้มครองเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่เงื่อนไขสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option) คลิก

หมายเหตุ (Remark)

*กรณีเลือกแผนความคุ้มครอง 5 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินต่อการรักษาแบบผู้ป่วยในครั้งใดครั้งหนึ่ง
-สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ ต้องซื้อแนบท้ายกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่
-ความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้าย
-ค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการพยาบาลประจำวัน(ไม่เกินค่าห้องพักเดี่ยวมาตรฐาน) สูงสุดไม่เกิน 180 วัน ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
-ค่าห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วันต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่ง
-ค่ายากลับบ้านตามความจำเป็นทางการแพทย์ไม่เกินกว่า 7 วัน ทั้งนี้ไม่เกินกว่า 20,000 บาท ต่อการเข้าพักรักษาในโรงพยาบาลครั้งใดครั้งหนึ่ง
- เงื่อนไขเป็นไปตามแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศ ฉบับวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 และ  แนวทางปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้คำแนะนำผู้ป่วยและการจัดบริการผู้ป่วยโควิด 19 แบบ Home Isolation ฉบับปรับปรุง วันที่ 4 มกราคม 2565 หรืออ้างอิงตามประกาศฉบับล่าสุด
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์
-ระยะเวลารอคอยสำหรับการเจ็บป่วยด้วยโรคทั่วไป 30 วัน
-การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
-เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
-โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
 

คำถามที่พบบ่อย (D Health)

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ดีอย่างไร ทำไมต้องซื้อ?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) คุ้มครองแบบเหมา ๆ คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิท เหมาจ่าย สูงสุด 5 ล้านบาท(1) ทั้งโรคร้าย โรคทั่วไป โรคระบาด และอุบัติเหตุ เหมาจ่ายในวงเงินเดียว ทั้งค่าห้องเดี่ยวมาตรฐาน ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด เบี้ยวันละไม่ถึง 55 บาท(2) สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 25,000 บาท เจ็บป่วยขึ้นมาก็คลายกังวลได้เลยเพราะมีตัวช่วยลดความเสี่ยงเรื่องค่ารักษาพยาบาลได้ดี

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เหมาะกับใคร?
A: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เหมาะสำหรับทุกคนที่ต้องการซื้อประกันสุขภาพที่มีเงื่อนไขเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อน รายละเอียดน้อย มีวงเงินความคุ้มครองเยอะ เช่น คนที่ไม่มีสวัสดิการสุขภาพอยากได้ประกันสุขภาพที่เหมาจ่ายและครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน คนที่สวัสดิการสุขภาพเดิมไม่พอ อยากอัปวงเงินความคุ้มครองเพิ่ม ก็สามารถเลือกเหมาจ่ายแค่ส่วนเกินจากสวัสดิการที่มีอยู่ ไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยซ้ำซ้อน หรือ ลูกๆ ที่อยากซื้อประกันสุขภาพให้พ่อแม่ที่อายุเยอะแล้วก็สามารถซื้อได้ตั้งแต่อายุ 11 ปี - 80 ปี คุ้มครองยาวถึงอายุ 99 ปี

Q: ซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) จะได้รับความคุ้มครองเมื่อใด?
A: มีระยะเวลารอคอยหลังจากวันที่เริ่มทำสัญญาไปแล้ว 30 วัน จึงจะมีผลคุ้มครอง ยกเว้น อาการเจ็บป่วย คือ เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด ริดสีดวงทวาร ไส้เลื่อนทุกชนิด ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์ นิ่วทุกชนิด เส้นเลือดขอดที่ขา เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ที่จะต้องรอ 120 วัน หลังจากวันเริ่มมีผลคุ้มครองหรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ตามเงื่อนไขในสัญญา

Q: เจ็บป่วยนอนโรงพยาบาล ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ดูแลอะไรบ้าง?
A: เมื่อเจ็บป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาลก็สบายใจได้เลย หากซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) เพราะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลตอนแอดมิทสูงสุด 5 ล้านบาท(1) นอนห้องเดี่ยวมาตรฐานได้ทุกโรงพยาบาลดูแลครอบคลุมทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันการรักษาในห้องผู้ป่วยหนัก (ไอ.ซี.ยู.) สูงสุดไม่เกิน 60 วัน (เมื่อรวมกับผลประโยชน์ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาลประจำวันแล้วไม่เกิน 180 วัน) ค่าหมอ ค่ายา ค่าตรวจ ค่าผ่าตัด แบบเหมาจ่ายตามจริง

Q: ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คืออะไร? แล้วความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) มีความรับผิดส่วนแรกทุกแผนหรือไม่?
A: ไม่มีทุกแผน ขึ้นอยู่กับแผนที่ลูกค้าเลือก

