Loading...

กำลังโหลดหน้าเว็บไซต์
รอสักครู่น้า Loading...

U Design Cover

uDesign

คุ้มครองมากกว่าใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น

โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ซื้อสัญญาเพิ่มเติมได้

ดูแลยาว<br/>ถึงอายุ 99 ปี<sup>(3)</sup>

ดูแลยาว
ถึงอายุ 99 ปี(3)

สนใจแบบประกัน

ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ บมจ. เมืองไทยประกันชีวิต เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นของข้าพเจ้าเพื่อติดต่อข้าพเจ้าในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ ข้าพเจ้าสนใจหรือที่บริษัทฯ เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ ข้าพเจ้าได้โดยข้าพเจ้าให้ถือเอาการทำเครื่องหมาย ในช่องสี่เหลี่ยมเป็นการแสดงเจตนา ยินยอมของข้าพเจ้าแทน การลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ก่อนการแสดงเจตนาดังกล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวแล้ว

ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว

เวลาในแต่ละวันของทุกคนมีค่าเท่ากัน กิจกรรมที่เลือกทำ ก็ต้องเลือกที่ Enjoy ชีวิต มากกว่า ในแบบที่คุณเองก็ดีไซน์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับครอบครัว ร้องเพลง ทำอาชีพในฝัน หรือออกกำลังกาย แต่กิจกรรมเยอะแค่ไหน ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากกว่าเดิม เพราะอนาคตก็ไม่แน่นอน ยิ่งคนพิเศษอย่างคนในครอบครัว ยิ่งต้องดูแลด้วยความคุ้มครองที่มากกว่า

uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่ให้ความคุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้นจุดเด่น


จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถออกแบบความสุขของชีวิตได้ ด้วยการวางแผนให้ทุกช่วงชีวิตคุ้มค่ามากที่สุด กับ uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุนจากเมืองไทยประกันชีวิต ที่จะทำให้คุณดีไซน์ชีวิตตัวเองได้คุ้มค่ามากกว่าที่เคย ด้วยการลงทุนที่ยืดหยุ่นได้มากกว่า หากอยากชำระเบี้ยประกันภัยส่วนที่เป็นเงินออมเพิ่มเติม ถอนเงินลงทุนออกบางส่วน ปรับพอร์ตการลงทุน หรืออยากหยุดพักชำระเบี้ยประกันก็สามารถทำได้ง่าย ๆ ยามเจ็บป่วยก็เบาใจเรื่องค่ารักษา ด้วยสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพ ที่เบี้ยรวมคงที่ตลอดอายุสัญญา คุ้มครองครอบคลุมทั้งโรคโควิด 19 โรคอุบัติใหม่ โรคระบาด โรคร้ายแรง และโรคทั่วไป คุ้มครองชีวิตพร้อมดูแลสุขภาพยาว ๆ สูงสุดถึงอายุ 99 ปี(3) อยากใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ก็ต้องเลือกสิ่งที่ให้เราได้มากกว่า


uDesign ประกันชีวิตควบการลงทุน


อนาคตเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอน Healthy แค่ไหน ก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับคนพิเศษ uDesign ออกแบบความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ด้วยเบี้ยรวมคงที่ตลอดสัญญา คุ้มครองมากกว่า ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากขึ้น ตอบโจทย์ทุกช่วงชีวิตของคุณและครอบครัว สามารถ ดีไซน์ ปรับ เพิ่ม ถอน ให้ตรงความต้องการได้ พร้อมดูแลสุขภาพกันยาว ๆ จนถึงอายุ 99 ปี(3)
เลือกซื้อทุนประกันหรือความคุ้มครองที่สูงกว่าได้ตามใจในค่าเบี้ยที่เท่ากัน 
หากซื้อสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแนบท้าย เบี้ยประกันภัยรวมคงที่ตลอดสัญญา
คล่องตัวได้มากกว่า อยากหยุดพักชำระเบี้ย ก็ทำได้ง่าย ๆ แต่ยังคงได้รับความคุ้มครองอยู่ 
กรมธรรม์มีความยืดหยุ่น อยากปรับ เพิ่ม ถอน หรือ หยุดพักชำระเบี้ย ก็ทำได้ตามต้องการ ตอบโจทย์ทุก Lifestyle ที่คุณเป็น
คุ้มครองชีวิต พร้อมดูแลสุขภาพยาวๆ ถึงอายุ 99 ปี(3)เอกสารนี้ใช้เพื่อประกอบการเสนอขายเท่านั้น สงวนสิทธิ์ตามกฎหมายห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง
ไม่ว่าส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสาร ข้อกำหนดและเงื่อนไขของความคุ้มครองจะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยที่ออกให้กับผู้ถือกรมธรรม์ข้อควรรู้เกี่ยวกับยูนิตลิงค์และยูนิเวอร์แซลไลฟ์คำเตือน : โปรดศึกษารายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของกองทุนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุน ที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ หรือขอข้อมูลจากผู้แนะนำการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุน และควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุน


(1) ความคุ้มครองที่มากกว่าขึ้นอยู่กับอายุ เพศ สุขภาพ และผลตอบแทนจากการลงทุน เมื่อเทียบระหว่างแบบประกันภัยเมืองไทยยูนิตลิงค์ 1 (ชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) กับแบบประกันภัยเมืองไทย สมาร์ท โพรเทคชั่น 99/20
(2) สัญญาเพิ่มเติมแบบชำระค่าการประกันภัยโดยการหักจากมูลค่าการลงทุน
(3) เมื่อแนบสัญญาเพิ่มเติมสุขภาพแบบอีลิท เฮลท์ พลัส โดยคุ้มครองตราบเท่าที่มูลค่าการลงทุนมีเพียงพอที่จะชำระค่าใช้จ่ายตามกรมธรรม์

- ระยะเวลาคุ้มครองขึ้นอยู่กับระยะเวลาการชำระเบี้ย อัตราผลตอบแทนการลงทุน และการถอนเงินลงทุนบางส่วนจากกรมธรรม์
- เบี้ยประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เป็นไปตามที่กรมสรรพากร กำหนด
- ภาวะการลงทุนที่ผันผวน การหยุดพักชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงการถอนเงินลงทุนออกบางส่วนจากกรมธรรม์ อาจส่งผลให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองที่จะได้รับลดลง
- เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ระบุในกรมธรรม์
- โครงการ uDesign เป็นชื่อทางการตลาดของโครงการเมืองไทยยูนิตลิงค์ 
- เงื่อนไขเป็นไปตามมาตรฐานและความจำเป็นทางการแพทย์