อัตราผลตอบแทนย้อนหลังของเมืองไทยยูแอล พลัส
งวดอัตราผลตอบแทนปีกรมธรรม์แรกอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยพอร์ตลงทุน
มี.ค. 25670.54%0.30%
ย้อนหลัง 3 เดือน1.55%0.85%
ย้อนหลัง 6 เดือน5.21%3.82%
ย้อนหลัง 1 ปี7.68%4.76%
ย้อนหลัง 3 ปี

ย้อนหลัง 5 ปี

ตั้งแต่เปิดขาย*
7.60%

ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567

*อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุนต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย


หมายเหตุ:
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 6
- เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนเพื่อนำมาเสนอขายใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

อัตราผลตอบแทนย้อนหลัง
เดือนอัตราผลตอบแทนต่อเดือนของปีกรมธรรม์แรก*อัตราผลตอบแทนพอร์ตลงทุน
มี.ค. 25670.54%0.30%
ก.พ. 25670.38%0.16%
ม.ค. 25670.62%0.39%
ธ.ค. 25661.12%0.91%
พ.ย. 25661.69%1.50%
ต.ค. 25660.74%0.52%
ก.ย. 25660.35%0.12%
ส.ค. 25660.37%0.13%
ก.ค. 25660.47%0.24%
มิ.ย. 25660.32%0.08%
พ.ค. 25660.49%0.25%
เม.ย. 25660.32%0.08%
มี.ค. 25660.57%0.35%
ก.พ. 25660.30%0.08%
ม.ค. 25660.81%0.58%
ธ.ค. 25650.90%0.69%
พ.ย. 25651.57%1.40%
ต.ค. 25651.41%1.21%
ก.ย. 25650.33%0.10%
ส.ค. 25651.17%0.96%
ก.ค. 25651.43%1.43%
มิ.ย. 25650.67%0.67%
พ.ค. 25654.06%4.06%
เม.ย. 25650.32%0.32%
มี.ค. 25650.56%0.56%
ก.พ. 25650.38%0.38%
ม.ค. 25650.33%0.33%
ธ.ค. 25640.42%0.42%
พ.ย. 25640.48%0.48%
ต.ค. 25640.33%0.33%
ก.ย. 25640.40%0.40%
ส.ค. 25640.23%0.23%
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มีนาคม 2567
*อัตราผลตอบแทนที่แสดงเป็นอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉพาะส่วนเงินลงทุนต่อเดือน ณ เดือนที่ประกาศ ก่อนหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการประกันภัย

หมายเหตุ: 
- ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต ผู้เอาประกันภัยควรศึกษาและทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไขและข้อยกเว้นก่อนตัดสินใจทำประกันภัย
- ท่านสามารถติดตามมูลค่าการลงทุนได้ที่ Application MTL Click หรือ โทร.1766 กด 6
- เมืองไทยยูแอล พลัส เป็นชื่อทางการตลาดของแบบประกันภัย เมืองไทย ยูนิเวอร์แซลไลฟ์ 1 ซึ่งได้มีการเปลี่ยนเงื่อนไขและนโยบายการลงทุนเพื่อนำมาเสนอขายใหม่ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2564 เป็นต้นไป