ความรับผิดส่วนแรก (Deductible) คือ
ค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลที่ผู้ทำประกันต้องรับผิดชอบเองส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นเงินของผู้ทำประกันโดยตรง หรือใช้สิทธิเบิกจากสวัสดิการอื่นๆ ตลอดจนกรมธรรม์อื่น (ถ้ามี) ก็ได้
เช่น ผู้ทำประกันเลือกสมัครแผนมีความรับผิดส่วนแรก 30,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์ความคุ้มครอง อยู่ที่ 100,000 บาท
ผู้ทำประกันจะต้องดูแลในส่วน 30,000 บาทแรก
และความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ จะดูแลให้ 70,000 บาท ทั้งนี้จะจ่ายไม่เกินวงเงินความคุ้มครองตามที่ลูกค้าเลือก

Q: ความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่?
A: เมื่อซื้อความคุ้มครองสุขภาพ ดี เฮลท์ (D Health) ก็สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 383

กรณีที่ไม่อยู่ในความคุ้มครอง (Pre-existing Condition) และ ข้อยกเว้นความคุ้มครอง (Exclusions)

สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ได้แก่
โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) หรือการบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครอตามสัญญาเพิ่มเติม หรือวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามการต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม (Reinstatement) ครั้งสุดท้าย แล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด เว้นแต่
- ผู้เอาประกันภัยได้แถลงให้บริษัทฯ ทราบและบริษัทฯยินยอมรับความเสี่ยงภัยโดยไม่มีเงื่อนไขยกเว้นความคุ้มครองดังกล่าว หรือ
- สัญญาเพิ่มเติมนี้มีผลบังคับต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยโรคเรื้อรัง การบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วย (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) นั้น ไม่ปรากฏอาการ ไม่ได้รับการตรวจรักษาหรือวินัจฉัยโดยแพทย์ หรือไม่ได้พบหรือปรึกษาแพทย์ ในระยะ 5 ปี ก่อนวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมเป็นครั้งแรก

ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบ ดี เฮลท์ มีทั้งหมด 26 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บที่ยังมิได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาประกันภัย การตรวจรักษาภาวะที่เป็นมาแต่กำเนิด (Congenital) หรือปัญหาด้านพัฒนาการ หรือโรคทางพันธุกรรม
2. การตรวจรักษาหรือการผ่าตัดเพื่อเสริมสวย หรือการแก้ไขปัญหาผิวพรรณ สิว ฝ้า กระ รังแค ผมร่วง หรือการควบคุมน้ำหนักตัว หรือการผ่าตัด อันมีลักษณะเลือกได้ เว้นแต่เป็นการตกแต่งบาดแผลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่ได้รับความคุ้มครอง เป็นต้น

การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period)

- การเจ็บป่วยใดๆ ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด หรือ
- การเจ็บป่วยด้วยโรคดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นภายใน 120 วันนับตั้งแต่วันเริ่มมีผลคุ้มครอง หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่กรณีใดจะเกิดขึ้นหลังสุด
       - เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
       - ไส้เลื่อนทุกชนิด
       - การตัดทอนซิล หรืออดีนอยด์
       - เส้นเลือดขอดที่ขา
       - ริดสีดวงทวาร
       - ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
       - นิ่วทุกชนิด
       - เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่

การต่ออายุกรมธรรม์ (Renewal) และการปรับเบี้ย

การต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ (Renewal)
สัญญาเพิ่มเติมนี้อาจต่ออายุเมื่อครบรอบปีกรมธรรม์ของวันที่ในกรมธรรม์ประกันภัย โดยการชำระเบี้ยประกันภัยในวันหรือก่อนวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัยตามอัตราเบี้ยประกันภัยของบริษัทที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น โดยอัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวจะคำนวณตามอายุของผู้เอาประกันภัย ณ วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะทบทวนและปรับปรุงอัตราเบี้ยประกันภัยได้เป็นครั้งคราวโดยความเห็นชอบของนายทะเบียน
ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกสัญญาเพิ่มเติมนี้ โดยแจ้งบริษัทฯ เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 30 วันก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน

การปรับเบี้ยประกันภัย
บริษัทจะปรับเบี้ยประกันภัยในรอบปีกรมธรรม์ตามเกณฑ์อายุ และหรืออาชีพที่เปลี่ยนไปของผู้เอาประกันภัย ตามอัตราที่บริษัทได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน โดยจะแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 30 วัน

คำถามที่พบบ่อยกับสิทธิในการเปลี่ยนแผนความคุ้มครอง (Convertible Option)

Q: สิทธิ Convertible Option คืออะไร ?
A: ทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก (เปลี่ยนแผนความคุ้มครองเพิ่มขึ้น) โดยได้สิทธิพิเศษ ไม่พิจารณารับประกันภัยใหม่ (ไม่ต้องแถลงสุขภาพ ใหม่ ) และไม่นำเงื่อนไขระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง (Waiting Period) รวมถึงสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-existing Condition) ตามแผนความคุ้มครองที่เปลี่ยนไปมาบังคับใช้

Q: สิทธิ Convertible Option สามารถใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ใดบ้าง ?
A: ปัจจุบันให้สิทธิ์เฉพาะความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลล์ (D Health) ในแผนที่มีค่าความรับผิดส่วนแรก (Deductible) หมายรวมถึง โครงการ ดี คิดส์ (ไม่รวมที่แนบกับประกันชีวิตควบการลงทุน) โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

Q: สิทธิ Convertible Option สำหรับความคุ้มครองสุขภาพ ดีเฮลล์ (D Health) สามารถเลือกเปลี่ยนได้ทุกแผนหรือไม่ ?
A: ไม่ทุกแผน สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามตารางการปรับลด ความรับผิดส่วนแรก (Deductible)
ทั้งนี้แผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q : สิทธิ Convertible Option สามารถเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์สูงสุด(Limit) ต่อการเข้าพักรักษาตัวครั้งใดครั้งหนึ่งได้หรือไม่ ?
A : ไม่ได้ โดยสิทธิ Convertible Option เป็นทางเลือก ลด ความรับผิดส่วนแรก ที่ผลประโยชน์สูงสุด(Limit) ต้องเท่ากับแผนความคุ้มครองเดิม

Q: หลักเกณฑ์การแจ้งใช้สิทธิ์ได้ในช่วงอายุ 55 ปี ถึง 65 ปี เท่านั้น ดูจากอายุอะไร ?
A: พิจารณาจากอายุตามปีกรมธรรม์ (ปีเกิด – ปีปัจจุบัน และนับตามรอบปีกรมธรรม์)

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่ ?
A: ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับการใช้สิทธิ Convertible Option นี้

Q: กรณีใช้สิทธิ Convertible Option จะคิดเบี้ยประกันภัยอย่างไร ?
A: บริษัทฯ จะคิดเบี้ยประกันภัยตามแผนที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ตารางเบี้ยสำหรับแผนความคุ้มครองหลังใช้สิทธิ์จะเป็นไปตามแผนความคุ้มครองที่บริษัทฯ เปิดขายอยู่ ณ ขณะนั้น

Q: สนใจใช้สิทธิ Convertible Option สามารถแจ้งใช้สิทธิ์ได้เมื่อไหร่ ?
A: หากลูกค้ามีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของสิทธิ Convertible Option บริษัทฯ จะแจ้งเตือน และส่งใบคำร้องขอใช้สิทธิ Convertible Option ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนถึงครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 55 ปี หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิ์ เมื่อได้รับเอกสารสามารถแจ้งกลับมาได้ทันที ทั้งนี้ต้องแจ้งกลับมาที่บริษัทฯ ก่อนครบรอบปีกรมธรรม์ที่อายุ 66 ปี เท่านั้น
คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

รายละเอียดความคุ้มครองเพิ่มเติม

สามารถดาวน์โหลดโบรชัวร์ เพื่อดูข้อมูลผลิตภัณฑ์และทุกบริการด้านกรมธรรม์ได้ทันที เพื่อความรวดเร็วและสะดวกสบายยิ่งขึ้น

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20

เบี้ยเริ่มหลักร้อย แต่คุ้มครองหลักล้าน(1)

มอบความมั่นคงให้ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยประกันชีวิตตลอดชีพที่พร้อมเคียงค้างคุณในทุกช่วงเวลา จ่ายเบี้ย 20 ปี แต่คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

หลักประกันชีวิต

เมืองไทย แฮปปี้ รีเทิร์น 99/7

จ่าย 7 ปี คุ้มครองถึงครบอายุ 99 ปี

แบบประกันที่สามารถส่งต่อความมั่นคงจากรุ่น...สู่รุ่น ได้ถึง 3 Generations ในกรมธรรม์เดียว

ประกันสุขภาพ

โครงการ เอ็กซ์ตร้าแคร์ พลัส

Top up สวัสดิการที่คุณมี

สวัสดิการไม่พออย่ารอช้า เพราะค่ารักษาพยาบาล Top up ได้ ช่วยเติมเต็มจากสวัสดิการที่คุณมีสูงสุดถึง 5 แสนบาท(1) ในราคาเริ่มต้นแค่หลักร้อยต่อเดือน

เมืองไทยประกันชีวิต ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีสุดในการใช้งานเว็บไซต์แก่คุณ หากคุณดำเนินการต่อ หรือปิดข้อความนี้ลง เราถือว่าคุณยอมรับการใช้งานคุกกี้และ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